Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Metoden Färdighetsträning handlar om hur känslor och kognition fungerar och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med att hantera känslor.
  Alexandra Rosendahl Santillo, psykolog och psykoterapeut
  Det har gått en smula inflation i begreppet kollegialt lärande. Alla diskussioner och workshops inom skolan är inte kollegialt lärande.
  Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
  Vi behöver resonera, diskutera och problematisera erfarenheter men även pröva för att sedan ta den erfarenheten tillbaka till gruppen och diskutera hur det gick, på djupet. I det kollegiala lärande släpper vi inte taget utan vi fortsätter envist att fördjupa oss.
  Per Fagerström, lärare och skolutvecklare
  Vi vet att modellen är en framgångsfaktor för att skapa ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete.
  Anna Bengtsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  Ett vanligt misstag är att man tvingar in EHM-modellen i ett gammalt tänk om vad elevhälsan är. EHM innebär att förändra arbetssätt och tankesätt i grunden.
  Ida Necovski, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  EHM är inte bara en insats för stunden. Modellen behöver integreras i skolans övergripande arbete och det kräver ett systematiskt arbete.
  Maria Kempe Olsson, verksamhetsutvecklare och en av grundarna av EHM.
  Oavsett var man bor i vårt land har varje enskilt barn rätt till ett språk som möjliggör delaktighet och inflytande i förskolan och därmed i sin vardag.
  Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
  I och med det demokratiska uppdraget och ansvaret är förskolan en avgörande plats för barns möjligheter att utveckla handlingskompetens och språk för att göra sina röster hörda.
  Marie Kvarnryd, legitimerad förskollärare, pedagogista och universitetsadjunkt
  Jag vill att alla elever ska få möjlighet att höra till, delta, lära och prestera i gemenskap.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Skolans fokus på anpassningar har gjort att undervisningen kommit i skymundan.
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Med en differentierad undervisning hamnar fokus på möjligheter istället för svårigheter och på att möta eleverna som grupp samtidigt som man ser varje elev. 
  Helena Wallberg, gymnasielärare, specialpedagog och författare
  Psykisk ohälsa hos de yngsta barnen förbises. De kan inte själva förklara för oss att de är stressade, oroliga eller ledsna. De kan inte ringa till BVC eller söka BUP. Det är alltid någon annan som måste söka hjälp i deras ställe.
  Katrin Bernstad
  Som titeln anger vänder sig boken inte till psykiatriker, inte heller till psykologer. Den vänder sig faktiskt till i stort sett alla andra förutom dem.
  Agnes Mellstrand, psykolog, författare till Psykiatri för icke-psykiatriker
  Alla som arbetar inom förskolan ska skapa möjligheter för barn att använda och utveckla sitt nationella minoritetsspråk och en kulturell identitet.
  Ulla-Maija Pesola, fil. dr i informatik
  Vi ska arbeta för att alla barn i vårt land ska få känna stolthet och glädje över sitt språk och sin kultur.
  Åsa Lundman, leg. förskollärare
  Vårt uppdrag inom vården är att på ett respektfullt sätt bemöta kvinnor med övervikt eller obesitas. Målet är att graviditeter och förlossningar ska kunna genomföras på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, både för kvinnan och för barnet.
  Eva Wiberg-Itzel, överläkare, författare
  Särskilt begåvade lär sig mycket mer abstrakt och komplext än andra. Det räcker inte att läraren ger dem svårare uppgifter. Om de inte får stimulans på rätt sätt är risken stor att de förlorar all motivation.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  De elever som upptäcks har ofta föräldrar som är verbalt starka och tar strid för att få hjälp. Många flickor, nyanlända, traumatiserade eller elever som lever i socioekonomiskt utsatta områden, upptäcks sällan.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  Vi behöver ta tillbaka vår pedagogiska förmåga att se de här eleverna. Det är ett systemfel att kunskapen inte lärs ut till blivande lärare.
  Mona Liljedahl, specialpedagog och leg. gymnasielärare.
  Naturligt ledarskap handlar om att lära sig om vad i vår evolutionära bakgrund som kan hjälpa oss att leda bättre, men också om de sidor som kan ställa till problem för oss.
  Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
  Vi behöver känna till hur ledarskap har formats genom evolutionen och hur det såg ut under den tid vi blev till som art för att kunna leda bättre.
  Per Kornhall, författare, disputerad biolog och gymnasielärare
  Numer tar eleverna kontakt med oss i ett tidigare skede vid bekymmer, funderingar eller problem. Det är en enorm fördel att vi kan stötta innan deras bekymmer har gått för långt.
  Matilda Gend, skolkurator och författare
  Det handlar inte om att bestiga berg. Vi arbetar hårt men nu med vissheten att vi lägger krutet på rätt ställe.
  Anette Odder, skolsköterska och författare
  Man vill, men är rädd och förstår inte alltid varför. Det kan röra sig om ett tidigare trauma som gör att kroppen låser sig vid sex. Då behövs professionell hjälp.
  Eva Lyberg
  Om vi inte har översikten och kan få syn på helheten blir det också svårt att planera för en undervisning som gynnar lärandet.
  Johan Alm, lärare och skolutvecklare
  Jag har skapat översikter för varje kursplan där både syfte, bedömnings- och betygskriterier och det centrala innehållet samlas så att läraren tydligt ser helheten i sitt ämne och i sina ämneskombinationer.
  Johan Alm, lärare och skolutvecklare
  Jag hoppas att bokens verktyg ska frigöra tid och energi för att skapa bra lärande i klassrummet,
  Johan Alm, lärare och skoluitvecklare
  Vulvodyni är egentligen inte en svår diagnos att ställa, men det kräver ökad kunskap hos flera olika yrkesgrupper,
  Rebecka Kaplan Sturk, gynekolog, författare till nya boken Vulvasmärta – provocerad, lokaliserad vulvodyni
  Vulvodyni är ett fysiskt smärttillstånd som ger psykologiska effekter. Vi behöver aktivt fråga våra patienter om smärta vid samlag och påbörja en behandling i så tidigt skede som möjligt.
  Rebecka Kaplan Sturk
  Teambehandling har visat sig vara den mest effektiva behandlingen vid vulvodyni.
  Rebecka Kaplan Sturk
  Forskningen är tydlig. De digitala distraktionerna stör och försämrar inlärningen.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Lösningen är inte en analog bubbla. Digitaliseringen har enorma fördelar. Det gäller att hitta en balans.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Skolan ska vara en plats där du lär hur du lär dig. Då behöver vi också hjälpa eleverna med det och visa hur de kan skapa en digital studiero.
  Joakim Sveland, lärare i historia och svenska och författare.
  Det är aldrig för sent för en utredning. Det är aldrig för sent för ett fungerande liv. Utmaningen för samhället är att möta gruppens behov och möjliggöra att de får tillgång till sina styrkor istället för att huka under sina svårigheter.
  Annika von Schmalensée, projektledare Attention
  Med eftertanke och kunskap kan våra utvecklingsarbeten bli meningsfulla och leda till förändring och ännu högre kvalitet. Det gynnar både oss pedagoger och barnen i förskolan.
  Erika Wallin, leg. förskollärare och utvecklingsledare
  Det finns ingen quick fix i ett utvecklingsarbete. Jag beskriver och problematiserar olika arbetssätt och vanliga lösningar, ger exempel och inspirerar till att kunna reflektera över och utveckla arbetet.
  Erika Wallin, leg. förskollärare och utvecklingsledare
  Jag vill att min bok ska bidra med en ökad och fördjupad kunskap som kan underlätta utredningsarbetet för socionomer som arbetar med familjerättsfrågor.
  Irena Nakevska
  Jag vill visa på hur man kan jobba med noveller på ett sätt som utvecklar elevernas analytiska förmåga, språkutveckling och förmåga att uttrycka sig, samtidigt som de får rika läsupplevelser.
  Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförfattare
  Att arbeta med skönlitteratur på det här sättet bidrar till ett rikt och varierat språk. Vi ger ungdomarna möjlighet att upptäcka litteratur och världar de annars inte skulle ha mött. Det gynnar deras utveckling och språkliga förmåga.
  Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och läromedelsförfattare
  Demokrati handlar inte om att få bestämma och få sin vilja igenom, utan om att bli lyssnad på och få göra sin röst hörd.
  Caroline Wiking, leg. förskollärare och rektor
  Att vara rektor och förskollärare är två av de viktigaste uppdragen man kan ha.
  Caroline Wiking, leg. förskollärare och rektor
  Förskolan är en plats för de allra yngsta människorna i vårt samhälle och enligt läroplanen ska förskolebarnen vara i en demokrati och få uppleva alla demokratiska delar av samhället.
  Caroline Wiking, leg. förskollärare och rektor
  Alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete måste ta även små tecken på sexuella beteendeproblem på allvar och utforska vidare.
  Mia Jörgensen och Maja Hallqvist
  Vi ser att det behövs mer kunskap om hur man både fångar upp och bemöter sexuella beteendeproblem. Kunskapsbrist leder till att vuxna undviker den här typen av frågor eller ger missriktade insatser.
  Maja Hallqvist och Mia Jorgensen
  Vi utgår från problemlösning och har alltid lärarledda lektioner. Läraren presenterar ett problem för eleverna, de får först försöka lösa det enskilt, sedan parvis och slutligen lyfter vi problemet i helklass.
  Ann-Sofie Berg, leg. lärare i matematik, bitr. rektor och författare
  Vi ser en tydlig förbättring i elevernas förmåga att lösa problem. Den största skillnaden är att antalet elever som visade mer än godtagbara kunskaper ökade markant. Antalet elever som visade kunskaper på en icke godtagbar nivå sjönk.
  Maria Lindholm, leg. lärare i matematik, NO och teknik och författare
  Det här är en bok för dig som vågar se och tänka nytt. För dig som vill utvecklas som individ och uppleva magin i att på riktigt möta någon som fungerar annorlunda än du själv. I jobbet eller privat.
  Annika Brar, habiliteringsläkare, Region Stockholm
  De flesta av oss som möter människor i vår yrkesroll är rörande överens om att det är viktigt att vara lyhörda och skapa goda relationer, men det kan vara svårare att få till i praktiken. Vi hoppas att den här boken ska inbjuda till eftertanke och ge idéer om hur vi kan hitta nya vägar, där vi annars riskerar att köra fast,
  Johan Bysell som har skrivit "Perspektiv som gör skillnad" tillsammans med Michael Hjerth.
  Tandvården som träffar en stor del av befolkningen på regelbunden basis är en av de allra viktigaste instanserna för upptäckt av våldsutsatthet. Trots det har det saknats både forskning och litteratur som kan vara till hjälp för specifikt detta ändamål.
  Anna Jinghede
  Våldet berör oss alla och för att vi ska se en minskning av våldet måste vi alla som kommer i kontakt med våldsutsatta göra vad vi kan för att identifiera dem.
  Anna Jinghede
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp