Vägskäl - SOM-undersökningen 2012

Svenska folket ställer sig positivt till att införa internetröstning, stödet för den offentliga sektorn stärks och motståndet mot vinster i välfärden fortsätter att vara massivt. Sjukvården håller ställningen som den institution i samhället som folk har störst förtroende för och trots Victorias bröllop och Estelles födelse minskar förtroendet för kungahuset, men förtroendet för kronprinsessan själv är skyhögt. För första gången på många år ökar motståndet mot att ta emot flyktingar. I dag utkommer Vägskäl, årets SOM-bok om opinionsläget i landet.

Om svenska folket får bestämma kommer allmänna val i framtiden att genomföras via internet, det visar professor Henrik Oscarssons undersökning av hur folk ställer sig till olika tänkbara förändringar i demokratins spelregler. Det finns en svag vänster-högerdimension i hur man förhåller sig till internetröstning, där högerorienterade är mer positiva. Det är inte heller, som man kanske kunde vänta sig, bland de yngre som sympatin är störst för elektroniska val, utan bland 30-49-åringarna.

– En tolkning är att det är välintegrerade, högutbildade tjänstemän med ont om tid som ser internetröstning som en praktisk tidsbesparande innovation som kommer att underlätta i vardagen.

För första gången sedan SOM-undersökningarna inleddes har folk ställts inför en generell fråga om hur de förhåller sig till vinster inom välfärden. Det visar sig att opinionen mot vinster har ett massivt övertag. Docent Lennart Nilsson som analyserat resultaten skriver:

”Dessutom skall framhållas att ca 40 procent väljer ytterlighetsalternativet mycket bra förslag. Det senare är ett mycket ovanligt svarsmönster när det gäller den här typen av frågor och är ett uttryck för intensitet i svaren.”

Av undersökningen framgår också att opinionen vänt när det gäller den offentliga sektorns storlek, det är fler och fler som motsätter sig en fortsatt minskning och det gäller hela det politiska fältet med undantag för Moderata sympatisörer.

När det gäller förtroendet för samhällsinstitutioner visar professorerna Sören Holmbergs och Lennart Weibulls mätningar att sjukvården fortfarande ligger i topp, tätt följd av universitet/högskolor, radio-tv, polisen, riksbanken och domstolarna.

I förtroendebotten finner man Europaparlamentet, Europakommissionen, de politiska partierna och bankerna. På mittpositioner ligger riksdagen, regeringen, Svenska kyrkan och kungahuset.

”Om vi sätter fokus på de senaste årens förändring är det naturligt att utgå från vad som hänt efter valåret 2010. Det vi då kan se är att femton av de tjugoen institutionerna uppvisar ett försvagat förtroende. De som tappat klart mest är bankerna, regeringen, kungahuset och Europainstitutionerna” skriver Holmberg och Weibull, och anger som trolig orsak till bankernas minskade förtroende mellan 2011 och 2012 diskussionen om övervinsterna.

En institution som avsevärt stärkt sitt förtroende är Systembolaget, säkert till följd av en rad åtgärder som vidtagits för att inom de ramar som ges förbättra tillgängligheten och företagets image. Den nyligen införda möjligheten till hemleverans visar att företaget går vidare på den linje som gett positivt utslag. Opinionen för fri försäljning av alkohol är fortsatt svag.

När det gäller inställningen till flyktingmottagning har den blivit alltmer positiv under en följd av år, men från 2011 till 2012 har en förändring i negativ riktning skett, vilket framgår av pol master Linn Sandbergs och professor Marie Demkers kapitel i Vägskäl.

År 2012 är det 45 procent som angett att de anser att förslaget om att ta emot färre flyktingar är ett mycket eller ganska bra förslag och 29 procent har angett att det är ett dåligt eller ganska dåligt förslag. Men attityder till flyktinginvandring är inte jämt fördelade inom befolkningen. Män och personer med låg utbildning är mest negativt inställda till flyktingmottagning. Äldre är fortsatt något mer negativt inställda än yngre. Inom storstadsområdena finns de mest positiva.

Kontakt:
Bokens redaktörer:
Lennart Weibull, Lennart.Weibull@jmg.gu.se, Henrik Oscarsson, Henrik.Oscarsson@pol.gu.se, Annika Bergström, Annika.Bergstrom@jmg.gu.se
Internetröstning:
Henrik Oscarsson, Henrik.Oscarsson@pol.gu.se
Förtroende:
Lennart Weibull, Lennart.Weibull@jmg.gu.se, Sören Holmberg, Soren.Holmberg@pol.gu.se
Vinster i välfärden:
Lennart Nilsson, Lennart.Nilsson@gu.se
Flyktingmottagning:
Linn Sandberg, Linn.Sandberg@gu.se, Marie Demker, Marie.Demker@pol.gu.se
Kontaktperson, SOM:
Kerstin Gidsäter, Kerstin.Gidsater@som.gu.se
Telefon, SOM
: 031-7863300

SOM-undersökningen 2012 baseras på 12000 enkäter, utsända till ett systematiskt sannolikhetsurval av befolkningen i åldrarna 16-85 år. Både svenska och utländska medborgare finns med i undersökningen. Antalet besvarade enkäter var 6289.

Följ SOM i de sociala medierna: www.facebook.com/SOMinstitutet, www.twitter.com/SOMinstitutetFölj oss på Twitter. Gilla oss på Facebook.
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om. www.gu.se.

Taggar:

Prenumerera