Instruktören avgörande i sjökaptensutbildningens virtuella utbildningsmiljö

Det är långt ifrån självklart hur blivande sjökapteners färdigheter utvecklas i utbildningens uppbyggda miljöer och hur den simulerade verkligheten där relaterar till arbetet ombord på ett fartyg. En ny avhandling från Göteborgs universitet understryker hur avgörande instruktörens funktion är.

Sjöfartsutbildning har under de senaste decennierna genomgått genomgripande förändringar. Från att ha inneburit ett system med lärlingskap, där man arbetar sig upp i hierarkin ombord, är det idag en akademisk utbildning där delar av den fartygsförlagda praktiken ersatts med träning i uppbyggda, simulatorbaserade miljöer i en utbildningsmiljö.

Tidigare forskning varnar för hur simulatorer och annan teknik införs i exempelvis dagens sjökaptensutbildning. Kritiken har pekat på att tillvägagångssättet knappast stödjer utvecklandet av de professionella kompetenser som betonas som viktiga i de styrdokument som reglerar utbildningen.

Samarbete med Sjöfartsverket
Charlott Sellberg har sedan 2013 studerat simulatorövningar på Chalmers tekniska högskola i en navigeringskurs för sjökaptensstudenter. Simulatorcentret på Chalmers campus på Lindholmen i Göteborg är uppbyggt i samarbete med Sjöfartsverket och rymmer en mängd olika simulatorer för radiokommunikation, maskinrum, lasthantering, navigation och för arbete på fartygsbryggan.

I den aktuella studien tränar studenterna i fem olika navigationssimulatorer som ska likna bryggan på ett modernt fartyg där simulatorn projicerar bilden av en nautisk miljö genom bryggans fönster och där bland annat radar, elektroniska sjökort och manöverinstrument finns tillgängliga. Från instruktörsrummet övervakar samtidigt instruktören händelseförloppet via olika monitorer.

Kopplar till yrkespraktiken
Charlott Sellbergs slutsatser är mer positiva än vad som var fallet i de tidigare nämnda studierna.

– Ett av skälen till att mina resultat ser annorlunda ut är att varje simulatormiljö har utvecklats av erfarna instruktörer. Likaså har lärmomenten i simulatorn utformats av instruktörer med långvarig erfarenhet både av sjökaptensyrket och av undervisning i sjökaptensprogrammet.

– Att instruktörerna både har en professionell kompetens och att de har mångårig erfarenhet av att undervisa i sjökaptensprogrammet bidrar till att utbildningen i simulatorcentret håller en hög kvalitet. Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet, säger Charlott Sellberg.
Vad som står i centrum under träningen är de professionella samtalen kring vad som anses vara gott sjömanskap, liksom vad det innebär att följa de trafikregler som gäller till sjöss.

Guidas in i yrket
Men vad som utgör gott sjömanskap eller en korrekt tillämpning av trafikregler är högst situationsbundet. Avhandlingen visar hur studenterna guidas in i yrket genom instruktörens demonstrationer av gott sjömanskap och regelföljande under övningarna på campus. Demonstrationerna består exempelvis i att visa på och förklara specifika situationer på radarskärmen och hur situationerna ska hanteras.

– På så sätt blir träningen i simulatorerna konkret förankrad i den yrkespraktik som studenterna tränar inför, säger Charlott Sellberg.
Avhandlingen är en del i forskningsprojektet ”Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö” som i sin tur genomförs i samarbete mellan institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och institutionen för mekanik och maritima vetenskaper på Chalmers.

Avhandlingen finns i fulltext på http://hdl.handle.net/2077/54327

För mer information: Charlott Sellberg, telefon: 076-0776685, email: charlott.sellberg@gu.se

Charlott Sellberg lägger fram sin avhandling Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande fredagen den 19 januari klockan 13.00. Plats: Sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, Göteborg.

Torsten Arpi
Kommunikatör
Tel: +46 (0)768-58 11 87 
Email: torsten.arpi@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Om oss

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.För fler nyheter från Göteborgs universitet, se:Sahlgrenska akademin: http://news.cision.com/se/sahlgrenska-akademin-vid-goteborgs-universitetHandelshögskolan: http://news.cision.com/se/handelshogskolan-vid-goteborgs-universitet

Prenumerera

Citat

Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet
Charlott Sellberg