Kvinnor blir mer andfådda än män när de går upp i vikt

Report this content

Andfåddhet i vardagen är ett vanligt problem i befolkningen som är starkt kopplat till sämre hälsa. Nu visar en studie att kvinnor är extra känsliga för att bli andfådda när de går upp i vikt. Resultaten är bland de första från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

– Vår studie visar att alla som har mindre lungor och blir överviktiga löper stor risk att utveckla andfåddhet med negativ påverkan på det dagliga livet. Kvinnor har i snitt mindre lungor än män och därför är problemet vanligare hos kvinnor, säger Magnus Ekström, docent vid enheten för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Studien visar tydligt att problemet med övervikt och andfåddhet är betydligt större bland kvinnor. 27 procent av kvinnorna med fetma i studien led av andfåddhet, medan bara 12 procent av männen med fetma gjorde det.

I takt med att antalet överviktiga personer ökar i samhället, blir andfåddhet av allt att döma ett allt vanligare besvär i befolkningen. Enligt tidigare vetenskapliga studier besväras uppemot en fjärdedel av vuxna i någon utsträckning av andfåddhet.

Den nya studien visar också att den ökade risken för andfåddhet vid övervikt i medelåldern inte beror på att de överviktiga i många fall har fler sjukdomar, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma och KOL, jämfört med normalviktiga. I stället har de helt enkelt ett ökat behov av att andas eftersom de ”bär runt på extra kilon”.

Resultaten är baserade på data från ungefär halva studiepopulationen i SCAPIS, en världsunik befolkningsstudie där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor på sex svenska universitetsorter. Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Thorax.

– Den aktuella studien av andfåddhet och övervikt är en av de första SCAPIS-baserade studierna som presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Ett stort antal forskningsprojekt genomförs nu på data från SCAPIS och en rad vetenskapliga artiklar väntas publiceras de kommande åren som kan få stor betydelse för att förebygga och förhindra våra stora folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I dag, den 20 november arrangeras ett seminarium på Clarion Hotel & Congress Malmö

Live, Dag Hammarskjölds torg 2 kl 11.00-13.00, som ger en inblick i SCAPIS-studien för personer som deltagit i studien. Journalister är välkomna att delta efter anmälan till Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta om SCAPIS

Vad: En världsunik befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lunga med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. SCAPIS leds av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 

Hur: 30 000 personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Därutöver har fysisk aktivitet registrerats och en enkät om levnadsvanor och kost genomförts.

Varför: Målet med studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Läs mer på www.scapis.se

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
0708-54 42 39
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se
 

Prenumerera