Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Jag brukar beskriva den här formen av opera som ett järnvägsspår.
  Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
  Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet
  Charlott Sellberg
  Jag tror att många, trots upplysningens och modernitetens seger i västerlandet, ändå har en benägenhet för att med sina tankar eller känslor röra sig i magiska domäner och att viljan till att tro på något övernaturligt egentligen är ganska spridd.
  Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet
  Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln
  Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Vi vet att genvarianten påverkar signalsubstansen dopamin som ingår i hjärnans belöningssystem. En hypotes är därför att den bidrar till en högre alkoholkonsumtion, vilket i sin tur kan leda till fler sjukdomar och därmed också till en för tidig död.
  Claudia Fahlke, professor i psykologi
  Alla tre forskningsområden bidrar till samhällsnytta och passar väldigt väl in Göteborgs universitets strävan att bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar
  Eva Wiberg, rektor
  Mest positiva till ett mångkulturellt samhälle ställer sig kvinnor, högutbildade, yngre, tjänstemän och storstadsbor. Mest negativa är bland andra de som står långt till höger i politiken, har låg utbildning och bor på landsbygd eller mindre tätort och har lågt förtroende för politiker.
  Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap
  Mina slutsatser kan leda till nya tolkningar av romaner vars huvudkaraktär eller berättare presenteras som galen och/eller kan uppfattas som det.
  Sofía García Nespereira, doktorand vid Göteborgs universitet
  De mest använda sociala medierna bygger alltmer på rörlig bild, traditionella nyhetsförmedlare har nått framgång med webb-tv och etablerade dagstidningar har i många fall fördubblat sina videoredaktioner.
  Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
  Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganisme
  professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.
  Reformen ansågs orättvis. Lärarna pekade på vad de upplevde som ett försök att hierarkisera dem. De uppfattade också att reformen hotade centrala värden som jämlikhet och likvärdighet i yrket
  Mikael R Karlsson
  Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättningar kan identifiera sig med innehållet i läroböckerna
  Monica Reichenberg
  Kampen för kvinnors rättigheter präglas av samma oförutsägbarhet som karaktäriserar all form av politisk förändring.
  Mia Liinason, docent i genusvetenskap
  Utbildning är inte bara ett verktyg, utan vi behöver även kritiskt analysera utbildningens roll i samhället
  Helena Pedersen
  En viktig slutsats är att kriminologin, åtminstone historiskt sett, har behövt omfamna sin politiska roll. Kriminologi är inte ett opolitiskt betraktande av brottsligheten.
  Anders Pedersson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Att veta hur artens ålder påverkar utrotningsrisken kan ge oss viktiga insikter i den tidiga evolutionära historien och hjälpa oss att förutse artens framtid. Men det är inte klart i vilken utsträckning de historiska mönstren för utrotning kan överföras till dagens utrotningsrisk, eftersom de arter som finns idag starkt påverkas av mänskliga aktiviteter
  Daniele Silvestro, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
  Det är svårt att nå fram till ett systematiskt arbete bara genom att samverka. Någon behöver ha mandat att leda och ett uppdrag att ifrågasätta tidigare arbetssätt och detta saknas idag,
  Docent Torbjörn Forkby.
  Mareldsorganismerna upptäcker sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar upp ljuset när risken är stor att bli uppäten. Ljuset skyddar cellerna mot deras fiender,
  Jenny Lindström, vid institutionen för biologi och miljövetenskap och huvudförfattare till artikeln
  Men de socioemotionella förmågorna spelar endast en indirekt roll för att reducera risken för att bli arbetslös i vuxen ålder.
  Elias Johannesson
  Killars närhet i klassrummet misstänkliggjordes rutinmässigt som homosexualitet genom skämt eller slag.
  Angelica Simonsson
  Montessorirörelsen har försökt sopa den här problematiska alliansen med Mussolini under mattan, men det är ohållbart i längden.
  Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria
  Redan nu kan vi värma upp glaset mer än åtta grader i direkt solljus. Genom att optimera antennerna ytterligare kan de värma ännu mer
  Alexander Dmitriev, professor i fysik vid Göteborgs universitet
  I verkligheten är de flesta miljöer inte enhetliga utan de har hinder av olika slag. Inuti cellen finns organeller. I naturliga landskap finns till exempel berg och vattendrag. Det är alltså inte möjligt att gå rakt fram,
  Giovanni Volpe, forskare i fysik vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom artikeln.
  I takt med fritidshemmens expansion har de inte i samma takt fått resurser för att bibehålla och utveckla fritidshemmen och pedagogikens särart
  Catarina Andishmand
  En ishockeymatch ger en enorm mängd information och i det flödet är det viktigt att kunna filtrera och sortera ut den information som är betydelsefull
  Erik Lignell
  Internet är en plats som människor förhåller sig till dagligen. Vi som skriver litterärt är inget undantag. Oavsett om du är en person som aktivt använder dig av olika sociala nätverk online, bloggar etc. eller om du är mer avståndstagande, påverkar internet skrivandet.
  Imri Sandström, kursansvarig
  Det moderna samhället, med elledningar och avancerade batterier, har ett stort behov av kobolt, nickel och koppar, metaller som finns i höga halter i så kallade polymetalliska noduler, på djuphavsbottnar i Clarion Clipperton zonen i Stilla Havet
  Thomas Dahlgren, verksam vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  I ett större perspektiv är förhoppningen att denna studie om manda kan bidra med att höja den allmänna vetskapen om detta vackra språk och dess talare
  Rasmus Bernander, doktorand i afrikanska språk vid Göteborgs universitet
  Vi undersöker livet i villaträdgården med fokus på vad människor gör, drömmer om och skapar där.
  Katarina Saltzman, forskare i kulturvård vid Göteborgs universitet, och en av författarna bakom boken.
  Det är ett intressant resultat som kan förklara den ökade toleransen mot olika stressfaktorer och sjukdomar
  Cornelia Spetea Wiklund, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
  En officiell delegation från Woldea University gästar nu Byggnadsvårdskonventet där presentationen av det medeltida kyrkoarvet är en av punkterna på konventet
  Lars Runnquist, avdelningschef vid institutionen för kulturvård.
  Så med tanke på den snabbt växande användningen av bland annat fritidsbåtar är det viktigt att förstå hur buller påverkar fisken.
  Eva-Lotta Blom, författare till avhandlingen
  Mer svårtestbara delar av ämnen tenderade att ge vika för delar som kunde leda till testbara kunskaper och ge underlag för de nya betygen
  Ola Strandler
  För att cellerna ska kunna fungera ordentligt måste membranen ha precis rätt grad av fluiditet för att tillåta proteiner att röra sig inuti membranerna, interagera med varandra och fungera korrekt,
  Marc Pilon, professor i genetik vid Göteborgs universitet
  För de mindre kommunernas planering är det viktigt att veta vilka yrkesgrupper som i större utsträckning flyttar tillbaka och vilka som väljer att stanna i till exempel universitetsstäder
  Aimee Haley
  De kristallina kiselcellerna skulle kunna användas som fönster och takfönster i byggnader,
  Alexander Dmitriev, professor i fysik vid Göteborgs universitet.
  Resultaten visar att föreställningar om att det gudomliga kunde manifestera sig i det materiella överlevde reformationen under mycket lång tid
  Terese Zachrisson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Boken är en översikt i pocketformat som bygger på den senaste forskningen om frimureri, den kan nog hjälpa människor att förstå fenomenet bättre.
  Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria
  De som tycker att vissa grupper bör dominera över andra tenderar också att tycka att människan bör dominera över naturen.
  Lars-Olof Johansson, medförfattare och docent i psykologi
  Risken med en sådan överdiagnostisering är att skolpersonalen vänder bort blicken från sociala faktorer och skolmiljöns betydelse när oro och konflikter i skolan uppstår.
  Thomas Johansson, professor i pedagogik
  I utställningen Interstices ger våra nyutexaminerade studenter publiken möjlighet att se vad som skapas och diskuteras just nu inom det fotografiska fältet. Kanske får man en hint om framtiden med.
  Annika von Hausswolff, professor i fotografi, Akademin Valand
  Tryck- och yttrandefriheten är ständigt omstridd och att den inte är självklar ser vi bevis på varje dag. Med digitaliseringen som genomsyrar hela samhället och med Internet och alla dess plattformar skapas nya dimensioner och dilemman, inte minst utifrån ett yttrandefrihets- och demokratiperspektiv.
  Ulla Carlsson, innehavare av världens första Unesco-professur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik
  Våra huvudresultat är synnerligen illa lämpade för att larma och göra sig till. De visar nämligen en anmärkningsvärd långsiktig stabilitet i samhället i allmänhet. Men stabilt i genomsnitt betyder inte att det saknas intressanta och spännande rörelser under ytan.
  Henrik Oscarsson, föreståndare vid SOM-institutet
  Vi fick en känsla av att det är lite vanligare inom politiken än i andra sammanhang. En teori är att fotbollstermer tas till för att ge effekt och förenkla den politiska retoriken. Metaforerna gör diskussionen tydligare och lite mer intressant helt enkelt. Göran Hägglund uppvisade ett gott exempel på detta i Almedalen 2015 när han talade om bland annat ”vänsterkanten” och ”skruvade inlägg”.
  Gunnar Bergh, professor i engelsk språkvetenskap
  Intentionen för många är att kombinera sitt lönearbete utanför hemmet med omsorgen om barnet, men det blir för komplicerat och de väljer istället att sluta sina vanliga jobb.
  Elisabeth Olin, professor i socialt arbete
  Studien är en pusselbit till att visa att familjer ser olika ut och att det är okej.
  Thomas Johansson, professor i pedagogik
  Resultatet av den här studien pekar på att det finns ytterligare orsaker till varför barn inte berättar. Det handlar om en misstro mot att vuxna kan eller vill hjälpa dem.
  Ylva Bjereld, doktorand vid institutionen för socialt arbete
  Även om folk i allmänhet kanske inte känner till begreppet pekar undersökningsresultaten på att de centrala aspekterna inom personcentrerad vård bedöms som viktiga men inte alltid tillgängliga i dagsläget.
  Professor Inger Ekman, föreståndare GPCC
  Det kan tyckas överraskande att firandet har ökat mest bland personer som inte vuxit upp i Sverige, men vi tror att detta till stor del förklaras av att vi sedan 2015 har en medborgarskapslag där kommuner årligen ansvarar för att bjuda in nya medborgare till särskilda ceremonier, ofta i anslutning till nationaldagen
  Klara Bové, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet
  För merparten av de studerade nyckelindikatorerna visar det sig att vi i Sverige, i motsats till vad man kan förvänta sig från studier av andra länder, har ett lägre förtroende för, och en lägre tillit till, samhällsaktörer på kommunnivå än på riksnivå.
  Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp