Citat

Utrikesfödda gifta män mellan 30–49 år är nu de som lever på minst marginaler, trots att de har jobb.
Birgitta Jansson, forskare i socialt arbete
Analyserna som vi har utfört ger oss en väldigt detaljerad bild av fartygets sista resa och berättar också om de olika lasternas geografiska ursprung. Mycket av detta är helt ny kunskap för oss.
Staffan von Arbin, marinarkeolog
Den forskning som tidigare funnits kring villaområden handlar framför allt om nybyggda, planlagda områden.
Kerstin Gunnemark, professor emerita i etnologi vid Göteborgs universitet
Resultaten visar att väljare på förlorarsidan som får ett gott förlorar-budskap från sina politiska ledare är mindre benägna att hitta fel i den politiska beslutsprocessen än de förlorare som inte fick budskapet.
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap
För dem utan njurkomplikationer eller tidigare hjärtsjukdomar – vilka utgör knappt hälften av dem vi studerat – är dödligheten inte större än inom normalbefolkningen i stort
Sara Hallström, doktorand inom molekylär och klinisk medicin vid Sahlgrenska akademin
Genom att kombinera sina egna erfarenheter som musiker med självständig musikalisk reflektion kan man öppna för nya upplevelser av musiken.
Tomas Löndahl, disputerad vid Högskolan för scen och musik
Det handlar nog inte i första hand om att synen på vindkraft i sig blivit markant mer negativ, utan snarare att man anser att det har byggts tillräckligt redan, ett exempel på vad som inom opinionsforskningen brukar kallas för termostateffekten.
Erik Jönsson, biträdande forskare vid Statsvetenskapliga institutionen
Resultaten visar tydligt att upplevd rättvisa är den viktigaste faktorn för att få allmänhetens acceptans för lagar och skatter som klimatpolitiska styrmedel. Det gäller både för hur beslut fattas och hur fördelningen ser ut.
Magnus Bergquist, miljöpsykolog
Det finns en överhängande risk att den kommunala organiseringen i många fall enbart tjänat ett symboliskt syfte, snarare än att utgöra grunden för robusta lokala förebyggande insatser. Det har också fått en del problematiska konsekvenser.
Robin Andersson Malmros, avhandlingens författare
Det handlar lika mycket om att upplysa om vad själva ejakulationen är, varifrån den kommer och vad den innehåller, som att förstå att detta är en naturlig del av kvinnans sexualitet.
Jessica Påfs
Vi låter algoritmen spela beslutsfattare, precis som i ett videospel, där belöningen är hur många arter som räddades från utrotning i slutet av spelet. Programmet spelar spelet många gånger, varefter det lär sig hur man bäst väljer vilka områden som ska skyddas i denna simulerade värld. Efter denna träningsfas är algoritmen redo att appliceras på verkliga data.
säger beräkningsbiolog Daniele Silvestro
Den offentliga debatten om AI i danska tidningar är präglad av en tvetydighet när det kommer till vad som faktiskt menas med AI, dess planerade användning och eventuella påverkan på samhället.
Sne Scott Hansen, doktorand vid Köpenhamns universitet
Ungdomarna saknar oftast strategier för att bemöta digitala sexuella trakasserier.
Kristina Hunehäll Berndtsson
I studierna syntes förändringar hos ynglen efter kemikalieexponeringarna. De var mer hyperaktiva och vi såg också förändringar i gener som förknippas med sköldkörtelsystemet, som under tidig utveckling reglerar tillväxt och hjärnans utveckling
Lina Birgersson, författare till en ny avhandling
Vad som i första hand skiljer dessa verk från traditionell opera är att de utgör dynamiska äventyr med potentiellt fler utfall jämfört med statiska ödesberättelser som kan upprepas gång efter gång med likartat resultat.
Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
Det viktigaste vi hittills sett är effekten av det vi kallar ”atlantifieringen”, när varmt vatten från Atlanten drar in i Arktis. Resultaten visar att påverkan var kraftigare än förväntat. Det varma vattnet nådde längre in i Arktis än vi tidigare trott, och djupare ner
säger Céline Heuzé, en av författarna bakom de tre nya översiktsartiklar i vetenskapliga tidskriften Elementa och huvudförfattare till en av dem
I Östersjön är idag en yta lika stor som Danmark helt syrefri under 80 meters djup
Astrid Hylén, avhandlingens författare
Det har saknats kunskap om de här komplexa processerna, så studien är en viktig nyckel för att förstå Södra oceanens betydelse för klimatet
Sebastiaan Swart
Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på
Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet
Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger
Arja Källbom
Svenska lärosäten behöver ta sitt solidariska ansvar för att skydda afghanska forskare. Vi måste se till att forskarsamhället bevaras och fortsätter utvecklas inför ett framtida, demokratiskt Afghanistan.
Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
Vi visar att grönska har en viktig roll för att lyckas skapa hållbara städer där invånarna mår bra
Jenny Klingberg
För många innovationskritiska metaller och mineral saknas idag en säker försörjning.
avhandlingens författare Axel Sjöqvist.
Tänk vad som händer när renhållningsarbetare strejkar i en storstad. På samma sätt kan ett icke-fungerande saneringssystem i en cell leda till kaos när trasiga proteiner ackumuleras. Då kan allvarliga sjukdomar utvecklas
Björn M. Burmann, universitetslektor och forskare i kemi vid Göteborgs universitet, dessutom teamledare för forskarna bakom den nya studien
I Sverige har frågan om ett längre arbetsliv kommit att handla mycket om statlig styrning via arbetsmarknadslagstiftning och justeringar i socialförsäkringssystemen. Men det politiken glömmer är att även förhållandena på arbetsplatsen, som arbetsgivarens inställning och typen av arbetsuppgifter, också påverkar människors möjligheter till ett förlängt arbetsliv.
Robin Jonsson, doktorand
Vår slutsats är att forskningsinriktningen behöver ses över. Det behövs mer strategiskt riktad forskning för att komma ikapp med den ständigt ökande mångfalden av kemikalier som används i samhället
Erik Kristiansson, huvudförfattaren till den nya studien.
Bara för att kontakten mellan förövaren och barnet har skett digitalt kan vi inte utgå från att övergreppen alltid är mindre allvarliga. De sexuella handlingarna sker ju fortfarande på barnets kropp, i det fysiska rummet. Och det kan handla om väldigt kränkande handlingar.
Malin Joleby, doktor i psykologi
Fynden tyder på att det är familjegravar för det härskande skiktet i staden. Vi har till exempel hittat skelettet efter en femåring med guldhalsband, guldringar i öronen och ett diadem av guld runt pannan. Förmodligen ett barn till en styrande och förmögen familj.
Peter Fischer, professor i arkeologi
Det här komponenterna fungerar mer som de energismarta neurala nätverken i hjärnan, och kan därför bli viktiga byggstenar i framtida, mer hjärnliknande datorer
Johan Åkerman
Känslor verkar vara en viktig mekanism och kan fungera som så kallade medierande variabler eller faktorer som förklarar varför människor påverkas av mediernas gestaltningar av invandring.
Nora Theorin, doktorand
Vår undersökning, som är baserad på material från 2018, visar att inget av de fem nordiska länderna har anammat en gemensam nordisk identitet kring jämställdhet, och de flesta av dem har istället låtit skräddarsy nationella ”varumärken”, ofta med PR-byråer som stöd.
Ann Towns, professor i statsvetenskap
Vissa grupper av fåglar har varit särskilt framgångsrika med att etablera sig utanför sina naturliga områden - till exempel många arter av papegojor och starar. På grund av detta blir öarna mer homogena eftersom samma sorts fåglar etableras överallt
Sören Faurby vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom den nya artikeln i Science Advances
Jämställdhet mellan kvinnor och män anses som uppnådd om proportionerna är 40/60 eller jämnare, man kan alltså säga att medieföretagens styrelser under de senaste åren har blivit jämställda.
Ulrika Facht, medieanalytiker på Nordicom
Med den nya AI-metoden blir det lättare, billigare och mindre tidskrävande att få ut viktig information om celler
Jesús Pineda
Resultaten visar att partiet som hade ordförandeposten i kommunstyrelsen i snitt tappade omkring en procentenhet om revisionen riktade kritik mot den kommunala verksamheten under mandatperioden, sett till jämförbara kommuner som inte kritiserades. Samtidigt minskade sannolikheten att partiet kunde behålla ordförandeskapet i nästa mandatperiod med 14 procentenheter.
Rasmus Broms, forskare i statsvetenskap
Sammantaget handlade cirka var fjärde artikel om coronapandemin under hela perioden. Det vanligaste temat har varit hur viruset ska hanteras både politiskt och medicinskt samt mer allmänt hur medborgarna skulle agera.
Peter Dahlgren, medieforskare
Ibland använder den sittande administrationen upphandlingar för att göra strategiska inköp. Det kan till exempel röra sig om att presidenten och hans medarbetare vill styra inköp till företag i stater där presidentens parti är i särskilt behov av politiskt stöd. I de fallen måste den sittande administrationen förlita sig på politiskt tillsatta tjänstepersoner som har inflytande över upphandlingsbeslut för att få det som de vill ha.
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap
Hälsingegårdarnas inredning var spektakulär och modern, skapad med nya tekniker och material som införlivades i den egna kulturen.
Anneli Palmsköld
Om tidningsredaktionerna hade utpekade klimatreportrar eller regelbundet avsatte särskilda resurser för miljöområdet, så skulle möjligheterna att rapportera utifrån det lokala perspektivet om denna mycket komplexa globala fråga öka avsevärt.
Annika Egan Sjölander, docent
En deltagare sa att där de kom ifrån behöver en kvinna en man, sedan sa hon att "Här i Sverige kan du vara din egen man".
Elisabeth Punzi, docent i psykologi
Skillnaderna vi kan visa på i vår studie springer nog ur en kombination av ländernas olika ekonomi och lagstiftning.
Tomas Berglund
Den här nästan gyllenfärgade nyansen har – såvitt vi vet – inte rapporterats hos någon glasögonbjörn tidigare. Det var fantastiskt att se, och den såg precis ut som Paddington i filmerna
Wilhelm Osterman
En enkel analys av en kemisk markör från djurplankton i musslorna kunde användas för att förbättra prognosen. Analysen gör det möjligt att förutse giftalgsutbrott längre in i framtiden och med större säkerhet än tidigare
Erik Selander som leder arbetet.
Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder.
Annelie Sjölander-Lindqvist, forskare och projektledare
Vi hoppas att studien kan bidra till förbättrad finansiering för bevarandet av dessa skogar, när det nu är uppenbart vilken betydelse de har för att bromsa klimatförändringarna
Göran Wallin
– Denna insikt i cellens normala funktion kan ha betydelse för såväl cancer som demenssjukdomar
Johanna Höög, som har lett forskningsstudien som nu publicerats i den högt rankande vetenskapliga tidskriften PNAS
Dessa ängar kan ha flera meter tjocka lager av organiskt rika sediment, vilket gör de till globala "hot-spots" för kol- och kväveinlagring
Per Moksnes, som är huvudförfattare till studien
Nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt.
Maria Edström, docent, JMG
Jag ser fram mot att börja arbeta vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som är en av de ledande i Europa. Det är mycket hedrande att ha fått jobbet, särskilt med tanke på vilka som har haft det tidigare, och jag hoppas att jag skall kunna leva upp till det förtroende Göteborgs universitet har gett mig.
Johannes Lindvall, ny August Röhss-professor i statsvetenskap
I innerstaden har grönska försvunnit när institutioner som universitet och nöjesparker expanderat. En genomgående trend för alla områden är att etableringen av vägar, kollektivtrafik, cykelbanor och gångbanor tagit en stor andel grönyta i anspråk
studiens författare Kristin Blinge