En nationell strategi mot hemlöshet måste till!

Report this content

För människor som lever i hemlöshet, eller riskerar att hamna där, har utvecklingen i samhället gått bakåt. Enligt Stadsmissionens rapport, Hemlös 2021, fortsätter hemlösheten att breda ut sig, men dessutom blir villkoren för de hemlösa tuffare. En växande grupp människor, av äldre och yngre, med barn och utan barn, hamnar i hemlöshet på grund av obalansen på bostadsmarknaden. En obalans som beror på att antalet tillgängliga lägenheter är för få och de som finns tillgängliga är för dyra för att vanligt folk ska kunna efterfråga dem. Det är en oacceptabel utveckling.

Oklart ansvar mellan myndigheter
Att vara hemlös är en utmaning för en allt större grupp människor i vårt samhälle. Att dessutom som hemlös, ständigt hamna i kläm när kommuner och myndigheter bollar individer mellan sig för att slippa ansvar, gör inte saken enklare. Enligt andra kapitlet i socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att se till att den som bor eller vistas i kommunen får det stöd hen behöver. Men det finns tolkningsutrymme. Bestämmelserna är komplicerade och svåra att tolka. Tolkningsutrymmet gör att kommuner och myndigheter läser in olika saker, och resultatet blir att ingen tar det fulla ansvaret.

Bostadsbrist bakom ökning av strukturell hemlöshet
Beroende på de bakomliggande orsakerna brukar hemlöshet definieras som social eller strukturell. Den sociala hemlösheten knyts till en missbruksproblematik eller psykisk ohälsa, medan den strukturella hemlösheten har en direkt koppling till bostadsbristen. Det handlar alltså om att tillgången på bostäder inte matchar de sökandes behov eller ekonomiska situation. Det kan handla om att hyran är för hög för att individen ska klara den månatliga kostnaden, eller att personen inte har en inkomst som motsvarar de inkomstkrav som fastighetsägaren har på sina hyresgäster. Gruppen hemlösa av strukturella skäl ökar enligt stadsmissionens senaste rapport, Hemlös 2021. Eftersom denna grupp inte har sociala problem utöver hemlösheten så faller gruppen lätt mellan stolarna, då socialtjänstens insatser ofta riktas mot grupper med specifik problematik. En grupp som är drabbas av hemlöshet är kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2021 uppger endast 15 procent av kommunerna att de tar sitt ansvar och ger förtur till våldsutsatta kvinnor. Tusentals kvinnor och barn blir varje år hemlösa på grund av mäns våld och många tvingas stanna kvar med förövare på grund av bostadsbristen enligt organisationen Unizon.

Folkbokföringslagen gör hemlösa till brottslingar
Som hemlös har du ingen självklar adress att folkbokföra dig på. Men eftersom många av våra rättigheter, skyldigheter och möjligheter är knutna till din folkbokföringsadress så är det inte ovanligt att hemlösa skriver sig på en adress som de inte bor på. Sommaren 2018 trädde en ny lag om folkbokföringsadress i kraft. I och med denna blev det brottsligt att vara skriven på en adress som du inte tillbringar större delen av din dygnsvila på. Lagen var omdebatterad redan innan den trädde i kraft. I en omfattande granskning har tidningen Hem och Hyra tittat på 123 åtal utifrån den nya lagen. I 40 procent av fallen framträder hemlöshet som orsaken till den felaktiga folkbokföringen. Endast ett fåtal fall handlar om att man har en brottslig bakgrund. De hemlösa som drabbas vet ofta inte ens om att de begår ett brott när de skriver sig på en adress de inte bor på. Förklaringen handlar därmed snarare om en havererad bostadsmarknad än utstuderat fusk.

Våra krav på åtgärder
I höst är det val i Sverige. I Hyresgästföreningens undersökning Hyresgästerna 2022 får bostadspolitiken underbetyg av väljarna. Endast 11 procent tycker att politikerna tar bostadsbristen på tillräckligt stort allvar. Det måste till en förändring! Nu behöver bostadsbristen adresseras på allvar genom följande åtgärder:

 • Nybyggnation av bostäder måste motsvara efterfrågan, både i antal och i kostnad.
   
 • Stat och kommun måste gemensamt ta ansvar för att säkra tillgången till bostäder, för alla, bland annat genom en nationell strategi mot hemlöshet.
   
 • Kommunens och socialtjänstens uppdrag och ansvar måste tydliggöras. Tolkningsutrymmet måste bort för att skydda den enskilde individen mot diskriminering och ojämlikhet.
   
 • Allas rätt till ett hem måste bli en verklighet!

   

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige -
Stockholm den 23 april 2022

 

För mer information, kontakta:

Julia Björne, pressekreterare
Mobil: 076 119 91 61

 

Region Stockholm
Presshantering kontorstid
072-4521354
elisabeth.hammarberg@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera