Citat

Nu har vi skapat en modern variant av detta klassiska experiment genom att fånga en enda droppe i luften med hjälp av en laser
Javier Marmolejo, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet.
Med uppkomsten av SARS-CoV-2 har vi sett vilka förödande konsekvenser det kan få när virus hoppar över från djur till människor. Vår modell kan nu användas för att förutsäga vilka virus som har störst potential att spridas på det här sättet.
Daniel Bojar
Historiska byggnader utgör en väsentlig del av vårt totala byggnadsbestånd. Här finns stora möjligheter till energieffektivisering, samtidigt som vi måste ta hänsyn till att byggnaderna är en viktig del av vårt kulturarv.
Petra Eriksson
Victor Orbán har främjat samarbete mellan central- och östeuropeiska stater för att försvara deras suveränitet mot vad han uppfattar som en fristående och korrupt EU-elit i Bryssel. Populister kan också visa upp internationellt samarbete som ett sätt att försvara ”folket” mot upplevda interna eller externa hot, såsom narkotikasmugglare eller invandrare.
Kilian Spandler, forskare i internationella relationer
Forskningsresultaten ger ny förståelse för den pågående förskjutning i artsammansättning som observerats i tropiska skogar på flera håll i världen
Myriam Mujawamariya
2020 års mediekonsumtion var den högsta vi någonsin uppmätt i Mediebarometerns fyrtioåriga mäthistoria. Det är också den största förändringen mellan två år som vi sett i våra mätningar. I Mediebarometern brukar vi annars se hur medievanorna ändras långsamt över längre tid.
Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom
Danska och svenska journalister anser i högre utsträckning deras bevakande roll gentemot till exempel politiken vara av betydelse, men betonar samtidigt vikten av objektivitet.
Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen
Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt
Alexina Thorén Williams
Resultaten visar högst påtagligt på hur myndigheters märken har kommit att handla om självbild och lojalitet. Många av förändringarna inom statsförvaltningen under den här perioden har handlat om att göra om myndigheter så att de blir som andra organisationer och då har frågor om identitet och tillhörighet blivit viktiga.
Magnus Fredriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
Eftersom fiskodling behöver foderkällor och fisk- och skaldjursindustrin behöver rena sitt processvatten så passar våra blue solutions med mikroalger in i till exempel vattenbruksodling. Våra mikroalger skulle kunna leva på restämnen i processvattnet och samtidigt renar de vattnet så att det kan recirkuleras in i produktionen
Cornelia Spetea Wiklund, projektledare och professor i växtcellfysiologi vid Göteborgs universitet
Det finns stora möjligheter att utnyttja kvantmekaniska effekter för att förändra olika kemi-och materialegenskaper
Karl Börjesson
Ofta undviker både lärare och kurskamrater att diskutera vad studenterna skulle kunna utveckla eller förbättra. Istället pratar man om det som fungerade väl under aktiviteten eller om studenternas mod, eftersom de i alla fall vågade prova trots bristande förkunskaper i musik.
Monica Frick Alexandersson, avhandlingens författare
Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga, vilket snarare bara förstärker rådande normer.
Mathias Ericson, forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet
De professionella nyhetsmedierna har spelat en viktig roll i pandemin. Både för att sprida information och för att granska de politiska besluten. Flera studier visar också att förtroendet för de nordiska nyhetsmediernas bevakning har ökat under 2020. Att fler nordbor valt att betala för nyheter är ett tecken på att den professionella journalistiken har stärkt sin ställning bland publiken under pandemin.
Ida Willig, professor vid Roskilde universitet
Kvinnor upplever generellt en större zoomtrötthet än män.
Géraldine Fauville
Det är rimligt att anta att nästan hälften av alla motionslöpare skadar sig under ett år.
Jonatan Jungmalm
Det globala vattenståndet påverkas av hur mycket is som finns på land, och den största osäkerheten i prognoserna är den framtida utvecklingen av inlandsisen i Västantarktis
Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den nya studien som nu publiceras i Science Advances
Människor som var i närheten av Drottninggatan kände sig visserligen mycket mer berörda, men de ändrade inte åsikter i terrorrelaterade frågor mer än övriga svenskar. Bara för att man genomgår ett trauma behöver det inte innebära att man ändrar sina ställningstaganden i grunden eller att man ifrågasätter hela sin verklighetsuppfattning.
Mattias Agerberg, postdoktor i statsvetenskap
Lärarna hamnade i frontlinjen för den svenska coronastrategin.
Sverker Lindblad
Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen, ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken.
Andrea Rosales, postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya
Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra
Åslög Dahl, pollenforskare och en av en av de forskare som bidragit till den epidemiologiska studien i PNAS
Användningen av kemikalier i samhället är som ett tveeggat svärd. Å ena sidan är kemikalier avgörande för det moderna samhället, till exempel som byggnads- eller förpackningsmaterial men också som bekämpningsmedel, läkemedel, hushållskemikalier och hygienprodukter. Samtidigt kan kemikalier utgöra faror för människors hälsa och miljön
Thomas Backhaus, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom artikeln.
Mina studier visar att strandsnäckornas storlek inte bara har betydelse för överlevnad utan även har betydelse vid parningen. Jag visar i min avhandling att parning oftare sker mellan snäckor av ungefär samma storlek, och att små hanar får fler parningar. Båda dessa faktorer bidrar till att motverka genutbyte mellan de stora krabbsnäckorna och de mindre vågsnäckorna där de möts i kontakzonerna
avhandlingens författare Samuel Perini
Tillförsel av koldioxid gynnade tångens tillväxt, vilket har visats hos en del arter tidigare. Det vi såg var dock att algerna blev större sett till yta men inte till vikt. Det ledde till att vi gjorde ett hållfasthetstest som visade att algerna gick sönder betydligt lättare. Detta var vårt mest överraskande resultat, och så vitt vi vet har det inte visats tidigare i alger
Alexandra Kinnby som är huvudförfattare till artikeln
Mediernas användning av opinionsundersökningar kan ha en rad positiva konsekvenser för vår demokratiska process så som att lyfta upp de frågor som folket tycker är viktigast på den politiska agendan. Men mina resultat visar på vikten av att journalister är medvetna om att undersökningarna kan ha konsekvenser. Då är det viktigt att både mätningarna i sig och journalistiken som förmedlar dessa resultat är av god kvalitet.
Per Oleskog Tryggvason, medieforskare
Hur går cellerna från monolog till dialog? Hur sker övergången från att alla går sin egen väg till att de stämmer av med varandra? Det här är komplexa och svårstuderade beteenden som vi behöver förstå bättre
Caroline Beck Adiels, universitetslektor vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet
Genom konkret kommunikation där instruktioner demonstreras i handling ges den lärande bättre förutsättningar eftersom den konkreta instruktionen inte kräver samma förförståelse som den fiktiva.
Joakim Andersson, doktorand
En mångskiftande grupp av blommande växter levde mycket länge i skuggan av ormbunkar och gymnospermer, som då dominerade antika ekosystem. Det påminner om hur däggdjur under lång tid levde i skuggan av dinosaurierna innan däggdjur blev dominerande på jorden
Daniele Silvestro, vid Göteborgs universitet och universitetet i Fribourg i Schweiz och huvudförfattare till artikeln
I min avhandling har jag utifrån ett långsiktigt bevarandeperspektiv analyserat beslutsprocesser som rör byggnadsanknuten konst
avhandlingens författare Karin Hermerén.
– Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växter och djurarter har sitt hem där. Skogarna ger oss ved, vatten, mat, bränslen och mediciner och de är oerhört viktiga för vårt välbefinnande
Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien
Plattformen ersätter inte de fysiska rummen men fungerar som ett komplement och en mötesplats som samlar examensstudenter från olika program och skapar möjligheter för nya bekantskaper.
Klara Björk, tillförordnad prefekt på HDK-Valand
Det är ju välkänt att fotosyntetiska organismer som till exempel växter har olika system för att begränsa ljusabsorptionen så att ljuset inte blir för intensivt och därigenom toxiskt. Vad som intresserade oss var att förstå genom vilka mekanismer organismer som inte fotosyntetiserar skyddar sig
Anders Blomberg, professor i funktionsgenomik vid Göteborgs universitet.
Vi är mitt i en massutrotning, och för att kunna minska skadorna är det avgörande att kunna förutspå när, var och vilka arter som kommer att utrotas.
Tobias Andermann, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet
Att förstå hur vindhastigheten förändras är avgörande för samhället när det gäller elproduktion från vindkraftsparker. Ytvindar styr också hur luftföroreningar sprids nära utsläppskällor, som trafik i stadsområden
avhandlingens författare Lorenzo Minola vid institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet
De biofysiska förändringar som sker, och deras inverkan på klimatet, har emellertid inte ens beaktats i de senaste klimatmodellerna och därmed förblivit okända
Deliang Chen, professor i fysikalisk meterologi vid Göteborgs universitet
Det var intressant att se att andra unga män i det sociala nätverket hade en sådan påtaglig betydelse. Det är också positivt att se att när unga män tar ansvar och stödjer varandra skapas nya, mer hälsosamma maskulina normer.
Bo Helsing, doktor i psykologi
När globala teknikjättar som Google och Facebook skaffat sig en monopolställning på den digitala annonsmarknaden tvingas nyhetsmedierna anpassa sin journalistik så att det passar de stora plattformarna och deras annonsfinansierade modeller.
Medieforskare Carl-Gustav Lindén
Dålig sömn kan ofta vara ett symtom vid Alzheimers sjukdom, men vår studie visar att problem med sömnen även kan påverka själva sjukdomsförloppet,
Johan Skoog, doktor i psykologi
I Västsverige hösten 2019 var den typiske användaren av digital vård en yngre kvinna med hög inkomst. Frågan är om coronapandemin kommer att leda till att digital vård blir mer allmän framöver.
Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet och redaktör för Digitala är vi allihopa?
Med hjälp av avancerade maskininlärningsmetoder, har vi visat att inte bara dessa mätningar kan göras med högre noggrannhet, utan också att de kan tillämpas på ett större antal fall
Aykut Argun, doktorand vid institutionen för fysik vid Göteborgs universitet
Elittränare behöver kunna navigera mellan kortsiktigt resultatfokus och långsiktig utveckling.
John Dohlsten
I fritidshuslivet kan några av samhällets viktiga gemensamma berättelser om det goda medelklasslivet manifesteras, såsom tvåsamhet och familjeliv i det egna småhuset.
Susanna Rolfsdotter Eliasson, doktorand i etnologi vid Göteborgs universitet
Det är trots allt inte så svårt att relatera till livet i ett nunnekloster som i Puccinis ”Suor Angelica”. Vi vet nog alla vid det här laget vad det innebär att leva i en isolerad tillvaro utan beröring eller kontakt med omvärlden.
Jenny Viklund, en av studenterna i avgångsklassen
Ett annat fynd är en skarabé med hieroglyfer som har dechiffrerats: ”Allt gott. Allt liv”, en hälsning från Nefertitis och hennes makes Echnatons regering från omkring 1350 f.v.t. Vi hittade även två stora kvinnliga figuriner med fågelansikten och markerade kön. Varje figur har fyra örhängen.
Peter Fischer, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet
Att studera arter, där människan ligger bakom utrotningen, kan påverka vår förståelse för evolutionen och bättre förstå förlust av arter som inte beror på slumpen
Søren Faurby, en av författarna bakom den nya studien och forskare vid Göteborgs universitet
Fotosyntes är den primära energikällan för nästan allt liv på jorden. Våra strukturella resultat ger ny insikt i hur evolutionen har optimerat elektronernas ljusdrivna rörelser inom fotosyntesen för att uppnå nästan perfekt totaleffektivitet
Richard Neutze, professor i biokemi vid Göteborgs universitet
I den här studien utvecklade vi en ny metod för att rekonstruera både variationer i markfuktighet och förändringar i frekvensen av värmeböljor i inre Ostasien, en region där samspelet mellan dessa parametrar är väldigt starkt
Peng Zhang, huvudförfattare till studien och forskare i Regionalklimatgruppen (RCG) vid Göteborgs universitet
Sjukdomar är sällan bara relaterade till ett protein, utan det är ett nätverk av proteiner som är inblandade. Det första steget är att identifiera de här nätverken, vilket inte alltid är så lätt. Även om du hittar en proteininteraktion så gäller det att avgöra om den är verklig eller bara framtvingad i ditt experiment
avhandlingens författare Florian Schmitz.
Det är just att det är så livsviktigt som gör att vi vill förstå hur det går till. Att vi andas är ju basen till liv på jorden
Rebecka Andersson, författare till en ny avhandling vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
Jämställdheten går framåt i nyheterna i världen, men det går långsamt. Kvinnors status i samhället, i ekonomin mer än i politiken, mediefrihet och andel kvinnor i journalistkåren är avgörande faktorer för en positiv utveckling.
Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet