Citat

Vuxna måste bli bättre på att prata om sex utan att föra vidare tabun.
Siri Lindqvist
Pekpinnar och varningar leder till att ungdomen lämnas ensam, orolig och vilsen och får testa sig fram utan trygghet och kunskap om att värna sig själv, lära sig njuta av livet, sexualiteten och relationer.
Siri Lindqvist
Vi behöver bygga upp en mental förberedelse och se till att säkerhetsarbetet i skolan sker systematiskt och kontinuerligt samt fånga upp psykisk ohälsa och hantera oro kring elever.
Kim Norman, författare och fd. polis.
Motiverande samtal är ett kraftfullt verktyg i ett modernt ledarskap som får andra att växa och utvecklas.
Maria Högberg
Ju mer MI-anda du visar som chef och ledare, desto mindre friktion och svårigheter i den relationella delen kommer du att behöva hantera.
Maria Högberg
Jag hoppas att de som använder MI-metoden ska känna sig trygga i utmanande samtal och hitta vägar förbi utmaningar.
Maria Högberg
Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra både förhållningssätt och undervisning. Det kräver medvetenhet och reflektion av lärare.
Sandra Brömster, lärare, föreläsare och författare
Jag hoppas att boken kan bidra till en undervisning som genomsyras av jämställdhet.
Sandra Brömster, lärare, föreläsare och författare
Jag vill försöka sätta ord på det pedagogiska ledarskapets nycklar i relation till både barn och vuxna.
Lena Edlund, förskollärare
Den tidigare rådande förskolekulturen att alla gör samma sak oavsett utbildning gör att många känner sig osäkra på hur de ska ta sig an sitt ledarskapsansvar.
Lena Edlund, förskollärare
Barn som placeras bär på en extra skörhet och har svåra upplevelser i sin ryggsäck som behöver hanteras och härbärgeras. Såväl handläggare som familjehem har ofta en bred kunskap om placerade barns villkor. Genom att tillföra fördjupad kunskap om npf kan vi få en utökad förståelse för den komplexitet som familjehemsuppdraget utgör.
Carolina Lindberg Wiman
Skolans arbetslag är kärnan i många lärares kompetensutveckling. Jag vill därför att Grundskoletidningen konkret ska kunna bidra till lärarnas utveckling.
Tobias Ludvigson, chefredaktör
Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad.
Marie Christou-Kressner
Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik.
Maria Hagberg
Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger och rektorer som arbetar i förskolan. Och Malin Gummesson är en av dem.
Malin Ring, chefredaktör för Förskoletidningen
Jag är jätteglad för utmärkelsen och att mitt arbete blir uppmärksammat och uppskattat. Det känns roligt att jag som arbetar på en liten landsbygdsförskola i lilla Vireda kan bli uppmärksammad nationellt.
Malin Gummesson, leg. förskollärare
Vi måste alltid ha med oss att vi som lärare påverkar väldigt många människor varje dag. Det är en fantastisk möjlighet att kunna inspirera och väcka lust att lära hos eleverna. Vi hoppas att den här boken kan förmedla den lusten.
Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare, författare och föreläsare.
Tolerant blir man mot mat man äter regelbundet, inte genom att undvika viss mat. Redan före ettårsdagen ska barn regelbundet få smaka på olika livsmedel. På så sätt minskar risken för att utveckla allergi mot mat.
Anna Asarnoj
Det går att vända en skola även om man har alla odds mot sig. Det kräver tid, engagemang och kreativt tänkande.
Linnea Lindquist, biträdande rektor, författare och skoldebattör.
Ställ alltid frågan ”På vilket sätt gynnar det här elevernas inlärning?” Om det inte gör det, då ska vi inte heller lägga tid på det. Oavsett om förvaltning eller politiker trycker på. Stå på dig.
Linnea Lindquist, biträdande rektor, författare och skoldebattör.
Vi vet från forskning att högläsning och berättande kan fungera språkutvecklande om barnen får samtala om det som berättas.
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute
Alla behöver inte göra allt. Videosamtal fungerar bra för vissa terapeuter och klienter och mindre bra för andra. Det är viktigt att göra individuella bedömningar av när videoformatet är till hjälp och när det inte är det. Jag vill lyfta terapi via skärm som ett alternativ som kan ha flera fördelar, men skärmen har inte huvudrollen, det har klienten.
Elin Björkstam
Visst finns det nackdelar med videobaserad terapi, men det finns det också med terapirummet. Vi är bara så vana vid att acceptera dessa som ofrånkomliga villkor för terapi att vi inte problematiserat dem.
Elin Björkstam
Genom att eleverna förstår sina lärstrategier kan de också bättre hantera skolans krav och olika lärsituationer. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga.
John Steinberg, fil.dr och författare
Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi stötta. Det hjälper dem att ta till sig kunskap.
