Göteborgarna betalar minst och Tjörnborna mest i kommunala taxor och avgifter

Report this content

Kostnaderna för uppvärmning, el, avfall, vatten och avlopp (VA) varierar kraftigt beroende på var du bor. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets kommuner.

Sett till de kommuner som ingår i region Västra Sverige är det Tjörnborna som sammantaget betalar mest för uppvärmning, el, avfall, vatten och avlopp (VA) – 2287 kronor per månad. Billigast är det i Göteborg, där kostnaden är 1710 kronor per månad. Det är en skillnad per månad med nästan 580 kronor.

– Skillnaderna är stora mellan olika kommuner. Det kan delvis bero på att det är dyrare att leverera vissa tjänster beroende på kommunernas storlek och geografiska förutsättningar, men det är inte hela förklaringen. Det finns såväl mindre som större kommuner som har låga respektive höga avgifter runt om i landet, säger Jenny Juthstrand, analytiker på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har sjunkit i elva av de 13 kommuner som ingår i region Västra Sverige jämfört med förra året. Det beror helt på att elpriserna har sjunkit.

– Det är positivt för konsumenterna att de totala kostnaderna minskar. Men det är olyckligt att det fortfarande skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna, säger Jenny Juthstrand.

Priserna för fjärrvärme, VA och avfall ökar betydligt mer än KPI. För fjärrvärme ökar priserna med cirka 2,1 procent i genomsnitt i region Västra Sverige. VA-priserna ökar med 5,5 procent och spridningen mellan kommunerna är fortsatt mycket stor. På Tjörn betalar invånarna mer än dubbelt så mycket för VA jämfört med de två kommunerna med lägst taxa i regionen. Även avfallspriserna ökar kraftigt med 9,0 procent.

– VA-priserna höjs med mer än tio procent i tre kommuner. Det belyser hur viktigt det är med investeringsplanering så att priserna inte behöver chockhöjas från ett år till ett annat, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.   I tabellen nedan rangordnas kommunerna som ingår i region Västra Sverige utifrån de sammanlagda kostnaderna per månad och lägenhet för 2020. Alla uppgifter är inklusive moms.
 

 

Om undersökningen

  • Sett till hela landet är knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (47 procent) allt jämt relaterat till uppvärmning.
  • 27 procent avser el.
  • Resterande kostnad utgörs av VA (20 procent) och avfallshantering (6 procent).

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling
Rapporten finns i sin helhet
här: http://nilsholgersson.nu/

Kontakt:
Jenny Juthstrand, analytiker Hyresgästföreningen region Västra Sverige, 010-459 24 32

Region Västra Sverige

pressnummer: 010-459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media