Grundvattenutsläpp påverkar vattenkvaliteten i kustområden

Report this content

Hanteringen av vattenkvaliteten i havet riktar ofta in sig på synliga utsläppskällor som avlopp, floder eller sjöfart. En ny global studie, ledd av forskare vid Göteborgs universitet, visar att osynliga grundvattenutsläpp kan bidra minst lika mycket till kvävetillförseln till vattnet längs kusterna.

När vi nu går in i FN:s årtionde för havsforskning uppmärksammar en ny forskningsstudie en ofta förbisedd källa till påverkan på ekosystemen längs våra kuster.

Studien, som undersökte grundvattenutsläpp på mer än 200 platser världen över, visar att grundvattnet på många håll är den största källan till kväve- och fosfortillförsel till havet, inklusive vissa områden i Östersjön.

Grundvattnet är till stor del osynligt och svårt att undersöka. Det är därför som ansvariga för att kontrollera kustvattenkvaliteten ofta förbiser grundvattenutsläpp i haven”, säger Isaac Santos, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet, som ledde studien i samarbete med tretton universitet världen över.

Kväveutsläpp minskar havens biologiska mångfald
Kväveföroreningar är ett stort hot mot den marinbiologiska mångfalden och ett problem världen över. Förvånande nog visade vår globala analys att kväveutsläpp från grundvattnet överskrider flodernas kväveutsläpp på 60 procent av de platser där båda källorna har kvantifierats.

Grundvattnet ackumulerar kväve från gödningsmedel som används i jordbruk och det kan ta flera årtionden innan detta kväve släpps ut i havet. När kvävet når havet ökar det biomassan av alger och minskar den marinbiologiska mångfalden och i förlängningen fisket.

Grundvatten och kustnära hav är sammanlänkade
Många sjöar och floder står i förbindelse med grundvattenakviferer, geologiska formationer som lagrar grundvatten. Denna omfattande sammanlänkning har lett till lagstiftning för att skydda grundvattenberoende ekosystem på nationell och europeisk nivå.

– Denna studie visar dock att även det kustnära havet har en omfattande förbindelse med dessa akviferer. Därför behöver vi tänka på grundvattenakvifererna också när vi hanterar kustvattenkvaliteten. Till exempel har Östersjön och många andra kustområden utsatts för kväveföroreningar under flera årtionden, säger Stefano Bonaglia, marinkemist vid Göteborgs universitet som också deltog i studien.

Klimatförändringar påverkar grundvattenkemin
De understryker båda att hanteringen av grundvattenutsläpp i kustnära hav är utmanande och kan kräva flera decennier av arbete. Vid Göteborgs universitet kommer marinforskarna att fortsätta att undersöka submarina grundvattenutsläpp inom ett antal internationella forskningsprojekt.

– Klimatförändringar, höjda havsnivåer och förändrad markanvändning kommer att ändra den kemiska sammansättningen i kustnära akviferer och vi försöker nu förstå vilka långsiktiga effekter det kommer att ha på submarina grundvattenutsläpp”, säger Isaac Santos.

Kontakt
Isaac Santos, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet, institutionen för marina vetenskaper ( talar endast engelska)
Telefon: 076 618 3146
E-post: isaac.santos@gu.se

Om forskningsstudien
Titel: Submarine groundwater discharge impacts on coastal nutrient biogeochemistry
Vetenskaplig tidskrift: Nature Reviews Earth & Environment
Länk till artikeln:
https://www.nature.com/articles/s43017-021-00152-0


Bilder
Huvudbild: (fotograf: Isaac Santos) Grundvattenutsläpp kan föra ut kväve i kustnära vatten. På bilden går forskare på grundvatten som rinner ut i havet vid lågvatten.
Porträttbild: Isaac Santos (foto:Göteborgs universitet)

Presskontakt:
Ulrika Ernström
Göteborgs universitet
Naturvetenskapliga fakulteten
Telefon: 031-786 6970, 0766-186970

E-post: ulrika.ernstrom@science.gu.se

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 53 500 studenter och 6 500 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.  Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Följ oss på Instagram.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media