Ny bok om barnperspektiv när barn som upplevt våld möter socialtjänsten

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att komma till tals i alla processer som berör dem. Den rätten gäller också utsatta barn. Samtidigt har de utsatta barnen rätt till skydd och till stöd utifrån sina behov.

Den nya och viktiga boken När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande tar upp centrala frågor för bemötandet av utsatta barn i socialtjänstens utredningar, och då särskilt familjerättsliga utredningar, till exempel: Vad innebär det för barn att gå igenom en vårdnadsut­redning när de också har upplevt våld i sin familj? Vilka särskilda krav ställs på professionella som å ena sidan förväntas möjliggöra barns delaktighet, men samtidigt måste ta hänsyn till deras behov i en utsatt situation? Hur väger man barns rätt till delaktighet mot behovet av skydd och stöd? Vi får också veta hur barnen själva förhåller sig till familjerättsliga utredningar och vad de tycker om sin rätt att komma till tals.

Boken bygger på intervjuer med barn som berättar hur det är att vara med om en familjerättslig tvist och möta socialtjänstens personal. Med utgångspunkt i barnens egna berättelser analyserar författarna hur vuxna bemöter barnen i utredningarna och hur barnen görs delaktiga.

Boken ger konkreta råd om hur man kan tillämpa barnperspektivet i arbetet med utsatta barn och bemöta dessa barn som både utsatta och reflekterande personer med rätt till makt och kontroll över sina liv.

Författare Maria Eriksson, FD, är docent i sociologi och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Elisabet Näsman är professor i sociologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot barndomssociologi, särskilt barns delaktighet.

 Här berättar Maria Eriksson om boken och sammanfattar barnens syn av socialtjänstens bemötande 

Fakta om boken
Titel: När barn som upplevt våld möter socialtjänsten - om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande
Författare: Maria Eriksson, Elisabet Näsman
ISBN 978-91-7205-738-8
Utgivningsår 2011
160 sid
Pris: 270:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Nathalie Parkvall, 08-462 26 77, 0737-836416, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

Förlagskontakt:
Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media