Medfödda alkoholskador underdiagnostiserat – stigmatisering försvårar öppenhet

Report this content

Pågående forskning visar att skadeverkningar efter alkoholexponering i fosterlivet är vanligare än man tidigare förstått och att kunskapen om detta är låg. Skadorna är oftast inte synliga och framträder först när barnet blir äldre och får svårigheter med exempelvis inlärning, beteende, minne, språk eller fysiska aktiviteter. Många symtom överlappar dessutom andra mer välkända tillstånd som exempelvis adhd, vilket gör det utmanande att skilja ut FASD.

I nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD beskriver Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi, och Ihsan Sarman, med.dr, vilka medfödda alkoholskador barn kan drabbas av. Skadorna syns för det mesta inte på utseendet och märks i regel inte på det nyfödda barnet utan framträder när barnet blir äldre.

Varför behövs det en bok om fetalt alkoholsyndrom, FAS? Det finns flera skäl. Även om alkohol länge har misstänkts orsaka fosterskador och diagnoskriterierna för FAS definierades redan på 1970-talet, är området fortfarande svårnavigerat. Det vittnar flera föräldrar om som upplever att det dröjer alldeles för lång tid för deras drabbade barn att bli identifierade, utredda och få det stöd de behöver. Men det finns fler orsaker.

– Det finns andra hinder på vägen till identifikation och risken för stigmatisering gör det än svårare att prata öppet om ämnet. Att peka ut ett barn som alkoholskadat är något som man helst vill slippa, menar Jenny Rangmar.

– Samtidigt är det viktigt för adekvat rehabilitering, preventiva insatser och för insikt om de drabbade barnens problem, att kunskap i ämnet blir tillgänglig för alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete, säger Ihsan Sarman.

I boken beskrivs hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig. De sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens och kan påverka stora delar av det vardagliga livet. Läsaren får även inblick i diagnostiseringsprocessen, i aktuell forskning som bedrivs på området och i hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvat rehabilitering och rätt stöd ges och preventiva insatser sättas in. Boken tar avstamp i diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS) och paraplybegreppet fetala alkoholspektrumstörningar (FASD).

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom vård, socialtjänst, pedagogisk verksamhet samt till studerande.

Om författarna
Författarna Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi och forskare, och Ihsan Sarman, med.dr och pensionerad barnläkare, har i flera år bedrivit forskningsarbete på området alkohol och graviditet och arbetar nationellt och internationellt för att öka kunskapen och förståelsen för personer med alkoholrelaterade fosterskador.

Om boken
Titel: Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD
Författare: Jenny Rangmar, Ihsan Sarman
Utgivning: 25 mars 2021
ISBN: 978-91-7741-219-9
Upplaga: 1.1
Sidor: 128
Pris: 290 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD (Gothia Kompetens) beskriver Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi, och Ihsan Sarman, med.dr, vilka medfödda alkoholskador barn kan drabbas av. Skadorna syns för det mesta inte på utseendet och märks i regel inte på det nyfödda barnet utan framträder när barnet blir äldre.
Twittra det här

Citat

Det finns andra hinder på vägen till identifikation och risken för stigmatisering gör det än svårare att prata öppet om ämnet. Att peka ut ett barn som alkoholskadat är något som man helst vill slippa.
Jenny Rangmar
Samtidigt är det viktigt för adekvat rehabilitering, preventiva insatser och för insikt om de drabbade barnens problem, att kunskap i ämnet blir tillgänglig för alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.
Ihsan Sarman