Citat

Forskning har länge hävdat att idéer på modet mer sällan än ofta leder till förändring utan istället fungerar som symbolik för att man är modern. Men min studie visar att dessa idéer kan bli mer än flyktiga förändringsambitioner i ett skyltfönster. Hur och när har till stor del att göra med den kulturella tolkning som görs av idéer när de landar i en verksamhet.
Julia Carlsson, avhandlingens författare
Steyerl och Ostermeier är båda högt ansedda konstnärer inom sina respektive fält och vi är mycket hedrade och glada att de båda nu blir hedersdoktorer hos oss.
Sanne Kofod Olsen, dekan
Ett övergripande tema på konferensen handlar om hur vi vill leva och hur vi kan få ett gott liv när vi bir äldre utifrån vad vi själva vill uppnå. En förutsättning är att både cellerna och samhället fungerar väl.
Boo Johansson, professor i psykologi och AgeCap-forskare
Västgötarna hade andra förmågor som var mycket användbara i det dåtida samhället. Krig och våld var således inte enda vägen till makt och härligheter.
Annelie Nitenberg, doktorand vid Göteborgs universitet
Det blir en samlingsutställning bestående av 45 lysande stjärnor. Utmaningen i utställningsgestaltningen ligger i att sätta fokus på vart och ett av de individuella arbetena och samtidigt skapa ett sammanhang för dem alla. Den gigantiska lokalen i Frihamnen passar perfekt för utställningen. Det är rått, ostajlat och tillåtande.
Anna Wolgers, professor i textilkonst på HDK
Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser.
Johan Magnusson, docent
Vi kommer att presentera helt unika siffor och exklusiva analyser som inte finns med i huvudrapporten.
Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom
Vi vet sedan tidigare att lärararbetet och villkoren för det har förändrats och där olika, ibland motstridiga, principer existerar parallellt
Katarina Samuelsson
Det var ett resultat som överraskade oss. Vi hade väntat oss att återväxten efter gallringen skulle ha missgynnat djurgruppen. Dessutom träffade vi på ett antal arter som bara fanns i de naturvårdsgallrade ytorna och inte i de orörda
Oskar Gran, vid institutionen för biologi och miljövetenskap
Klimatfrågan är ett komplext ämne och journalistiken har en stor utmaning i att göra det begripligt och relevant.
Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning
I Sverige jämför man sig alltid med den framgångsrika norska längdskidåkningen. Den svenska längdskidåkningen lever med ett lillebrorskomplex.
Ulrik Wagner, forskare Syddansk Universitet
Fysisk träning har tidigare visat sig vara ha viktiga förebyggande effekter för stressrelaterad psykisk ohälsa, men mekanismen verkar inte vara kopplad till den akuta stressreaktionen, åtminstone inte hos friska individer
Elin Arvidson
De ni ser här är framtidens musikalartister, de som ska vidareutveckla denna komplexa konstform. Och med tanke på vad de visat under våra repetitionsveckor är svensk musikal i goda händer.
Ola Hörling, regissör
Till exempel kan adderad träning som utförs som individuell högintensiv träning vara en lämplig metod för att säkerställa fysiologiska anpassningar och ökad fysisk prestation hos fotbollsspelare. Den träningen bör läggas till för spelare med speciellt höga fysiska matchkrav
Dan Fransson
Å ena sidan ska verksamhetens språk vara svenska, å andra sidan ska vi rekrytera personal internationellt.
Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet
Min doktorandforskning handlar i grunden om biohybrida mikrosimmare, alltså bakterier som man lastar med bagage i form av partiklar. Men för att noggrant kunna studera mikrosimmares beteenden insåg jag att jag behövde en ny analytisk metod. Och på så vis flyttade jag fokus till artificiell intelligens och neurala nätverk
Saga Helgadóttir, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet
Vi har inte funnit några tecken på partiskhet i medierna, även om Alliansen fick en mer positiv behandling än de andra partierna, jämfört med förra valet då det i princip var helt balanserat i alla medierna. Att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som skildrats minst positivt beror till största delen på att de utsatts för mycket kritik från övriga partier.
Professor Bengt Johansson
Men en polisanmälan ses också som att den riskerar att försämra personalens relation till elever och föräldrar. Skolpersonalen talade även om polisanmälan som ett misslyckande, där de riskerade att framstå som att de förlorat kontrollen
Johannes Lunneblad
De här begreppen har inget egenvärde, de är redskap. Men har man dem med sig från början blir de verktyg som man kan använda sig av i läsning och samtal under hela sin färd genom utbildningen i litteraturvetenskap eller till svensklärare. Jag tror att man också kan använda dem i andra syften, vi omges ju av berättelser hela tiden.
Christer Ekholm, doktor och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Vanliga människors krisrespons efter terrorattacken på Drottninggatan illustrerar medborgarnas aktiva roll i krissituationer. Genom att öppna upp sina hem på Twitter bidrog de till att öka säkerheten för allmänheten, och i förläningen också till att öka hela samhällets motståndskraft.
Minttu Tikka, forskare vid universitetet i Helsingfors
Den lever i blandskogar i centrala och södra Europa, men eftersom vildkatterna är skygga nattdjur är det svårt för forskarna att observera dem. Det har gett dem smeknamnet ”skogens spöken”
forskaren Ferran Sayol, är medarbetare vid Göteborgs universitet och medlem av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC)
Fler demokratier än någonsin tidigare är på tillbakagång, och 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått autokratisering har blivit diktaturer.
Anna Lührmann, biträdande föreståndare för V-Dem-institutet
Vi såg att selfies fungerar som ett lekfullt utbyte av visuell information, samtidigt som det är ett sätt att uttrycka sig och kommunicera med andra.
Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
Det är svårt att veta varför läroböckerna så kraftfullt uppmanar till lojalitet med det representativa statsskicket och varnar för direkt demokrati och civil olydnad.
Kurt Wicke
De tidigare idealiserade beskrivningarna av ledare, föräldrar och av vänskapen mellan ungdomarna i ungdomsgruppen gav vika för en annan bild av hur barndomen i Knutby-församlingen varit.
Sanja Nilsson, doktorand vid Göteborgs universitet
Det är väldigt intressant att ser hur olika luftföroreningar påverkar varandra och därmed aerosolbildning. Om vi förstår kemin som ligger bakom hur aerosoler bildas så kan vi göra bättre uppskattningar av mängder och påverkan på luftkvalité och framtida klimatet
Julia Hammes vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Redan i samband med lanseringen hade vi ytterligare 600 namn som vi då inte hade möjlighet att producera biografer om.
Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet och projektledare för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
Denna kunskap används idag inom många olika forskningsfält, till exempel inom läkemedelsforskning och utveckling av grödor. Men samtidigt pågår en diskussion om hur relationerna inom släktträdet egentligen ser ut
Daniele Silvestro, forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna till den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS
Det behövs många olika typer av kunskap för att på ett initierat sätt resonera kring komplexa frågor. Det finns också etiska, ekonomiska och politiska kunskapsanspråk. Relationen mellan naturvetenskaplig kunskap och ansvarstagande medborgare är inte glasklar
Anne Solli
Min forskning visar att den här byråkratiseringen är så pass genomgående att det inte är ovanligt att stabsofficerare inte ser sig själva som utövare av militärt våld, utan som byråkrater.
Anders Malm
Vår upptäckt ger insikter i flera viktiga sjukdomar, som till exempel Downs syndrom och azoospermi, en sjukdom då sädesvätskan saknar spermier
Hiroki Shibuya, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till artikeln
Till exempel kan växtens förmåga att klara högre salthalter i marken förbättras. Det gör att områden där grödor idag inte kan odlas kommer kunna utnyttjas för livsmedelsproduktion i framtiden
Mats Töpel, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Många ifrågasätter om eleverna verkligen kan lära sig ett ämne och ett språk på samma gång, men våra resultat visar att det går
Liss Kerstin Sylvén
Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden.
Martin Grill, leg psykolog och doktor i medicinsk vetenskap
Eftersom växtplanktonen i havet är grunden för allt liv i havet så blir effekterna storskaliga
Erik Selander vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som leder forskargruppen
Förändringen innebar att framställning av bruk gjordes med nya material och metoder. Samtidigt förlorade hantverkarna kunskap om hur bindemedel och bruk framställs för murning och putsning i olika situationer.
Jonny Eriksson vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och författare till den nya avhandlingen
Skogsbolag som idag verkar som mellanhänder för skogsråvara behöver vidga blicken för vilka tjänster man kan erbjuda med den digitala tekniken. Därför kan ett skogsbolag mycket väl identifiera digitala affärsidéer kring exempelvis försäkring, jakt, turism eller idrottsverksamhet.
Frida Ivarsson, doktorand
Projekten måste utgå från platsens unika och ofta komplexa förutsättningar. Det kan till exempel handla om hur folk rör sig på platsen vissa tider på dagen. Konstnärens kapacitet att förstå och arbeta med de här förutsättningarna är en förutsättning för att det ska bli bra.
Åsa Stjerna, doktorand
Starka sensationsväckande inslag, som stora kroppsrörelser, magiska tricks och utklädda vuxna, gjorde också att innehållet hamnade i skymundan
Anneli Bergnell
Mina resultat visar att nordvästra Frankrike var den plats där europeiska megalitgravar först fanns och att megalittraditionen sedan successivt spred sig under huvudsakligen tre faser. Sammantaget indikerar resultaten att det existerade en stor rörlighet via sjövägar.
Bettina Schulz Paulsson, arkeolog vid Göteborgs universitet
Gräsmarker, med en väldigt våt vårsäsong, ökade sin växtlighet mest vid en förhöjd koldioxidhalt
Louise C. Andresen, forskare vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom den nya forskningsstudien
Om partipolitiska konflikter är önskvärda eller hur de bör hanteras har det rått delade meningar om bland forskare. Men gemensamt är att de ofta har behandlats som om de är ett och samma fenomen, när det i själva verket finns flera sorters konflikter som orsakas av olika saker och har olika konsekvenser.
Louise Skoog, avhandlingens författare
Tillgången till gymnasieskolor över tid (har) koncentrerats till större kommuner och storstäder, vilket är problematiskt utifrån ett likvärdighetsperspektiv
Anna-Maria Fjellman
En designutbildning behöver utforska begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Studenterna får möjlighet att testa och undersöka vad det kan innebära i praktiken, och utvecklar samtidigt sig själva i rollen som designer.
Rasmus Malbert, programansvarig
Genom att studera blandningar av olika luftföroreningar med modern masspektrometri har vi kunnat visa att de metoder som tidigare har använts i modellering har stora brister,
Mattias Hallquist, professor vid Göteborgs universitet
De länder som riskerar att bli ursprungsländer för sextrafficking verkar vara de med högre korruption inom polisväsendet. Här är det större risk att människohandlare kan ingå ett slags samarbete med polisen, genom mutor. Polisen i sin tur ser då genom fingrarna när det gäller sexhandeln.
Sofia Jonsson, avhandlingens författare
Till skillnad från tidigare globala studier baseras denna nya studie på växternas faktiska ozonupptag snarare än enbart halterna i luften. Det är ett stort steg framåt
Håkan Pleijel, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet
Det finns ett stort utbud av utförare och tjänster. Men många av de äldre som deltog i vår studie visste inte om vilka valmöjligheter som fanns och vilka skillnaderna var emellan dem.
Anna Dunér, professor i socialt arbete
Efter millennieskiftet stod IT-chefen på topp i organisationerna med stor makt att påverka i vilken riktning organisationerna skulle gå. Men sedan dess har vi sett en minskning i möjligheten att ha inflytande och ta beslut, samtidigt som yrkesrollen gått från specialist till generalist.
Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad IT
Resultaten av studien pekar på att undervisning i källkritik är avgörande för att främja kritisk och konstruktiv bedömning av nyheter på nätet hos alla ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden.
Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet