Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för april - juni 2017

APRIL - JUNI, ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 113,8 (124,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 2,2 (3,2) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2,0 (1,8) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,02) SEK

JANUARI – JUNI 2017 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen uppgick till 237,8 (234,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,2 (3,0) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,8 (1,4) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (-0,09) SEK.

VD-RAPPORT

Första halvåret har präglats av ett omfattande och strukturerat förbättringsarbete. Vi kan se tydliga framsteg i att uppnå och säkerställa visionen om att vara marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och medarbetares förstahandsval.

Förbättrad produktionseffektivitet och marknadsframgångar har bidragit till en betydande resultatförbättring under första halvåret, jämfört med föregående år.

Under andra kvartalet har kalendereffekten med påskhelg och färre produktionsdagar inneburit en lägre omsättning och ett lägre resultat, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sammantaget visar första halvåret att den positiva resultattrenden som påbörjades under förra året består.

Utlandsverksamheten har bromsats upp något under första halvåret med anledning av senarelagda projektstarter och upphandlingar i några uppdrag. Av den anledningen är antalet årsanställda något lägre under perioden, vilket kommer öka igen när senarelagda uppdrag startar. I två av dessa uppdrag har kontrakt erhållits under april och juli, vilket förväntas ge volym under slutet av året.

Kunderna fortsätter att visa förtroende och under perioden har flera stora och intressanta uppdrag vunnits, varav ett urval presenteras nedan.

Orderingången för den svenska och internationella verksamheten är något bättre än motsvarande period föregående år. Fortsatt bedöms både den Svenska och internationella marknaden som starka och stabila.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

EVENTUELL DELAKTIGHET I AFFÄRSETISKA ÖVERTRÄDELSER
Som tidigare meddelats genomför Världsbanken tillsammans med Hifab revision av ett världsbanksfinansierat uppdrag i Laos. Uppdraget avser projektledning av ett vägprojekt till ett värde av ca 3 MSEK som Hifab International AB genomfört tillsammans med lokala samarbetsparters under perioden 2013-2014. Utredningen indikerar att anställda vid Hifab International AB har varit delaktig i affärsetiska överträdelser. I avvaktan på vad utredningen slutligen visar kommer Hifab bistå Världsbanken fullt ut i den fortsatta granskningen. Utöver detta har Hifab tillsatt en internutredning. I avvaktan på fortsatt utredning har Världsbanken utfärdat en temporär sanktion som innebär att Hifab International AB och Hifab OY inte kan delta i anbudsarbete där Världsbanken är delaktiga i finansieringen. Den temporära sanktionen förhindrar inte dessa bolag att uppfylla sina avtalsförpliktelser i dom tre Världsbanksfinansierade projekten som bolagen för närvarande är involverade i.

HIFAB PROJEKTLEDER TILLVÄXTPROGRAM I BANGLADESH
Hifab har fått i uppdrag att vara övergripande projektledare för Fas 2 av investeringsprogrammet ”City Region Development”, ett utvecklingsprojekt i Bangladesh. Den långsiktiga målsättningen med det aktuella projektet är att förbättra infrastrukturen i städer, såsom vattenförsörjning och avfallshantering så att storstadsregionerna tillsammans kan ge ekonomisk utveckling längs gränserna Bangladesh-Kina-Indien-Myanmar. Hifab är övergripande projektledare och har till sin hjälp underkonsulterna Otak (USA) och tre lokala firmor. Hifabs uppdrag startar i juli 2017 och kommer att ta ca fyra år att genomföra.

FÖRDJUPAD UTREDNING AV ERICSSON GLOBE
Ericsson Globe i Stockholm invigdes 19 februari 1989, vilket innebär att den snart fyller 30 år. En arena av den storleken utsätts för mycket slitage, samtidigt som kraven på en arena som används för alla varianter av idrotts- och kulturevenemang har ökat. SGA Fastigheter har gett Hifab i uppdrag att utarbeta en programhandling för underhåll och modernisering av Globen, Annexet och Hovet. Hifab har projektledningsansvaret för ett stort antal projekterande konsulter, men arbetar även tvärfunktionellt i uppdraget med specialister från våra avdelningar så som Hus, Miljö Anläggning och Installation.

JÖNKÖPINGS NYA FOTBOLLSARENA
Jönköpings kommun bygger en ny fotbollsarena med plats för 7 000 åskådare med planerad invigning vårsäsongen 2020. Arenan kommer att placeras på Jordbrovallen och blir en del av den nya stadsdelen Södra Munksjön. Arenan, inklusive infrastruktur- och marksaneringsarbeten, är kostnadsberäknad till 548 miljoner. Hifabs Mats Grönlund är huvudansvarig projektledare och leder även projekteringsarbetet. Projektet startar omgående och pågår fram tills att projekteringsarbetet är färdigställt våren 2018. Hifab har även en option om projekt-och byggledningsuppdrag under byggskedet.

KRAFTRINGEN – YTTRE DRIFT OCH BEREDSKAP
Med ca 260 000 kunder i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby är Kraftringen ett av södra Sveriges största energibolag. Kraftringen satsar på att leda utvecklingen av framtidens energi, bara den senaste anläggningen var en investering på 1,8 miljarder kronor. Hifab DU-Teknik har ett långsiktigt samarbete med Kraftringen. Vår personal övervakar och styr produktionen tillsammans med kunden, både ifrån kontrollrummen och på plats för optimal drift. Under beredskap ska våra experter snabbt kunna hjälpa till att säkerställa fjärrvärmeproduktion, så att alla kommuninvånare får värme och varmvatten i sina bostäder som vanligt.

PROJEKTLEDNING TRAFIKCENTRALER FÖR TRAFIKVERKET
Sedan Trafikverket bildades år 2010 pågår ett förbättringsarbete inom trafikledningsverksamheten för att skapa en modern trafikledning. Arbetet syftar till att lyfta kvaliteten av arbetet och skapa förutsättningar för att hantera de växande krav som kommer av bland annat ökande trafik, ny teknik och högre förväntningar från kunder och resenärer. I arbetet mot en modern trafikledning ingår att byta ut föråldrade stödsystem, teknik och arbetssätt som begränsar verksamheten. För att möjliggöra en fortsatt utveckling mot en modern trafikledning krävs bland annat nya lokaler. Därför har arbetet med att utveckla befintliga eller bygga helt nya trafikledningslokaler på 4 orter, initierats. Förutom den största, norr om Stockholms Centralstation, är det i Malmö, Göteborg och Gävle som utvecklingen sker. I Hifabs uppdrag ingår att som projektledare genomföra dessa fastighetsprojekt från projektering till produktion med kvarsittande verksamheter i drift.

NYA CHEFER
Sedan maj är Magnus Pettersen ny avdelningschef för DU Tekniks verksamhet. DU Teknik är ett helägt dotterbolag sedan 2013 och utgör en del av Hifabs verksamhet inom energiområdet. Magnus kommer närmast från Nordomatic där han utvecklat affären för att skala upp företagets serviceförsäljning.

Hifab har rekryterat Ola Ågren som ny affärschef för området Byggnader. Han kommer närmast från Projektgaranti där han varit regionchef. Ola ska driva det långsiktiga arbetet med större och mer komplexa affärer och fokusera på Hifabs prioriterade kunder i Mellansverige. 


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA 
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
CFO Elisabeth Brattlund Hifab Group AB
Telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 09:00 CET. 

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg, miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Taggar:

Om oss

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Förbättrad produktionseffektivitet och marknadsframgångar har bidragit till en betydande resultatförbättring under första halvåret, jämfört med föregående år. Sammantaget visar första halvåret att den positiva resultattrenden som påbörjades under förra året består. Kunderna fortsätter att visa förtroende och under perioden har flera stora och intressanta uppdrag vunnits.
Patrik Schelin, VD Hifab Group AB