Fortsatt stora utmaningar för forskningen

Report this content

Idag publicerar Hjärt-Lungfonden en rapport som summerar kunskapsläget och pågående forskning om covid-19 kopplat till hjärt- och lungsjukdomarna. Rapporten diskuterar också pandemins påverkan på hur många som har drabbats av sjukdomar i hjärta och lungor samt på vården av dessa sjukdomar. Även resultaten från en enkät till forskare med pågående anslag från Hjärt-Lungfonden om pandemins effekter på deras forskning redovisas.

Vår rapport visar mer än något annat hur viktigt det är att forskningen får tillräckliga resurser att fortsätta. Såväl den ordinarie forskning inom hjärta, kärl och lungor som ibland har fått stå tillbaka under pandemin, som den forskning som ska fylla kunskapsluckan om så kallad post-covid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Redan i inledningen av covid-19-pandemin identifierade Hjärt-Lungfonden ett behov av att tillsätta extra resurser till forskning om det nya, livshotande coronaviruset sars-cov-2 kopplat till sjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Sedan dess har covid-19-relaterad forskning tilldelats anslag av Hjärt-Lungfonden i tre omgångar. Det senaste med fokus på bland annat långsiktiga komplikationer hos dem som insjuknar i covid-19.

Totalt har Hjärt-Lungfonden hittills delat ut anslag till 73 covid-19-relaterade forskningsprojekt. Inför vår senaste anslagsutdelning beaktade vi den lista av forskningsfrågor som myndigheten SBU har identifierat som viktigast när det gäller långvariga symtom vid covid-19, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Jan Nilsson lyfter i rapporten även behovet av högspecialiserade mottagningar i samtliga regioner för patienter med långtidskomplikationer av covid-19. Han framhåller också vikten av samarbete mellan olika aktörer för att säkra ett kunskapsbaserat omhändertagande av patienter med post-covid.

För mer information: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Länk till rapporten

Bilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd

 

Om Covid-19

Definition: Covid-19 står för coronavirus disease 2019 och är en virussjukdom orsakad av coronaviruset sars-cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Symtom och riskfaktorer: feber, luftvägsbesvär såsom torrhosta och lunginflammation. Även andra symtom förekommer. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar och riskfaktorer, exempelvis högt blodtryck, diabetes, fetma, hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar.

Långtidskomplikationer: Trötthet, andfåddhet, hosta, hjärtklappning, försämrat luktsinne. Även bröstsmärtor, muskel- och ledvärk, viktnedgång, mag-tarmbesvär, en allmänt försämrad fysisk respektive psykisk hälsa och ihållande feber.

Post-covid: Utvecklas under eller efter själva infektionen, kan inte förklaras av någon annan diagnos och fortsätter i mer än 12 veckor efter insjuknandet. Symtomen kan förekomma i kluster, vara överlappande, förändras över tid och påverka olika system i kroppen.

Dödstal och antal drabbade: Antalet drabbade av covid-19 uppgår vid månadsskiftet maj/juni 2021 till över en miljon inrapporterade fall i Sverige och antalet döda i covid-19 till cirka 14 500. Cirka 7 500 drabbade har intensivvårdats.

Forskningens utmaningar: Vid sidan av att fortsätta utveckla vaccinet mot covid-19 är en av forskningens stora utmaningar idag att få mer kunskap om varför så många blir långtidssjuka i covid-19 och utveckla verkningssamma behandlingar.

Om Hjärt-Lungfonden: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy: Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.
 

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar