Dela

Kontakt

 • Gränges AB (publ)
  Linnégatan 18, 114 47 Stockholm
  +46 84 59 59 00
  http://www.granges.com
 • Citat

  Samarbetet stärker vår klimatstrategi och vårt fokus att samarbeta längs värdekedjan för att minska klimatpåverkan. Gränges arbetar fokuserat för att minska sin klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, och därigenom förbättra hållbarhetsprestandan. En av de viktigaste prioriteringarna i vår klimatstrategi är att samarbeta längs värdekedjan och öka inköp och användning av återvunnet aluminium samt koldioxidsnålt primäraluminium eftersom dessa material minskar våra produkters klimatavtryck avsevärt.
  Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
  Vi ser en tydlig trend där kunder i allt högre grad är intresserade av hållbara och cirkulära material, och att efterfrågan på hållbarhetsinformation på material- och komponentnivå ökar. Vi arbetar proaktivt och med ett starkt engagemang för att kontinuerligt utveckla våra hållbara kunderbjudanden för att möta och överträffa våra kunders förväntningar.
  Torbjörn Sternsjö, SVP Technology & Business Development
  Att uppnå denna ASI-certifiering är en viktig milstolpe i vårt hållbarhetsåtagande och ambitiösa hållbarhetsagenda och det är ett stort erkännande för vårt hållbarhetsarbete. Certifieringen bekräftar att våra aluminiumprodukter produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och det är ett första steg mot att kunna erbjuda våra kunder certifierade aluminiumprodukter. Den ger också en försäkran till våra kunder och andra intressenter att vi är fast beslutna att möta de ökade hållbarhetskraven. Vi har nu för avsikt att certifiera våra övriga anläggningar, som ett sätt att främja ansvarsfull produktions- och inköpspraxis i aluminiumindustrin.
  Johan Menckel, Gränges VD
  Sättet på vilket vi planerar och bedriver vår verksamhet idag har en stor påverkan på framtiden. Vi måste kontinuerligt utmana oss själva för att utveckla hållbara produkter som skapar konkret affärs- och hållbarhetsnytta för våra kunder. Tack vare aluminiumets låga vikt och återvinningsbarhet, kan våra produkter främja ett cirkulärt förhållningssätt samt möjliggöra att kunder och slutanvändare kan uppnå betydande minskningar i energiförbrukning och lägre utsläpp av växthusgaser. Dessa mål är också logiska ur ett affärsperspektiv i och med att hållbarhetsåtgärder kan öka vår försäljning och vår lönsamhet. Gränges nya långsiktiga mål visar vårt engagemang för hållbarhet och vårt starka fokus på att integrera hållbarhet i allt vi gör.
  Johan Menckel, Gränges VD
  Kvalitet är av stor vikt vid vår anläggning i Huntingdon, eftersom vi nu utökar kapaciteten och kommer att leverera mer till bilindustrin. Denna utmärkelse befäster vårt åtagande att hålla högsta standard och garanterar att våra kunder kan förlita sig på att vi levererar högkvalitativa produkter
  Patrick Lawlor, President Gränges Americas
  Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi ser en mycket god tillväxt för avancerade värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft samtidigt som vi får utrymme att växa.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Genom att etablera ett MTN-program får Gränges tillgång till den svenska obligationsmarknaden. Det huvudsakliga syftet med kommande emission är att refinansiera delar av befintlig skuld, att diversifiera lånestrukturen samt att stödja Gränges långsiktiga strategi.
  Oskar Hellström, Gränges CFO
  Det här är ett bra tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import. Vi räknar med att investeringen ska ge ett positivt bidrag till resultatet under 2019 och framåt.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Denna investering bygger på vår strategi för tunna aluminiumprodukter och innebär att vi investerar för att stödja våra kunder i deras tillväxtplaner. Det är goda nyheter både för våra framtida kunder och lokalt för regionen runt Newport.
  Patrick Lawlor, President Gränges Americas
  Vårt fokus är att fortsätta att utveckla Gränges som en ledande nischaktör inom aluminiumindustrin. Vi har sedan börsnoteringen 2014 levererat enligt våra finansiella och operativa mål, vilket har skapat värde för våra aktieägare. En viktig milstolpe var det stora förvärvet vi gjorde i USA 2016, som innebar att vi etablerade oss med egen produktion i regionen och samtidigt breddade produktportföljen.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi har haft en bra start på 2018 med stark efterfrågan på samtliga marknader. I USA begränsas vi emellertid av att vi inte har tillräckligt med kapacitet för att möta efterfrågan från våra kunder. Den pågående utbyggnaden av anläggningen i Huntingdon går enligt plan och innebär att vi under andra halvåret 2019 kommer att kunna öka produktionen med upp till 40 kton i årstakt.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi utreder för närvarande förutsättningarna för att återuppta produktionen vid vår fabrik i Newport, Arkansas, för att tillverka tunn aluminiumfolie för olika typer av konsumentapplikationer. Det här skulle vara ett idealt tillfälle för oss att uppgradera och använda de tillgångar vi redan äger, och samtidigt adressera en attraktiv marknadsnisch som tidigare i huvudsak försörjts via import.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Elbilsmarknaden förväntas växa rejält under det kommande decenniet. För Gränges innebär detta nya affärsmöjligheter inom material till lödda värmeväxlare. Vår starka position på marknaden för värmeväxlarmaterial gör oss till en utmärkt partner både till våra nuvarande kunder och nya spelare som ger sig in på denna tillväxtmarknad.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Indien är en viktig och snabbt växande marknad som kommer att ha inverkan på den globala fordonsmarknaden. Som marknadsledare, har Gränges en viktig roll när det gäller att utveckla nya avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan i framtiden, och hjälpa kunderna att uppfylla de nya kraven.
  Colin Xu, President Gränges Asia
  Vi stärker nu organisationen i Finspång. Jörgen Abrahamsson som har en gedigen erfarenhet och kunskap om vår produktion blir nu permanent i rollen som Europachef, samtidigt som Fredrik Spens får en viktig uppgift som ställföreträdande Europachef med fokus på att stärka och utveckla vår affär.
  Gränges VD Johan Menckel
  Det primära syftet med programmet är att ta ett första steg in på den svenska skuldmarknaden. Företagscertifikat är ett komplement till övrig finansiering, och skapar förutsättningar för att ytterligare optimera kapitalstrukturen i takt med att Gränges infriar sin långsiktiga strategi.
  Gränges CFO och vice VD Oskar Hellström
  Expansionen i Huntingdon markerar nästa steg i vår strategiska tillväxtplan för den nordamerikanska marknaden. Gränges har skapat sig ett gott rykte inom industrin för valsad aluminium, och med denna expansion kommer vi att kunna stötta våra kunders tillväxt ytterligare.
  Gränges VD Johan Menckel
  Investeringen innebär ett långsiktigt åtagande gentemot våra kunder, anställda och aktieägare då vi utökar på våra strategiska marknader.
  Patrick Lawlor, President Gränges Americas
  I Tennessee är vi stolta över att våra hårt arbetande invånare fortfarande tillverkar saker. Gränges anläggning i Huntingdon är en vital del av Carroll County och jag vill tacka Gränges för åtagandet att skapa nya arbetstillfällen i Huntingdon, vilket innebär att vi tar ytterligare ett steg mot att göra Tennesse till det främsta området i sydöstra USA när det gäller högkvalitativa arbeten.
  Bill Haslam, guvernör i Tennessee
  Överenskommelsen med Mitsubishi Aluminum markerar starten på ett långsiktigt partnerskap i Nordamerika. Vi kommer att kombinera våra styrkor och tillsammans tillvarata möjligheterna på marknaden för avancerade aluminiumprodukter till fordonsindustrin, främst för lödda värmeväxlare men även för andra produkter.
  Gränges VD Johan Menckel
  Vi fokuserar på att växa vår närvaro inom värmeväxlarmaterial till fordon i Nordamerika. Vi ser många synergier med Gränges, viktigast är emellertid ett starkt fokus på forskning och innovation för att möta en ökad efterfrågan från kunder i fordonsindustrin. Vi är glada och ser fram emot ett långsiktigt partnerskap med Gränges.
  Akio Hamaji, VD och koncernchef för Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.
  Genom investeringen säkerställer vi kompetens och materialförsörjning inom en avancerad sprayformningsteknik som lämpar sig väldigt väl för nästa generations material till värmeväxlare. Vi ser mycket goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande byggt på denna teknik.
  Gränges VD Johan Menckel
  Sammanfattningsvis har året startat bra för oss. Försäljningsvolymen ökade med 5,7 procent under första kvartalet, drivet av en fortsatt stark utveckling i främst Europa och Nord- och Sydamerika. Det kan jämföras med våra underliggande marknader som under kvartalet växte med 1 procent, enligt analysföretaget IHS. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK vilket är i nivå med första kvartalet föregående år. Högre volym och positiva valutaeffekter har vägt upp för lägre priser, ändrad geografisk mix avseende produktionskostnader samt kostnader för aluminiumpremien.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi har en unik position i vår bransch. Genom innovationer och expansion räknar vi med att växa snabbare än marknaden under de närmaste åren. Vårt mål är att vara marknadsledande i alla geografiska regioner år 2020. Tillväxten ska ske med bibehållen god och hållbar lönsamhet.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Indien kommer att vara en av våra viktigaste tillväxtmarknader under en överskådlig framtid. Lättare värmeväxlare som förbättrar bränsleekonomin och bidrar till lägre växthusgaser är centrala områden när vi blickar framåt. Som marknadsledare har Gränges en viktig roll att fylla när det gäller utvecklingen av nya, avancerade material som möjliggör minskad miljöpåverkan.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi har fortsatt att förbättra resultatet under tredje kvartalet, trots lägre försäljningsvolym jämfört med föregående år. I Europa och Nordamerika har efterfrågan varit fortsatt god medan avmattningen på fordonsmarknaden i Kina inneburit en negativ utveckling i Asien som helhet. Det justerade rörelseresultatet förbättrades med 6,2 procent till 112 MSEK, vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Gynnsamma valutakurser har fortsatt att bidra positivt till resultatet samtidigt som nedgången i aluminiumpremien inneburit en ofördelaktig tidsförskjutning mellan premier vi betalar och premier vi erhåller.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi behöver vässa oss. Vi har en tillväxtstrategi och för att kunna växa verksamheten på en global marknad måste vi säkerställa att vi är konkurrenskraftiga i alla delar.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi får nu tydligare styrning och kan bättre tillvarata interna kompetenser. Genom ökat fokus på kundnära teknikutveckling stärker vi vårt kunderbjudande, samtidigt som strategisk forskning kommer att vara ett prioriterat område. Vi blir bättre anpassade till vår marknad och våra kunder.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Jag är glad över att kunna presentera ännu ett starkt kvartal för Gränges. Under andra kvartalet 2015 ökade det justerade rörelseresultatet med 21 procent till 158 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det här är vårt bästa resultat under ett kvartal hittills. Gynnsamma valutakurser fortsätter att påverka oss positivt.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi har glädjen att presentera ytterligare ett kvartal med förbättrat resultat och ökad försäljningsvolym. Det justerade rörelseresultatet steg till 155 MSEK motsvarande en marginal på 10,6 procent, vilket är vårt bästa resultat hittills under ett enskilt kvartal. Vi har haft fortsatt draghjälp av gynnsamma valutakurser under de inledande månaderna vilket delvis motverkats av högre kostnader och något lägre fabrikationspriser
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi känner oss stolta över vår goda relation som leverantör till Delphi. Att vi dessutom får pris för detta samarbete är hedrande och ett erkännande för våra anställda.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Gränges har haft en bra utveckling under fjärde kvartalet med en försäljningsvolym i nivå med fjolåret och ett förbättrat resultat. Det justerade rörelseresultatet steg till 103 MSEK motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,4 procent. Kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar i verksamheten har, tillsammans med gynnsamma valutakurser, bidragit positivt och kompenserat för högre centrala kostnader till följd av att vi nu är börsnoterade och en nedskrivning av tillgångar i Finspång.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Utvecklingen för den globala fordonsproduktionen mattades av i slutet av 2014. Denna trend bedömer vi består under första halvåret 2015. Något bättre tillväxttal förväntas under andra halvåret.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Sammantaget känner vi oss fortsatt komfortabla inför 2015. Vi har en ledande position globalt och en tydlig tillväxtstrategi, där Asien och Nordamerika är prioriterade geografiska områden. Ambitionen är att säkerställa och ytterligare stärka vår position med fortsatt god lönsamhet.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Gränges har haft en fortsatt stabil utveckling under tredje kvartalet, med en försäljningsvolym i nivå med fjolåret och ett förbättrat resultat. Det justerade rörelseresultatet steg med 8 procent till 106 MSEK vilket motsvarar en marginal om 8,8 procent. Försvagningen av svenska kronan har haft en positiv inverkan under kvartalet, och kompenserat för ökade centrala kostnader samt något högre kostnader i produktionsanläggningen i Shanghai. I Sverige ser vi att effektiviseringsarbetet har givit fortsatt effekt.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Sammantaget känner vi oss komfortabla inför 2015. Vi har en ledande position globalt och en tydlig tillväxtstrategi, där både Asien och Nordamerika är prioriterade geografiska områden. Ambitionen är att säkerställa och ytterligare stärka vår position med fortsatt god lönsamhet.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Asien med Kina i spetsen kommer att fortsätta vara en av våra viktigaste tillväxtregioner under en överskådlig framtid, om inte den viktigaste. Energieffektivitet och minskade utsläpp är centrala frågor när vi blickar framåt. Som marknadsledare har vi en viktig roll när det gäller utvecklingen av effektivare och mer miljövänliga värmeväxlare för framtiden.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Vi är glada över att intresset för Gränges från investerare har varit starkt. De senaste veckorna har vi presenterat Gränges för investerare både i Sverige och internationellt och responsen har varit mycket positiv. Tillsammans med våra nya aktieägare är vi beslutsamma i att fortsätta vår utveckling och tillväxt.
  Johan Menckel, VD för Gränges
  Gränges har, som en global marknadsledare på en växande nischmarknad, tagits emot väl av investerarna och har attraherat långsiktiga och stabila investerare. Vi är övertygade om att den nya aktieägarbasen kommer att stötta Gränges i bolagets fortsatta tillväxt.
  Anders Carlberg, Styrelseordförande i Gränges
  “Börsnoteringen av Gränges är ett naturlig steg för bolaget efter att vi separerades från Sapa under 2013. Vi har en globalt ledande marknadsposition i vår nisch och kommer kunna dra nytta av den underliggande tillväxten på vår marknad. Vidare har Gränges en produktionsplattform som möjliggör tillväxt med en hög operationell effektivitet, och vi i ledningen ser fram emot att fortsätta skapa värde för befintliga och nya aktieägare.”
  Johan Menckel, VD för Gränges
  “Gränges är en del av den svenska industrihistorien och hör hemma på Stockholmsbörsen, tillgängligt för nya och gamla aktieägare. Bolaget har ett attraktivt erbjudande, kunniga medarbetare och en stark ledningsgrupp som kommer att fortsätta utvecklingen av verksamheten.”
  Anders Carlberg, Styrelseordförande i Gränges
  “I enlighet med Orklas strategiska prioritering, att fokusera på sektorn för ”branded consumer goods”, bjuder vi nu in andra investerare att ta del i Gränges fortsatta resa. Vi bedömer att en börsnotering av Gränges kommer att ge bolaget en ökad strategisk och operationell flexibilitet. En notering kommer också att ge Gränges tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader och därmed bidra till bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.”
  Peter A. Ruzicka, VD för Orkla
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera