En mikrovärld väl fördold för det mänskliga ögat

Ett världsomfattande forskarnätverk har tillsammans skapat en ny global databas för mikroorganismer. Målet är att kunna analysera så många av jordens mikrobiella samhällen som möjligt för att öka förståelsen för mikroorganismer.

– Vi vill undersöka vilka processer mikroorganismer är inblandade i och vad som styr deras utveckling i en föränderlig omgivning, säger professor Stefan Hulth, en av de 300 medförfattarna till en ny forskningsartikel som publicerats i Nature.

Inom ramen för forskningsprojektet Earth Microbiome Project (EMP) har över 27 000 prover samlats in från olika miljöer runt om i världen och resultaten har förts in i en global databas. Målet är att databasen i framtiden ska innefatta majoriteten av alla bakterier som finns på jorden.

Särskilt fokus i projektet är hur sammansättningen av mikroorganismer förhåller sig till den omgivning och miljö som provet har tagits i.

– Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganismer, säger professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.

Hittills omfattar projektet sju kontinenter och 43 länder, från Arktis till Antarktis. Mer än 500 forskare har bidragit med stickprov och datainsamlingar.

Studier i Gullmarsfjorden
Stefan Hulth och hans forskargrupp har bidragit till studien med prover från ytsediment i en vik i Gullmarsfjorden. Forskargruppen har undersökt kopplingen mellan biogeokemiska processer och det bakteriella samhällets sammansättning, mångfald och funktion i det marina ekosystemet.

– ”Snälla” mikroorganismer kontrollerar genom sin närvaro och aktivitet balansen mellan exempelvis fotosyntes och nedbrytning av organiskt material. Det är denna nettoeffekt som huvudsakligen avgör om grunda solbelysta kustområden utgör en källa eller sänka av koldioxid, syre och närsalter, säger Stefan Hulth.

En förändring av sammansättningen i det mikrobiella samhället kan ske genom påverkan av naturliga eller mänskliga stressfaktorer, något som kan vara avgörande för hur ekosystemet fungerar.

En ökad temperatur (global uppvärmning), förändring i pH-värde (försurning av sjöar och hav) eller ökad tillförsel av näringsämnen och begränsad tillgång på syre, kan leda till en obalans i den mikrobiella samhällsstrukturen.

– Vissa nyckelarter skulle kunna försvinna och andra arter börja dominera. På så sätt kan viktiga omvandlingsprocesser som kontrollerar tillståndet i havet förändra karaktär, förstärkas eller till och med helt upphöra.

Kontakt:
Stefan Hulth, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet telefon: 031-786 9024, e-post: Stefan.Hulth@gu.se

Titel: A communal catalogue reveals Earth’s multiscale microbial diversity
Digital publicering: http://www.nature.com/articles/nature24621

För mer information om Earth Microbiome Project, besök: http://earthmicrobiome.org.

Data som tidigare insamlats och analyserats i det globala projektet Earth Microbiome Project har redan utnyttjats i studier av till exempel valar, delfiner, sälar, fisk, fåglar, fladdermöss, katter, råttor och ormar.

Foto: GU
Bild 1: Bubblor av syre på sedimentytan som en konsekvens från syreproduktion av sedimentlevande mikroalger.

Bild 2: Experimentuppsättning för att på laboratoriet bestämma bildnings- och förbrukningshastigheter av exempelvis kol, syre, kväve, fosfor och kisel i ytsedimentet under olika förhållanden (syre, pH och temperatur) i omgivningen.

Bild 3: Närbild av manipulerat ytsediment under öppen diffusion mellan det ovanliggande vattnet och ytsedimentet.

Porträttbild Stefan Hulth, fotograf Malin Arnesson.

Carina Eliasson
Pressinformatör
Göteborgs universitet
telefon: 031-786 98 73
e-post: carina.eliasson@science.gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Media

Media

Citat

Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganisme
professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.