Citat

Jag är mycket stolt över att vi har uppnått goda framsteg för våra hållbarhetsprioriteringar och att vi nu kan höja våra ambitioner ytterligare. Mot bakgrund av kundernas ökade intresse för att använda hållbara material är jag stolt över att vi avser att ha tredjepartsverifierad hållbarhetsinformation tillgänglig för alla våra produkter till 2025. Vi har nyligen börjat erbjuda kunder verifierade klimatavtryckscertifikat för produkter som är tillverkade i Finspånganläggningen, och fokus kommer nu att vara att utöka sådana certifikat till att omfatta alla återstående produkter
Gränges VD Johan Menckel
Jag skulle vilja lyfta fram vårt nya kvantitativa utsläppsminskningsmål för inköpta metaller (scope 3), vilket visar vår holistiska strategi att minska klimatpåverkan längs värdekedjan för aluminium. Det kompletterar vårt befintliga klimatmål för egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2). Eftersom våra produkters klimatavtryck huvudsakligen härrör från inköpt primäraluminium, kommer vi att samarbeta med våra leverantörer för att utöka inköpen av koldioxidsnålt primäraluminium samt av återvunnet aluminium. Jag är också positiv till att vi har uppgraderat vårt återvinningsmål till minst 30 procent, vilket stärker vårt fokus på cirkularitet och resurseffektivitet
Gränges hållbarhetschef Sofia Hedevåg
Vi är mycket glada över att vi lyckats knyta Jörgen Rosengren till Gränges. Jörgen har under nio år varit VD i ett bolag som under hans ledning skapat betydande värde för aktieägarna genom lönsam organisk tillväxt och ett antal framgångsrika förvärv. Jörgens erfarenhet, personliga egenskaper samt kommersiella driv och tekniska kompetens gör honom mycket lämplig att leda Gränges fortsatta utveckling.
Fredrik Arp, styrelseordförande i Gränges AB
Efter en händelserik, utvecklande och stimulerande tid i Bufab ser jag väldigt mycket fram emot att tillsammans med ledningen i Gränges ta mig an nya utmaningar och möjligheter senast från och med oktober. Gränges har stor framtidspotential och goda möjligheter att bidra till omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.
Jörgen Rosengren
Detta är den tredje större investeringen vi gör i USA sedan 2017. Den visar på vårt åtagande att växa vår affär med våra kunder och marknader, och stärker vår plattform för fortsatt lönsam tillväxt. Den stödjer också våra höga hållbarhetsambitioner genom att förbättra både energiintensiteten och klimatutsläppen per ton. Vi är stolta över att vara en långsiktig affärspartner till våra kunder när det gäller fortsatt tillväxt och innovation.
Patrick Lawlor, President Gränges Americas
Framstegen inom våra hållbarhetsprioriteringar de senaste åren visar på styrkan i vårt strukturerade arbetssätt där vi integrerar hållbarhetsaspekter i vår verksamhet och värdekedja. Jag är mycket nöjd över att vi har intensifierat utvecklingen av ett bredare och mer hållbart erbjudande, eftersom våra kunder blir alltmer medvetna om vikten av att använda hållbara material. Att ha verifierad hållbarhetsinformation tillgänglig på produktnivå gör det möjligt för kunder att utvärdera klimatpåverkan längs sin värdekedja och förbättra deras hållbarhetsprestanda utifrån ett faktabaserat tillvägagångssätt. Vi utvecklar kontinuerligt hållbara erbjudanden som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta samt värde för våra kunder.
Gränges VD Johan Menckel
Vi har skapat en ny position i Gränges koncernledning med globalt ansvar för hållbarhet, ett strategiskt mycket viktigt område för Gränges. Genom att hållbarhetschefen tar en plats i koncernledningen breddar vi ledningens kompetens och fokus ytterligare för att på så sätt möta det ökade intresset och efterfrågan från våra kunder och andra intressenter. Jag är övertygad om att Sofia kommer att fortsätta bidra på ett mycket bra sätt till Gränges strategiska utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. Jag vill också passa på att tacka Camilla för hennes starka engagemang samt värdefulla och fina insatser och önskar henne lycka till
Johan Menckel, VD Gränges AB
Vi är mycket glada över att kunna föreslå Martina Buchhauser som ny ledamot av Gränges styrelse. Med hennes omfattande erfarenhet från den globala fordonsindustrin, senast från bolag som fokuserar på elektrifiering, tillsammans med hennes aktiva arbete i frågor som rör hållbarhetsfrågor i leverantörs-kedjan, är vi övertygade om att hon kommer att bidra till Gränges fortsatta utveckling och lönsamma tillväxt.
Jannis Kitsakis, Senior Portfolio Manager på Fjärde AP-fonden och representant för Gränges största aktieägare, samt ordförande i Gränges valberedning.
Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vår ambitiösa hållbarhetsagenda och i vårt arbete för att ständigt utveckla ett bredare och mer hållbart kunderbjudande. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter tillverkas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och ger en försäkran till våra kunder och andra affärspartners att vi är fast beslutna att möta deras ökade hållbarhetskrav och efterfrågan på hållbart aluminium. Detta är ett första steg mot att kunna erbjuda ASI-certifierat aluminium.
Torbjörn Sternsjö, President Europe
Vi utvecklar och breddar kontinuerligt vårt hållbara kunderbjudande och arbetar för att skapa finansiellt och operationellt värde genom aluminiumets livscykel. ASI är ett mycket viktigt branschinitiativ som gör det möjligt för oss att främja och bedriva ansvarsfull och hållbar verksamhet längs aluminiumets värdekedja. Vi har nu certifieringar på plats för två av våra anläggningar och vi kommer att fortsätta att arbeta för att certifiera våra övriga anläggningar.
Johan Menckel, Gränges VD
Efter att ha varit verksam inom Gränges i 18 år, varav de senaste 8 åren som vd, har Johan valt att gå vidare till en annan befattning. Johan är en uppskattad ledare som bidragit kraftfullt till att utveckla Gränges till en stark position. Vi vill tacka honom för hans goda insatser och ser fram emot ytterligare samarbete till den första augusti och önskar samtidigt Johan lycka till i sin nya roll.
Fredrik Arp, styrelseordförande, Gränges AB
Efter en lång, händelserik och mycket stimulerande period har det varit ett svårt beslut att fatta men jag ser givetvis fram emot att gå vidare till nya utmaningar i en ny befattning. Gränges är ett fantastiskt företag med en stor framtidspotential. Jag kommer att fortsätta att leda organisationen med ett starkt engagemang till den första augusti.
Johan Menckel, koncernchef och vd, Gränges AB
Genom denna förändring får vi en väl sammansatt ledning för Gränges verksamhet i Europa med stärkt kompetens inom strategiskt viktiga områden. Vi stärker bland annat kompetensen för att bredda vårt hållbara kunderbjudande och optimera produktmixen på Europamarknaden med syfte att skapa en starkare position på tillväxtmarknader och stärka vår närvaro i Europa. Jag är övertygad om att Torbjörn, Fredrik, Piotr och Jörgen kommer att bidra fortsatt positivt till Gränges hållbara lönsamma tillväxt
Johan Menckel, VD och koncernchef Gränges
Den nya ledningen i Europaverksamheten kommer att ha ett starkt fokus på att fortsatt utveckla verksamheten och ta tillvara på den samlade kompetensen och kapaciteten i Europaorganisationen samt möjliggöra synergier. Kunskapen, kompetensen och de tekniskt avancerade verksamheterna i Finspång, Konin och St Avold kommer att ytterligare stärka och bredda vårt erbjudande till både befintliga och nya kunder och marknader. Genom att fortsatt driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden och möjliggöra en framgångsrik integration av Gränges verksamheter i Europa ökar vi vår konkurrenskraft
Torbjörn Sternsjö, President Europe
Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och kompletterar vår verksamhet och geografiska närvaro. Tillsammans skapar vi en stark plattform för att optimera produktmixen och för en hållbar lönsam tillväxt. Aluminium Konin bidrar med en tekniskt avancerad och strategiskt etablerad verksamhet i Centraleuropa, och stärker Gränges produkterbjudande på nya nischmarknader samt möjliggör ett bredare kunderbjudande av lösningar till framtidens fordonsindustri. Förvärvet stärker vår konkurrenskraft och skapar en starkare position på tillväxtmarknader för att ytterligare driva utvecklingen av hållbara kunderbjudanden
Gränges VD Johan Menckel
Det är positivt och värdefullt att få säljaren av Aluminium Konin som aktieägare och vi ser mycket fram emot att slutföra detta strategiskt viktiga förvärv och att börja arbeta tillsammans med våra nya kollegor i Polen.
Johan Menckel, VD för Gränges AB
Det nya affärsområdet Gränges Powder Metallurgy skapar en strategiskt viktig plattform för tillväxt inom ny materialteknologi på den snabbväxande marknaden för pulvermaterial och additiv tillverkning
Johan Menckel, VD för Gränges AB
GETEK och Dispal® tillför nya kapabiliteter och ny kapacitet för att bredda Gränges erbjudande av avancerade aluminiummaterial till existerande och nya kundsegment. Genom förvärvet får Gränges kapabiliteter för och tillgång till den snabbväxande marknaden för pulvermaterial för additiv tillverkning. Förvärvet passar Gränges strategiskt mycket väl och stärker vår plattform för hållbar lönsam tillväxt.
Johan Menckel, VD för Gränges AB
Samarbetet stärker vår klimatstrategi och vårt fokus att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan. Gränges arbetar fokuserat för att minska sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därigenom förbättra hållbarhetsprestandan. En av de viktigaste prioriteringarna i vår klimatstrategi är att samarbeta längs värdekedjan och öka inköp och användning av återvunnet aluminium samt koldioxidsnålt primäraluminium eftersom dessa material minskar våra produkters klimatavtryck avsevärt.
Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
Vi ser en tydlig trend där kunder i allt högre grad är intresserade av hållbara och cirkulära material, och att efterfrågan på hållbarhetsinformation på material- och komponentnivå ökar. Vi arbetar proaktivt och med ett starkt engagemang för att kontinuerligt utveckla våra hållbara kunderbjudanden för att möta och överträffa våra kunders förväntningar.
Torbjörn Sternsjö, SVP Technology & Business Development
Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsåtagande och ambitiösa hållbarhetsagenda och det är ett stort erkännande för vårt hållbarhetsarbete. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och det är ett första steg mot att kunna erbjuda våra kunder certifierade aluminiumprodukter. Den ger också en försäkran till våra kunder och andra intressenter att vi är fast beslutna att möta de ökade hållbarhetskraven. Vi har nu för avsikt att certifiera våra övriga anläggningar, som ett sätt att främja ansvarsfull produktions- och inköpspraxis i aluminiumindustrin.
Johan Menckel, Gränges VD
Sättet på vilket vi planerar och bedriver vår verksamhet idag har en stor påverkan på framtiden. Vi måste kontinuerligt utmana oss själva för att utveckla hållbara produkter som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta för våra kunder. Tack vare aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet, kan våra produkter främja ett cirkulärt förhållningssätt samt möjliggöra att kunder och slutanvändare kan uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser. Dessa mål är också logiska ur ett affärsperspektiv i och med att hållbarhetsåtgärder kan öka vår försäljning och vår lönsamhet. Gränges nya långsiktiga mål visar vårt engagemang för hållbarhet och vårt starka fokus på att integrera hållbarhet i allt vi gör.
Johan Menckel, Gränges VD
Kvalitet är av stor vikt vid vår anläggning i Huntingdon, eftersom vi nu utökar kapaciteten och kommer att leverera mer till bilindustrin. Denna utmärkelse befäster vårt åtagande att hålla högsta standard och garanterar att våra kunder kan förlita sig på att vi levererar högkvalitativa produkter
Patrick Lawlor, President Gränges Americas
Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi ser en mycket god tillväxt för avancerade värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft samtidigt som vi får utrymme att växa.
Johan Menckel, VD för Gränges
Genom att etablera ett MTN-program får Gränges tillgång till den svenska obligationsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med kommande emission är att refinansiera delar av befintlig skuld, att diversifiera lånestrukturen samt att stödja Gränges långsiktiga strategi.
Oskar Hellström, Gränges CFO
Det här är ett bra tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import. Vi räknar med att investeringen ska ge ett positivt bidrag till resultatet under 2019 och framåt.
Johan Menckel, VD för Gränges
Denna investering bygger på vår strategi för tunna aluminiumprodukter och innebär att vi investerar för att stödja våra kunder i deras tillväxtplaner. Det är goda nyheter både för våra framtida kunder och lokalt för regionen runt Newport.
Patrick Lawlor, President Gränges Americas
Vårt fokus är att fortsätta att utveckla Gränges som en ledande nischaktör inom aluminiumindustrin. Vi har sedan börsnoteringen 2014 levererat enligt våra finansiella och operativa mål, vilket har skapat värde för våra aktieägare. En viktig milstolpe var det stora förvärvet vi gjorde i USA 2016, som innebar att vi etablerade oss med egen produktion i regionen och samtidigt breddade produktportföljen.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi har haft en bra start på 2018 med stark efterfrågan på samtliga marknader. I USA begränsas vi emellertid av att vi inte har tillräckligt med kapacitet för att möta efterfrågan från våra kunder. Den pågående utbyggnaden av anläggningen i Huntingdon går enligt plan och innebär att vi under andra halvåret 2019 kommer att kunna öka produktionen med upp till 40 kton i årstakt.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi utreder för närvarande förutsättningarna för att återuppta produktionen vid vår fabrik i Newport, Arkansas, för att tillverka tunn aluminiumfolie för olika typer av konsumentapplikationer. Det här skulle vara ett idealt tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och samtidigt adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import.
Johan Menckel, VD för Gränges
Elbilsmarknaden förväntas växa rejält under det kommande decenniet. För Gränges innebär detta nya affärsmöjligheter inom material till lödda värmeväxlare. Vår starka position på marknaden för värmeväxlarmaterial gör oss till en utmärkt partner både till våra nuvarande kunder och nya spelare som ger sig in på denna tillväxtmarknad.
Johan Menckel, VD för Gränges
Indien är en viktig och snabbt växande marknad som kommer att ha inverkan på den globala fordonsmarknaden. Som marknadsledare, har Gränges en viktig roll när det gäller att utveckla nya avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan i framtiden, och hjälpa kunderna att uppfylla de nya kraven.
Colin Xu, President Gränges Asia
Vi stärker nu organisationen i Finspång. Jörgen Abrahamsson som har en gedigen erfarenhet och kunskap om vår produktion blir nu permanent i rollen som Europachef, samtidigt som Fredrik Spens får en viktig uppgift som ställföreträdande Europachef med fokus på att stärka och utveckla vår affär.
Gränges VD Johan Menckel
Det primära syftet med programmet är att ta ett första steg in på den svenska skuldmarknaden. Företagscertifikat är ett komplement till övrig finansiering, och skapar förutsättningar för att ytterligare optimera kapitalstrukturen i takt med att Gränges infriar sin långsiktiga strategi.
Gränges CFO och vice VD Oskar Hellström
Expansionen i Huntingdon markerar nästa steg i vår strategiska tillväxtplan för den nordamerikanska marknaden. Gränges har skapat sig ett gott rykte inom industrin för valsad aluminium, och med denna expansion kommer vi att kunna stötta våra kunders tillväxt ytterligare.
Gränges VD Johan Menckel
Investeringen innebär ett långsiktigt åtagande gentemot våra kunder, anställda och aktieägare då vi utökar på våra strategiska marknader.
Patrick Lawlor, President Gränges Americas
I Tennessee är vi stolta över att våra hårt arbetande invånare fortfarande tillverkar saker. Gränges anläggning i Huntingdon är en vital del av Carroll County och jag vill tacka Gränges för åtagandet att skapa nya arbetstillfällen i Huntingdon, vilket innebär att vi tar ytterligare ett steg mot att göra Tennesse till det främsta området i sydöstra USA när det gäller högkvalitativa arbeten.
Bill Haslam, guvernör i Tennessee
Överenskommelsen med Mitsubishi Aluminum markerar starten på ett långsiktigt partnerskap i Nordamerika. Vi kommer att kombinera våra styrkor och tillsammans tillvarata möjligheterna på marknaden för avancerade aluminiumprodukter till fordonsindustrin, främst för lödda värmeväxlare men även för andra produkter.
Gränges VD Johan Menckel
Vi fokuserar på att växa vår närvaro inom värmeväxlarmaterial till fordon i Nordamerika. Vi ser många synergier med Gränges, viktigast är emellertid ett starkt fokus på forskning och innovation för att möta en ökad efterfrågan från kunder i fordonsindustrin. Vi är glada och ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Gränges.
Akio Hamaji, VD och koncernchef för Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.
Genom investeringen säkerställer vi kompetens och materialförsörjning inom en avancerad sprayformningsteknik som lämpar sig väldigt väl för nästa generations material till värmeväxlare. Vi ser mycket goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande byggt på denna teknik.
Gränges VD Johan Menckel
Sammanfattningsvis har året startat bra för oss. Försäljningsvolymen ökade med 5,7 procent under första kvartalet, drivet av en fortsatt stark utveckling i främst Europa och Nord- och Sydamerika. Det kan jämföras med våra underliggande marknader som under kvartalet växte med 1 procent, enligt analysföretaget IHS. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK vilket är i nivå med första kvartalet föregående år. Högre volym och positiva valutaeffekter har vägt upp för lägre priser, ändrad geografisk mix avseende produktionskostnader samt kostnader för aluminiumpremien.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi har en unik position i vår bransch. Genom innovationer och expansion räknar vi med att växa snabbare än marknaden under de närmaste åren. Vårt mål är att vara marknadsledande i alla geografiska regioner år 2020. Tillväxten ska ske med bibehållen god och hållbar lönsamhet.
Johan Menckel, VD för Gränges
Indien kommer att vara en av våra viktigaste tillväxtmarknader under en överskådlig framtid. Lättare värmeväxlare som förbättrar bränsleekonomin och bidrar till lägre växthusgaser är centrala områden när vi blickar framåt. Som marknadsledare har Gränges en viktig roll att fylla när det gäller utvecklingen av nya, avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi har fortsatt att förbättra resultatet under tredje kvartalet, trots lägre försäljningsvolym jämfört med föregående år. I Europa och Nordamerika har efterfrågan varit fortsatt god medan avmattningen på fordonsmarknaden i Kina inneburit en negativ utveckling i Asien som helhet. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med 6,2 procent till 112 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Gynnsamma valutakurser har fortsatt att bidra positivt till resultatet samtidigt som nedgången i aluminiumpremien inneburit en ofördelaktig tidsförskjutning mellan premier vi betalar och premier vi erhåller.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi behöver vässa oss. Vi har en tillväxtstrategi och för att kunna växa verksamheten på en global marknad måste vi säkerställa att vi är konkurrenskraftiga i alla delar.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi får nu tydligare styrning och kan bättre tillvarata interna kompetenser. Genom ökat fokus på kundnära teknikutveckling stärker vi vårt kunderbjudande, samtidigt som strategisk forskning kommer att vara ett prioriterat område. Vi blir bättre anpassade till vår marknad och våra kunder.
Johan Menckel, VD för Gränges
Jag är glad över att kunna presentera ännu ett starkt kvartal för Gränges. Under andra kvartalet 2015 ökade det justerade rörelseresultatet med 21 procent till 158 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det här är vårt bästa resultat under ett kvartal hittills. Gynnsamma valutakurser fortsätter att påverka oss positivt.
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi har glädjen att presentera ytterligare ett kvartal med förbättrat resultat och ökad försäljningsvolym. Det justerade rörelseresultatet steg till 155 MSEK motsvarande en marginal på 10,6 procent, vilket är vårt bästa resultat hittills under ett enskilt kvartal. Vi har haft fortsatt draghjälp av gynnsamma valutakurser under de inledande månaderna vilket delvis motverkats av högre kostnader och något lägre fabrikationspriser
Johan Menckel, VD för Gränges
Vi känner oss stolta över vår goda relation som leverantör till Delphi. Att vi dessutom får pris för detta samarbete är hedrande och ett erkännande för våra anställda.
Johan Menckel, VD för Gränges