Skärpta straff för svarthandel med kontrakt

Regeringen tar nu krafttag för att komma åt svarthandeln med hyreskontrakt och annat missbruk av hyresrätter. Straffen för handel med svarta kontrakt skärps – och det blir nu även brottsligt att köpa ett kontrakt eller att hyra ut lägenheten olovligen i andra hand till överhyra.

Dagens hyreslagstiftning gör det straffbart att sälja hyreskontrakt. Från och med den 1 oktober skärps och utvidgas lagen till att även omfatta köp av hyreskontrakt – och vid grova fall kan båda dessa brott nu leda till fängelse i ända upp till fyra år. Det blir även olagligt att ta ut oskälig hyra vid olovlig andrahandsuthyrning, och straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år.

Lagen anger också vad som är en skälig andrahandshyra. Den fastställs nu till förstahandshyran med ett påslag på maximalt 15 procent, plus eventuella nyttigheter som till exempel el, vatten, värme och bredband/TV.

Även andrahandshyresgästers möjlighet till återkrav när de har betalat för mycket, så kallad ockerhyra, förstärks. Idag går det att kräva tillbaka överskjutande hyra retroaktivt för ett år bakåt i tiden, men denna period förlängs nu till två år.

Samtidigt införs vissa inskränkningar för hyresgäster vid lägenhetsbyten, och medger nu endast byten mellan hyresrätter. Dessutom krävs det att man bott minst ett år i lägenheten. Lagändringen anger också fler situationer som innebär att hyresgästen kan sägas upp från sitt förstahandskontrakt med omedelbar verkan, utan föregående varningar.

De tre branschorganisationerna Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta backar i princip upp den nya, tuffare linjen med att man inte ska kunna tjäna pengar på bostadsbristen i många av landets kommuner.

– Syftet med dessa lagändringar är bland annat att komma åt hyresbostadsmarknadens problem med svarthandel med hyreskontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och överhyror för andrahandshyresgäster och inneboende, förklarar Ellinor Rapp, juriststrateg vid Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Den 2 oktober genomförs även en lagändring gällande tillval för hyresgäster. Förändringen innebär att en hyresvärd och en hyresgäst har möjlighet att teckna individuella avtal om tillval för upp till en tredjedel av hyran, som hyresgästen sedan betalar av i tio år. Efter de tio åren kan sedan hyresvärden tillgodoräkna sig tillvalet i hyran. Hyresgästföreningens är dock kritisk till lagändringen eftersom den innebär en risk för ett försämrat konsumentskydd, där Sveriges hyresgäster riskerar att få betala tillvalet två gånger. Det är inte rimligt.

– Det är viktigt att lagstiftningen skyddar konsumenten. I det här fallet gör den inte det för Sveriges hyresgäster. Det är inte rimligt någonstans att den som vill ha ett tillval, ny diskmaskin eller badkar till sin lägenhet i överenskommelse med sin hyresvärd ska riskera att få betala samma sak två gånger och få orimliga hyrespåslag, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Ytterligare en ändring i hyreslagen trädde i kraft redan den 1 juli med syfte att skapa en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden. En förändring som kan vara av intresse för hyresgäster är att det nu finns en ”ventil” för ärenden som rör uthyrning i andra hand och lägenhetsbyte. Det innebär att vissa av dessa ärenden till skillnad mot tidigare nu kan överklagas till Svea hovrätt om hyresnämnden bedömer att rättsläget är oklart och är intresserad av att få ärendet prövat i högre instans.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media