John Steinberg, fil.dr och författare
Med genomtänkta miljöer i förskolan kan vi få stöttning i undervisningen, ge barnen förutsättningar att leka och lära och en hjälp till att arbeta med utbildning under hela dagen.
Erika Wallin, leg. förskollärare, kommundoktorand och utvecklingsledare
Fosterdiagnostik är svårt! Den snabba utvecklingen av utvidgade fosterdiagnostiska metoder ger nya valmöjligheter och kräver att professionen har god kunskap om de olika metoderna samt kunskap om vad det innebär för att gravida och par ska kunna göra ett informerat val.
Nina Asplin, ultraljudsbarnmorska
Det saknas en modell för ett kvalificerat rådgivande samtal som mödrahälsovården i alla regioner kan använda när gravida och par behöver ta ställning till fosterdiagnostik. Med vår bok vill vi samla informationen och peka på olika modeller som barnmorskan kan använda inför och under de svåra samtalen.
Ann-Christine Nilsson, mödrahälsovårdsöverläkare
Metoden Färdighetsträning handlar om hur känslor och kognition fungerar och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att hantera känslor.
Alexandra Rosendahl Santillo, psykolog och psykoterapeut
Det har gått en smula inflation i begreppet kollegialt lärande. Alla diskussioner och workshops inom skolan är inte kollegialt lärande.
Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
Vi behöver resonera, diskutera och problematisera erfarenheter men även pröva för att sedan ta den erfarenheten tillbaka till gruppen och diskutera hur det gick, på djupet. I det kollegiala lärande släpper vi inte taget utan vi fortsätter envist att fördjupa oss.
Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
Vi vet att modellen är en framgångsfaktor för att skapa ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
Ett vanligt misstag är att man tvingar in EHM-modellen i ett gammalt tänk om vad elevhälsan är. EHM innebär att förändra arbetssätt och tankesätt i grunden.
Ida Necovski, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
EHM är inte bara en insats för stunden. Modellen behöver integreras i skolans övergripande arbete och det kräver ett systematiskt arbete.
Maria Kempe Olsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
Oavsett var man bor i vårt land har varje enskilt barn rätt till ett språk som möjliggör delaktighet och inflytande i förskolan och därmed i sin vardag.
Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
I och med det demokratiska uppdraget och ansvaret är förskolan en avgörande plats för barns möjligheter att utveckla handlingskompetens och språk för att göra sina röster hörda.
Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap.
Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
Skolans fokus på anpassningar har gjort att undervisningen kommit i skymundan.
Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
Med en differentierad undervisning hamnar fokus på möjligheter istället för svårigheter och på att möta eleverna som grupp samtidigt som man ser varje elev. 
Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
Psykisk ohälsa hos de yngsta barnen förbises. De kan inte själva förklara för oss att de är stressade, oroliga eller ledsna. De kan inte ringa till BVC eller söka BUP. Det är alltid någon annan som måste söka hjälp i deras ställe.
Katrin Bernstad
Som titeln anger vänder sig boken inte till psykiatriker, inte heller till psykologer. Den vänder sig faktiskt till i stort sett alla andra förutom dem.
Agnes Mellstrand, psykolog, författare till Psykiatri för icke-psykiatriker
Alla som arbetar inom förskolan ska skapa möjligheter för barn att använda och utveckla sitt nationella minoritetsspråk och en kulturell identitet.
Ulla-Maija Pesola, fil. dr i informatik
Vi ska arbeta för att alla barn i vårt land ska få känna stolthet och glädje över sitt språk och sin kultur.
Åsa Lundman, leg. förskollärare
Vårt uppdrag inom vården är att på ett respektfullt sätt bemöta kvinnor med övervikt eller obesitas. Målet är att graviditeter och förlossningar ska kunna genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, både för kvinnan och för barnet.
Eva Wiberg-Itzel, överläkare, författare
Särskilt begåvade lär sig mycket mer abstrakt och komplext än andra. Det räcker inte att läraren ger dem svårare uppgifter. Om de inte får stimulans på rätt sätt är risken stor att de förlorar all motivation.
Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
De elever som upptäcks har ofta föräldrar som är verbalt starka och tar strid för att få hjälp. Många flickor, nyanlända, traumatiserade eller elever som lever i socioekonomiskt utsatta områden, upptäcks sällan.
Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
Vi behöver ta tillbaka vår pedagogiska förmåga att se de här eleverna. Det är ett systemfel att kunskapen inte lärs ut till blivande lärare.
Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
Naturligt ledarskap handlar om att lära sig om vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om de sidor som kan ställa till problem för oss.
Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
Vi behöver känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art för att kunna leda bättre.
Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
Numer tar eleverna kontakt med oss i ett tidigare skede vid bekymmer, funderingar eller problem. Det är en enorm fördel att vi kan stötta innan deras bekymmer har gått för långt.
Matilda Gend, skolkurator och författare