Inför ny kommunal byggbonus – sälj inte ut hyresrätter

Report this content

Hyresgästföreningen var de enda som drev investeringsstöd 2014 och nu är det verklighet. Det är viktigt för att möjliggöra ett fortsatt bostadsbyggande av hyresbostäder till rimlig kostnad. Trots det så vill de styrande politikerna i Göteborg ombilda hyresrätter med låga hyror och gör det ännu svårare för sig själva att genomföra sitt bostadsförsörjningsansvar.

Det måste finnas en bostadsförsörjning som landets invånare kan lita på. Det vi vill belysa är att kommunerna bör lära av varandra och där ingår det att ta ett likartat ansvar för sin bostadsförsörjning och samtidigt kräva finansiellt stöd från staten för att kunna fullfölja det uppdrag som de ålagts. Här vill Hyresgästföreningen kroka arm med landets kommuner för att tillsammans få ett sådant stöd på plats, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Staten måste ta ett större ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Hyresgästföreningen föreslår därför att staten, utöver investeringsstödet ska införa en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya bostäder som folk har råd att efterfråga:

En kommunal byggbonus 2.0, budgeterad till fem miljarder årligen.Vi vill stimulera dagens kommunpolitiker att planera för fler bostäder och minska behoven av försäljningar av kommunala tillgångar.  För att ta del av stödet måste kommunen ha antagit fyra grundvillkor: 

  • riktlinjer om kommunens bostadsförsörjning, under innevarande eller föregående mandatperiod 
  • en översiktsplan alternativt gjort en översyn av planens aktualitet, under innevarande eller föregående mandatperiod 
  • inte ha avyttrat mer än 10 procent av det allmännyttiga bostadsföretagets bestånd, med avtagande ersättning vid försäljning av mellan 0,1 och 10 procent
    tolvmånadsperioden 
  • en detaljplan som möjliggör byggande av minst en bostad under den senaste 

 Ju fler bostäder i detaljplan, desto större andel av stödet ska betalas ut till kommunen i fråga.

Hyresgästföreningen vill åstadkomma en större debatt, där beslut om försäljningar som är motiverade med kommunernas skuldsättning inte går igenom utan att ifrågasättas.

I vår nya rapport Allmännyttan säljs ut- men till vilken nytta? granskar Hyresgästföreningen de ekonomiska resonemang och strategier som ligger bakom försäljningar av allmännyttiga bostäder. Vår fallstudie över Göteborg visar att kommunen står inför en målkonflikt, precis som många andra växande kommuner. Bostadsbristen är stor, medan stora delar av befolkningen inte har råd med de nybyggda hyresrätterna. Man framhåller de äldre beståndens värde för dessa grupper.  Ändå föreslås att delar av detta bestånd ombildas till bostadsrätter, vilket skulle minska andelen billiga hyresrätter i beståndet.

Det är fel väg att gå. Vi behöver fler hyresrätter med hyror som människor har råd att bo i, inte färre. Det får gärna byggas olika upplåtelseformer så att staden blandas mer, men vi ska inte sälja ut lägenheter med lägre hyror som behövs mer än någonsin, säger Ronny Bengtsson, tf regionordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige. 

Mer information om och hela rapporten hittar du här: 
https://www.hyresgastforeningen.se/faktabanken/rapporter/allmannyttan-saljs-ut-rapport/

Vid frågor om rapporten:
Kontakta nationella pressjouren på 010-459 10 70 eller press@hyresgastforeningen.se

Övriga frågor:
Kontakta region Västra Sveriges pressnummer 010-459 24 00 eller kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behöver fler hyresrätter med hyror som människor har råd att bo i, inte färre
Ronny Bengtsson, tf regionordförande i Västra Sverige