Barn som anhöriga till för­äldrar med psykisk ohälsa

Välutbildad och kunnig basperso­nal inom socialtjänst och psykiatri är en förutsättning för god vård och omsorg om personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boken Psykiatri för baspersonal- kunskap för en evidensbaserad praktik har tagits fram för att tillgodose behovet av kunskap på området. Boken förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap, och ger också en djupare förståelse för personer med psykiska funk­tionsnedsättningar.

 ”Vi är glada att denna antologi kommit till stånd, för att täcka bristen på litteratur i utbildning av baspersonal. Boken kan varmt rekommenderas.” Ingrid Borin, Ordförande i Svenska Psykiatriföreningen för Skötare (SPfS)

Nu finns en ny upplaga av denna upp­skattade bok. Ett viktigt kapitel har tillkommit som belyser barnper­spektivet: Barn som anhöriga till för­äldrar med psykisk ohälsa. Kapitlet tar upp barnens situation, risk- och skyddsfaktorer samt metoder för att arbeta preventivt med barn.

Kapitlet ger viktig vägledning för psykiatrin när det gäller att leva upp till de nya bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen om stöd till barnet om barnets förälder har en psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning.

I boken finns en tydlig studieanvisning med diskussionsfrågor till alla kapitel som gör den lämplig att studera i grupp på arbetsplatsen.

Redaktörer är Ingemar Ljungqvist, psykiatrisjuksköterska, och Håkan Jenner, professor i pedagogik med inriktning mot ungdoms- och miss­brukarvård.

Fakta om boken
Titel: Psykiatri för baspersonal - kunskap för en evidensbaseradpraktik
Författare: Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red)
ISBN 978-91-7205-793-7
Utgivningsår 2011, 2:a uppl
240 sid
Pris: 276:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, PR/sociala media, 08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media