Låg kunskap om livräddande behandling: Sverige har lägst behandlingsfrekvens i Norden─ Enligt min bedömning finns det årligen uppemot 2 000 personer i Sverige som kan vara aktuella för ICD-behandling förutsatt att vi i Sverige väljer samma väg som de europeiska kollegorna och börjar behandla patienter i större utsträckning redan innan de har fått ett plötsligt hjärtstopp. Idag behandlas ca 500 patienter per år, främst personer som redan har överlevt ett plötsligt hjärtstopp, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare på kardiologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.En implanterbar defibrillator fungerar som en hjärtstartare – fast inuti kroppen. Den kan känna av hjärtats rytm och vid behov ger dosan en elchock – en stöt - som gör att hjärtat återfår sin normala rytm. Därmed räddar den bäraren från ett hjärtstillestånd och en sannolik död.Det finns allt starkare bevis för att metoden hjälper personer som har en ökad risk för att få plötsligt hjärtstopp, men som ännu inte har drabbats. Det innebär alltså att ICD-dosan implanteras i förebyggande syfte så att hjärtstartaren finns på plats om en allvarlig och livshotande rytmrubbning uppstår. I Sverige är behandlingsfrekvensen idag 51 personer per en miljon invånare. Motsvarande siffra i Danmark är 105, vilket innebär att behandlingen är dubbelt så vanlig i Danmark. Sverige har den lägsta behandlingsfrekvensen i Norden.Många kardiologer anser att betydligt fler borde få tillgång till ICD-behandling i Sverige. Mårten Rosenqvist menar att de låga siffrorna delvis bottnar i en okunskap om metoden hos remitterande läkare. Nu finns tydliga signaler om att riktlinjerna från Socialstyrelsen ändras så att fler grupper av hjärtsjuka ska rekommenderas behandlingen, vilket betyder att fler får möjlighet till ICD-behandling. Förutsättningen är dock att kunskapen når ända fram till de remitterande läkarna.Hjärt-Lungfonden vill att kunskapen om olika behandlingar höjs generellt hos patienter, men också hos allmänläkarna på vårdcentralerna.

─ Okunskap om behandlingsmetoder får aldrig vara orsak till att drabbade inte får bästa möjliga behandling. Vi måste bli ännu bättre på att kartlägga orsakerna kring plötsligt hjärtstopp och på att identifiera personer som befinner sig i riskgrupper. För att ge bästa möjliga livskvalitet för så många som möjligt och rädda fler liv behövs mera forskning och kunskap, säger professor Anders Waldenström som är ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Fakta om ICD-behandling

Allvarliga rubbningar i hjärtats rytm kan leda till plötslig död. Med en implanterbar defibrillator sker en kontinuerlig övervakning för att upptäcka och behandla allvarliga rytmrubbningar i hjärtats kammare. Behandlingen har två användningsområden; att förhindra återfall eller att förebygga ett första hjärtstopp.Förhindra återfall

Behandlingen är aktuell för patienter som redan har haft hjärtstillestånd eller andra livshotande rytmrubbningar kombinerat med nedsatt funktion av vänster kammare och svimningar. I Sverige sker behandlingen med ICD huvudsakligen för att förhindra återfall. År 2005 implanterades 464 nya dosor och det gjordes 164 dosbyten. I Sverige var behandlingsfrekvensen för nyimplantat 51 per en miljon invånare och totalt - inklusive dosbyten - 69 dosor per en miljon invånare. I Danmark är motsvarande siffra 105 per en miljon invånare för nyimplantat och totalt 132 per en miljon invånare.Förebygga en första livshotande rytmrubbning eller ett plötsligt hjärtstopp Personer som är aktuella kan ha genomgått en hjärtinfarkt eller ha hjärtsvikt kopplat till nedsatt vänsterkammarfunktion. I Sverige ges behandling i regel inte i förebyggande syfte. Totalt sett skulle omkring 2000 personer årligen behandlas med ICD om Sverige följde de europeiska riktlinjerna. Sverige har den lägsta behandlingsfrekvensen i Norden.Källor: SBU, Alert 2006-06 och Mårten Rosenqvist, professor och överläkare för kardiologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm.

För mer information, kontakta gärna:

Freja Annamatz, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-78 45 50, freja.annamatz@enprbyra.se

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Professor Anders Waldenström, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd, telefon 090-785 38 92, 070-550 84 33.

Hjärt-Lungfonden är en ideell insamlingsorganisation. Fonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är Hjärt-Lungfondens mål att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.
Hjärt-Lungfonden har plusgironummer 90 91 92-7.www.hjart-lungfonden.seOm oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera