Uppdaterad strategi, nya finansiella mål och omräknad historisk finansiell information för Getinge (exklusive Arjo)

Efter Getinges strategiska översyn och den föreslagna utdelningen och noteringen, av affärsområdet Patient & Post-Acute Care (numera benämnt Arjo), har styrelsen i Getinge beslutat om en uppdaterad strategi och nya finansiella mål samt presenterar omräknad historisk finansiell information för Getinge exklusive Arjo.

Nya finansiella mål

Som en följd av den föreslagna utdelningen och noteringen av Patient & Post-Acute Care och det relaterade området desinfektionsspolare, numera benämnt Arjo, har Getinges styrelse beslutat om nya finansiella mål i linje med Getinges uppdaterade strategi. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förutser en årlig organisk marknadstillväxt på den adresserbara marknaden om 2-4% i genomsnitt under åren 2017-2020. Getinges organiska nettomsättningstillväxt förväntas gradvis öka under 2018 och nå den förväntade marknadstillväxten mot slutet av 2018.

 • Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%
 • Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie: >10%
 • Utdelningspolicy: 30-50% av nettoresultatet 

De nya finansiella målen kommer att gälla från och med 1 januari 2018.

Uppdaterad strategi
Framgent kommer Getinge att fokusera på att stärka sitt produkt- och serviceerbjudande till bolagets kunder inom affärsområdena Acute Care Therapies och Surgical Workflows, samt att förbättra bolagets globala försäljningsorganisation för att penetrera nya geografiska marknader med befintliga produkter. I tillägg kommer bolaget att fortsätta utveckla ett attraktivt erbjudande till utvalda delar av det växande ”value” segmentet. Från och med 2018 avser bolaget även att introducera ett nytt separat affärsområde, Life Science.

"Jag är övertygad om att vår uppdaterade strategi och våra nya finansiella mål kommer att skapa en mer fokuserad verksamhet och en organsiation med bättre förutsättningar att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för våra kunder” säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. "Life Science-verksamheten har många likheter med vår Infection Control-verksamhet när det gäller teknologi, men givet de skräddarsydda lösningarna som erbjuds inom detta segment tror vi att den nya strukturen bättre kan realisera ytterligare tillväxtmöjligheter", fortsätter han.

Getinge exklusive Arjo

 • En globalt ledande aktör av medicintekniska produkter inom behandling och arbetsflöden, med fokus på väldefinerade rum på sjukhus som operationsrum, akutrum, sterilcentral, cath lab och endo suite.
 • Kunderbjudande som möjliggör en snabbare återhämtning för patienterna, kortare medeltid för patientvistelsen, högre effektivitet och minskad risk för infektion i sjukhusmiljöer.
 • En nettoomsättning om 22,6 Mdr kr (RTM september 2017)
 • Försäljning till sjukhus motsvarar mer än 90 procent av den totala försäljningen, och den resterande delen utgörs av försäljning till kunder inom Life Science, som exempelvis läkemedelsföretag.
 • Nästan 60 procent i återkommande intäkter.
 • Försäljning i över 150 länder globalt.
 • Fler än 10 000 anställda.

Getinges omräknade historiska finansiella information

Getinges historiska finansiella information exklusive den utdelade verksamheten (Arjo) medföljer som två bilagor till detta pressmeddelande.

 • Bilaga 1: Pro forma resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och nyckeltal. Tabellerna är inte finansiella rapporter i enlighet med IFRS 5.
 • Bilaga 2: Omräknad finansiell information för respektive segment i enlighet med IFRS 5. Som ett resultat av den planerade distributionen och noteringen av Arjo har den historiska finansiella informationen för Surgical Workflows justerats.

Under förutsättning att aktieägarna beslutar om utdelningen av Arjo vid en extra bolagsstämma den 4 december, 2017, kommer Getinge att publicera Arjos resultat separat som avvecklad verksamhet under IFRS 5, i bokslutskommunikén den 29 januari 2018.

Kostnader för att skapa ett fristående Arjo samt transaktionskostnader

Getinge har tidigare kommunicerat att kostnader relaterade till den planerade utdelningen och börsnoteringen samt kostnader för att skapa ett fristående Arjo bedöms belasta koncernens resultat med 400–500 Mkr under 2017. Under perioden januari till september innevarande år har Getinges resultat belastats med 360 Mkr avseende sådana kostnader. Av dessa är 144 Mkr omstruktureringskostnader av engångskaraktär i Arjo och övriga 216 Mkr avser ökade löpande kostnader i Arjo. Utöver ovanstående kostnader kommer Getinge att belasta eget kapital med transaktionskostnader, vilka bedöms uppgå till cirka 147 Mkr exklusive skattekostnader.

 

Telefonkonferens

En telefonkonferens med Getinges VD och koncernchef, Mattias Perjos och Arjos VD och koncernchef, Joacim Lindoff, kommer att hållas 09:00-10:00 den 10 november 2017. Se telefonnummer nedan för att delta i konferensen.

Sverige: +46 (0)8 5065 3942 

UK: +44 (0)330 336 9435

USA: +1 323 794 25 51

Kod: 3769823

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039 

Vänligen anslut till konferensen 5-10 minuter innan den börjar. För att delta behöver du uppge en konfirmationskod.

En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1170039

Kontakt

Jeanette Hedén Carlsson,
Executive Vice President Communications & Brand Management
Telefon: +46 (0)10 335 10 03
Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson,
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)10 335 00 43
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november, 2017, kl. 07:30 CET.


Om Getinge
Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.  

Appendix 1: Omräknad finansiell information – Getinge exklusive Arjo
(pro forma, ej i enlighet med IFRS 5)

Nedanstående tabeller visar utvald finansiell information för rullande 12 månader vid utgången av september 2017, för Getinge, Arjo och Getinge exklusive Arjo (som utgör den kvarvarande verksamheten efter utdelningen). Getinge exklusive Arjo utgörs av differensen av Getinges och Arjos finansiella information justerat för interna transaktioner och mellanhavanden. Informationen i tabellerna är inte finansiella rapporter i enlighet med IFRS och är således inte nödvändigtvis jämförbar med liknande beräkningar i andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg.

Resultaträkning    
30   september 2017, rullande 12 månader (Mkr) Getinge Arjo Getinge exkl Arjo
Nettoomsättning 1) 30 124 7 794 22 558
Kostnad   för sålda varor -15 800 -4 278 -11 750
Bruttovinst 14 324 3 516 10 808
Bruttomarginal,   % 47,6 45,1 47,9
Försäljningskostnader -6 458 -1 444 -5 014
Administrationskostnader -3 595 -1 191 -2 404
Forsknings-   och utvecklingskostnader -728 -136 -592
Förvärvskostnader -6 -2 -4
Omstrukturerings- och   integrationskostnader  -1 175 -326 -849
Övriga rörelseintäkter   och rörelsekostnader 50 39 11
Rörelseresultat   (EBIT) 2 412 456 1 956
Rörelsemarginal,   % 8,0 5,9 8,7
Finansnetto -651 -91 -560
Resultat   efter finansiella poster 1 761 365 1 396
Skatt -466 -99 -367
Periodens   resultat 1 295 266 1 029

1) I Getinge exklusive Arjo ingår försäljning till Arjo om 63 Mkr och i Arjo ingår försäljning till Getinge exklusive Arjo om 165 Mkr ingår. I Getinge elimineras all sådan intern försäljning.

Balansräkning   i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld 
30   september 2017 (Mkr)  Getinge Arjo1) Getinge exkl Arjo
Tillgångar
Immateriella   tillgångar 29 392 6 518 22 874
Materiella   anläggningstillgångar 4 105 1 079 3 026
Finansiella   anläggningstillgångar 1 365 469 896
Varulager   6 173 1 130 5 043
Kundfordringar 6 006 1 7532) 3 9964)
Övriga   korfristiga fordringar 3 094 545 2 549
Likvida   medel 1 521 400 1 121
Summa   tillgångar 51 656 11 894 39 505
Eget   kapital och skulder
Eget   kapital 23 755 5 209 18 546
Pensionsavsättningar,   räntebärande 2 981 27 2 954
Andra   räntebärande skulder 16 148 4 841 11 307
Övriga   avsättningar 2 150 197 1 953
Leverantörsskulder 1 792 5423) 9935)
Andra icke   räntebärande skulder 4 830 1 078 3 752
Summa   eget kapital och skulder 51 656 11 894 39 505

1) Arjos balansräkning har justerats för följande förändringar efter den 30 september 2017:

- En koncernintern överlåtelse till Getinge exklusive Arjo vilken reducerat Arjos nettolåneskuld.

- Ett av Getinge lämnat aktieägartillskott till Arjo om 1 203 Mkr.

- Nettoredovisning av koncerninterna finansiella mellanhavanden, vilka kommer att ersättas med extern finansiering vid noteringstillfället.

2) Koncerninterna fordringar som eliminerats i Getinge ingår med 123 Mkr.

3) Koncerninterna skulder som eliminerats i Getinge ingår med 134 Mkr.

4) Koncerninterna fordringar som eliminerats i Getinge ingår med 134 Mkr.

5) Koncerninterna skulder som eliminerats i Getinge ingår med 123 Mkr.                           

Kassaflöde   från rörelsen
30   september 2017, rullande 12 månader (Mkr) Getinge Arjo Getinge
  exkl Arjo
Den   löpande verksamheten
Rörelseresultat   (EBIT) 2 412 456 1 956
Återläggning   av- och nedskrivningar 2 670 799 1 871
Övriga   icke kassaflödespåverkande poster 55 30 25
Återläggning   omstrukturerings- och integrationskostnader1) 914 171 743
Utbetalda   omstrukturerings- och integrationskostnader -632 -61 -571
Finansiella   poster -651 -91 -560
Betald   skatt -367 -144 -223
Kassaflöde   före förändringar av rörelsekapital 4 401 1 160 3 241
Förändringar   i rörelsekapital
Varulager -813 -195 -618
Kortfristiga   fordringar -867 -129 -738
Kortfristiga   skulder 745 -243 988
Kassaflöde   från den löpande verksamheten 3 466 593 2 873

1) Exklusive nedskrivning av anläggningstillgångar 

Nyckeltal  
30   september 2017, rullande 12 månader Getinge Arjo Getinge exkl Arjo
EBITA   1, Mkr 1) 4 311 891 3 420
EBITA   1-marginal, % 14,3 11,4 15,2
Nettoskuldsättningsgrad,   ggr 0,74 0,84 0,71
Soliditet,   % 46,0 43,8 46,9
Nettolåneskuld,   Mkr 17 608 4 400 13 208
Nettolåneskuld/EBITDA 2) 2,93 3,08 2,89
EBITDA,   Mkr 5 082 1 255 3 827
Cash   conversion, % 68,2 47,3 75,1
Resultat   per aktie, kronor 5,23 1,093) 4,14
Genomsnittligt antal   aktier, tusental 243 073 243 073 243 073
Antal   anställda 16 631 5 987 10 644

1) EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader

2) EBITDA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader

3) Beräkningen av resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier i Getinge. Eftersom genomsnittligt antal aktier för Arjo och Getinge inte är detsamma redovisar Arjo ett annat resultat per aktie för motsvarande period.
 

Appendix 2: Omräknad segmentinformation – Getinge exklusive Arjo
(enligt IFRS 5)

Till följd av föreslagen utdelning och börsnotering av Arjo har den historiska finansiella informationen för Surgical Workflows omräknats. Justeringarna gäller främst verksamheten kopplad till flushers för desinfektion i Arjo, som tidigare rapporterats i Surgical Workflows. Dessutom har Surgical Workflows justerats för försäljning mellan Surgical Workflows och Arjo, vilken är eliminerad i Getinge. Getinge kommer även fortsatt att distribuera Arjo-produkter på vissa mindre marknader och denna försäljning kommer att rapporteras i Surgical Workflows.

Orderingång Mkr Q4
  2016
Q1
  2017
Q2
  2017
Q3
  2017
Jan-sep 2017 Helår
  2016
Acute Care Therapies 3 492 2 975 3 109 2 845 8 929 12 059
Surgical Workflows 3 020 2 404 2 414 2 857 7 675 10 544
Kvarvarande verksamhet 6 512 5 379 5 523 5 702 16 604 22 603

 

Nettoomsättning Mkr Q4
  2016
Q1
  2017
Q2
  2017
Q3
  2017
Jan-sep 2017 Helår
  2016
Acute Care Therapies 3 649 2 825 3 094 2 621 8 540 11 804
Surgical Workflows 3 785 1 986 2 275 2 323 6 584 10 366
Kvarvarande verksamhet 7 434 4 811 5 369 4 944 15 124 22 170

 

Bruttovinst Mkr Q4
  2016
Q1
  2017
Q2
  2017
Q3
  2017
Jan-sep 2017 Helår
  2016
Acute Care Therapies 1 990 1 635 1 766 1 492 4 893 6 552
Surgical Workflows 1 408 743 818 956 2 517 3 846
Kvarvarande verksamhet 3 398 2 378 2 584 2 448 7 410 10 398

 

EBITA 1* Mkr Q4
  2016
Q1
  2017
Q2
  2017
Q3
  2017
Jan-sep 2017 Helår
  2016
Acute Care Therapies 923 557 638 458 1 653 2 326
Surgical Workflows 831 -23 113 148 238 1 173
Koncerngemensamma funktioner -65 -49 -49 -62 -160 -224
Kvarvarande verksamhet 1 689 485 702 544 1 731 3 275

*EBITA 1: EBITA före förvärvs-, omstrukturerings- och integrationskostnader

Rörelseresultat (EBIT)Mkr Q4
  2016
Q1
  2017
Q2
  2017
Q3
  2017
Jan-sep 2017 Helår
  2016
Acute Care Therapies 704 405 12 271 688 1 000
Surgical Workflows 690 -54 80 98 124 885
Koncerngemensamma funktioner -86 -49 -50 -65 -164 -379
Kvarvarande verksamhet 1 308 302 42 304 648 1 506

Taggar:

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar