Hjärt-Lungfonden i ny satsning på covid-19 relaterad forskning

Report this content

Hjärt-Lungfonden gör nu ytterligare en satsning på covid-19 relaterad forskning och öppnar för en ny period för ansökningar på temat. Forskare anställda vid landets universitet och universitetssjukhus kan därmed ansöka om anslag för att forska på den smittsamma och livsfarliga folksjukdomen kopplat till hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

– Förutom alla som drabbas allvarligt av covid-19 finns en växande grupp patienter, såväl barn som vuxna, som utvecklar långtidssjukdom efter att initialt ha haft milda symtom. Vi vill därför bidra till att öka insatserna för covid-19 relaterad forskning i hjärta, kärl och lungor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

En del av budgeten för de nyutlysta anslagen kommer att reserveras till forskning om efterförloppet av covid-19, där sjukdomen har orsakat sena komplikationer på hjärta, kärl och lungor. Även forskning på långtidspåverkan av andra organ kan inkluderas, men hjärta, kärl och lungor ska ingå i forskningsplanen. Det gäller främst den grupp av patienter som initialt inte har vårdats på sjukhus men som har fortsatta multisystemiska symtom, det vill säga symtom som kan komma från olika organsystem i kroppen, och symtom som är svåra att härleda. Satsningen välkomnas av Svenska Covidföreningen, som bekräftar att det handlar om en stor grupp människor som lider av långtidssymtom i Sverige.

– Många som drabbades under våren är fortfarande sjuka och efter höstens ökade smittspridning ser vi fortfarande att vården saknar tillräcklig kunskap och beredskap att hantera de långtidssjuka i covid-19. Mer forskning krävs för att utreda och behandla långtidssymtomen av covid-19, säger Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen.

Föreningen hyser starka förhoppningar om att denna satsning ska leda till uppkomsten av fler multidisciplinära mottagningar med forskningsanknytning på flera håll i landet, liknande den på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Hjärt-Lungfonden prioriterar projekt med nationellt samarbete mellan flera universitet och sjukhus och där effekter på både hjärta, kärl och lungor studeras i samma projekt. Anslagssumman tio miljoner kronor är preliminär och kan bli större. Behöriga att söka är forskare anställda vid Sveriges universitet och universitetssjukhus och ansökan görs på Hjärt-Lungfondens forskningswebb: https://www3.hjart-lungfonden.se. Ansökningsperioden är 2021-01-19 – 2021-02-09 och anslagen delas ut i april 2021.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Åsa Kristoferson Hedlund, ordförande för Svenska Covidföreningen
Forskning

Om Covid-19 (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Definition: Covid-19 står för coronavirus disease 2019 och är en virussjukdom orsakad av coronaviruset SARS-CoV-2.

Symtom: feber, luftvägsbesvär och lunginflammation. Allvarlig sjukdom har främst drabbat äldre och de med bakomliggande sjukdomar.

Dödstal och antal drabbade: Antalet drabbade av covid-19 uppgår i inledningen av 2021 till över en halv miljon och antalet döda i covid-19 är över 11 000. Närmare 5 000 drabbade har intensivvårdats.

Vaccination: Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Generellt erbjuds inte barn någon vaccination mot covid-19 i nuläget, då godkänt vaccin mot covid-19 ännu inte är fullt utprövat på barn. Allteftersom kunskapen utvecklas kan detta ändras.

Forskningens utmaningar: Vid sidan av att fortsätta utveckla vaccinet mot covid-19 är en av forskningens stora utmaningar idag är att få mer kunskap om varför så många blir långtidssjuka i covid-19 och utveckla verkningssamma behandlingar.

Om långtidscovid (Källor: Svenska Covidföreningen, National Health Service (NHS), Office for National statistic (ONS) i Storbritannien)
 

Definition: Enligt NHS “The NICE guideline scope ”, publicerad den 30 oktober 2020, är långtidscovid

ett syndrom som

- utvecklas under eller efter infektion

- överensstämmer med symtomen på covid-19

- inte kan förklaras av någon alternativ diagnos

- fortsätter i mer än 12 veckor efter insjuknande.

 

Symtomen kan förekomma i kluster av symtom, vara överlappande, förändras över tid och påverka

olika system i kroppen. Många med långtidscovid kan uppleva generell smärta, trötthet, ihållande

hög feber och försämrad mental hälsa.
 

Symtom: Svenska Covidföreningens långtidssjuka medlemmar vittnar om ett sjukdomsförlopp med

allvarliga symtom såsom: kardiovaskulär påverkan, fatigue (extrem trötthet, såväl fysisk som mental),

andningsproblem, pendlande syresättning, långvarig feber, kognitiva nedsättningar och neurologiska

problem.

– Bland våra medlemmar ser vi många tidigare unga och friska personer som nu är så allvarligt sjuka

att de inte längre kan bidra till samhället. Även barn är drabbade och klarar inte längre av sin

skolgång. I Sverige finns ännu inga beräkningar för hur många som drabbas av långtidscovid och de

symtom som anges på myndigheternas hemsidor utgör bara en bråkdel av de man kan drabbas av vid

covid-19, säger Åsa Kristoferson Hedlund.

Antal drabbade: Enligt Svenska Covidföreningen finns ett stort mörkertal av antal drabbade i Sverige

då testkapaciteten inte har täckt behoven, framför allt under våren 2020. Det finns inte heller någon

kartläggning av hur många som har drabbats av långidscovid. Men ONS i Storbritannien uppskattar att tio procent av de som testar positivt utvecklar långtidscovid.

Om hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
 

Antal drabbade: I Sverige lever 2,0 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom, som också är den vanligaste dödsorsaken idag.

Dödstal: Över 30 000 invånare i Sverige dör varje år av hjärt-kärlsjukdom.

Sjukdomar: De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

Riskfaktorer: Riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes ökar dramatiskt i befolkningen och riskerar att öka dödstalen i hjärt-kärlsjukdom. Mer resurser till forskning om kopplingen mellan levnadsvanor och hjärt-kärl- och lungsjukdom behövs.

Forskning räddar liv: Tack vare forskning och ny medicinteknik har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom minskat med en fjärdedel på tio år.

Om lungsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom.
  • Minst 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, en sjukdom som huvudsakligen drabbar luftvägarna.  
  • De vanligaste lungsjukdomarna i Sverige är astma, sömnapné och KOL.
  • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av en kronisk lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.
  • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.
  • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser krävs för att vända utvecklingen.

Om Hjärt-Lungfonden: www.hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Om Svenska Covidföreningen: www.covidforeningen.se 
Svenska Covidföreningen är en patientförening för covidsjuka, med syfte att belysa de långsiktiga utmaningarna för patientgruppen. Föreningen verkar för ökade forskningsanslag, tillgång till evidensbaserad vård och ett adekvat socialt skyddsnät för de som drabbats.


Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy: Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

 

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera