Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Lund, 14 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört en riktad nyemission av 1 776 765 stamaktier, till en teckningskurs om 255 kronor per aktie, vilket tillför Bolaget 453 MSEK / 50 MUSD före avdrag för emissionskostnader. Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe AB ("Nexttobe") en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen.

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken.

Med utgångspunkt i de starka kliniska resultat för imlifidase vid njurtransplantation som vi har i dag, förbereder vi nu ansökningar om marknadsgodkännande i USA och Europa. Denna finansiering gör det möjligt för oss att påskynda våra kommersialiseringsförberedelser inför en potentiell lansering av imlifidase samt för att även vidareutveckla Hansa Medicals andra utvecklingsprojekt. Vi är väl positionerade för att ta vår unika behandling till marknaden och bygga ett globalt biopharma-bolag kring vårt unika utvecklingsprogram med immunmodulerande enzymer för organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar”, säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical.

Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga utvecklingsportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att:

  • Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation;
  • Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM); 
  • Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och
  • Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare. 

Den riktade nyemissionen medför att antalet stamaktier i Hansa Medical ökar med 1 776 765 från 38 183 125 till 39 959 890 och att aktiekapitalet ökar med 1 776 765 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 4,65 procent efter den riktade nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen.

Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen. Efter försäljningen äger Nexttobe 5 755 379 stamaktier i Hansa Medical, motsvarande 14,4 procent av det totala antalet stamaktier i Hansa Medical efter den riktade nyemissionen. Nexttobe har ingått lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen.

Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (publ)

Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobile: 070 717 5477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com

Max Sakajja, Vice President Corporate Strategy
Mobile: 076 722 2062
E-mail: max.sakajja@hansamedical.com

www.hansamedical.com 

Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 01.15 CET.

Om Hansa Medical
Hansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan.

Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Taggar: