Forskare samlas för att lösa miljö- och hälsoproblem

Matens kvalitet, stress och föroreningar påverkar göteborgarnas hälsa. I en ny forskarskola tar Göteborgs universitet, Chalmers och Västra Götalandsregionen ett samlat grepp för att hitta konkreta lösningar på aktuella miljö- och hälsofrågor.

Fredag 3 april, kl. 9-12 bjuder den nya forskarskolan i miljö- och hälsa in till informations- och diskussionsmöte om hur framtida forskningsresultat kan komma till nytta.

- Vi bjuder in intressenter, forskare och press på ett tidigt stadium i forskningsprocessen. Vi är särskilt intresserade av synpunkter, erfarenheter och idéer kring hur forskningsresultaten kan användas i framtiden. Målet är att forskningen verkligen ska leda till konkreta förbättringar för människor. Samtidigt vill vi också presentera de 14 forskningsprojekten, säger Lotta Dellve samordnare för forskarskolan Miljö och Hälsa.

I forskarskolan samlas medicinare, samhällsvetare och naturvetare i breda tvärvetenskapliga projekt för att hitta lösningar på aktuella miljö- och hälsoproblem.
Forskarskolans mål är bland annat att bidra till innovationer inom området miljö och hälsa, både i form av nya produkter och tjänster, men också genom att utveckla innovativa metoder och strategier för hälsobefrämjande åtgärder.
- De påbörjade forskningsprojekten är av mycket hög kvalitet. De har en tydlig inriktning på tillämpad forskning, hur hälso- och miljöfrågor påverkar människor i vardagen, säger Dan Strömberg, studierektor och en av initiativtagarna till forskarskolan.

Forskningsprojekten indelas i fyra områden i ett brett forskningsfält. Mat och miljö, med inriktning på barns och mödrars hälsa är ett område. Chefers arbetsmiljö och hälsa studeras närmare inom området stressrelaterad ohälsa. Föroreningarnas inverkan på göteborgarnas hälsa ingår i området partiklar och andra föroreningars inverkan på hälsan.
- Högst aktuell är också diskussionen om var ansvaret ligger för individens hälsa och hur samhällets planering påverkar en säkrare miljö för oss alla, säger Lotta Dellve. Det studeras närmare inom området institutioners roller och ansvar med inriktning på folkhälsoaspekter.

Forskarskolan Miljö och Hälsa administreras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, en gemensam organisation för arbete med miljö och hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet. Forskarskolan leds av en styrgrupp med representanter från Göteborgs universitet, GMV, Chalmers samt Västra Götalandsregionen.

KONTAKT:
Dan Strömberg, studierektor, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Tel: 0730-79 42 46, dan.stromberg@dpes.gu.se
Mikael Östblom, informatör, Göteborgs miljövetenskapliga centrum: Tel: 031 772 49 54, mikael.ostblom@gmv.gu.se

Mer information om mötet den 3 april och om forskarskolan finns på http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/forskarskolan-miljo

Prenumerera