Majoriteten fortsatt negativ till delning av data på internet

Report this content

Okunskap om integritetsskydd på internet skapar osäkerhet och en negativ attityd till kommersiell registrering av data. Det visar resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2017.

Trots att företagens insamling av beteendedata på många sätt gagnar användaren, visar 2017 års SOM-underökning att det nästan är tre gånger så många svenskar som inte anser att fördelarna överväger nackdelarna. Det är en inställning som hållit sig relativt konstant de senaste tre åren.

– Det är bara 24 procent av svenskarna som helt eller delvis instämmer i att det är bra att företag samlar in information i syfte att förbättra sina tjänster, jämfört med 59 procent som är negativa till detta. Det är också fler, 61 procent, som är negativa till att företag säljer vidare personlig information till andra kommersiella aktörer, jämfört med 24 procent som helt eller delvis accepterar det, säger Sara Leckner, universitetslektor i medieteknik vid Malmö universitet.

Sara Leckner har analyserat svenskarnas attityd till insamling av personlig data för kommersiella syften och vilka bakgrundsfaktorer och mediekontexter som kan förklara deras inställning. Resultaten presenteras i kapitlet Vem är positiv till insamling av användargenererad data på internet?, i den kommande SOM-antologin Sprickor i fasaden.

Hälften vet inte hur man skyddar sig
I undersökningen fick de tillfrågade svara på frågor om vilken kunskap de anser sig ha om integritets- och säkerhetsinställningar på internet och om de vet i vilka syften företag samlar in data. 

– Hälften av svenskarna svarar att de inte anser sig ha kunskap om datainsamling och ungefär lika många, 53 procent, uppger att de inte heller gör några aktiva val för att kunna surfa anonymt, säger Sara Leckner.

De med kunskap om skydd mer positiva
De finns dock en kategori svenskar som är positiv till datainsamling på internet, en inställning som hänger ihop med både ålder och utbildningsnivå hos de svarande.

I åldersgruppen 16–29 år tycker 36 procent att det är bra att företag samlar in information för att förbättra tjänster, medan endast 14 procent i åldersgruppen 65–85 år anser detta vara positivt.

– Yngre personer är mindre oroade över ofrivilligt delande än äldre. De är mer positiva till insamling av data för olika syften och är bättre på att använda sekretessinställningar och tekniska funktioner. Lågutbildade är generellt sett mer negativa till insamling än personer med högre utbildning, säger Sara Leckner.

Det finns också ett förhållandevis starkt samband mellan att ha god kunskap om insamling och att acceptera att information säljs vidare. 

– Den senaste SOM-undersökningen visar att de som är positiva till företagens insamling karaktäriseras av att ha kunskap om när företag registrerar data, men de skyddar också sin integritet. Den trygghet som kommer av vana, frekvent användning och kunskap kring datainsamling tycks alltså påverka hur positiv man är, oberoende av i vilket sammanhang data samlas in, säger Sara Leckner. 

KapitletVem är positiv till insamling av användargenererad data på internet? finns bifogat som pdf.

FAKTA

  • Vem är positiv till insamling av användargenererad data på internet?, av Sara Leckner är ett kapitel i den kommande forskarantologin från SOM-institutet: Sprickor i fasaden.
  • Kapitlen i Sprickor i fasaden baseras framförallt på data från den senaste nationella SOM-undersökningen, som besvarades av drygt 9 800 slumpmässigt utvalda personer under hösten och vintern 2017/2018.
  • Hela Sprickor i fasaden släpps digitalt den 26 juni och blir då fritt tillgänglig på www.som.gu.se  

För mer information, kontakta:
Sara Leckner, universitetslektor i medieteknik, Malmö universitet, telefon: 040–665 7129, e-post:sara.leckner@mah.se  

Anna-Karin Lundell 
Kommunikatör 
telefon: 031–786 6693
e-post: 
anna-karin.lundell@gu.se

Följ oss på Twitter. Gilla oss på Facebook. Adda oss på Snapchat (Göteborgs universitet). Följ oss på Instagram.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 800 studenter och 6 200 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar: