Idogen AB Delårsrapport

Report this content

1 januari – 30 juni 2020

Andra kvartalet (April-Juni 2020)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 782 ( 1 141) TSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -7 292 (-11 307 varav nedskrivning patent -4 573) TSEK
• Periodens resultat uppgick till -7 976 (-11 213) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 003 (-6 531) TSEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,87 (-2,31) SEK

Perioden (Januari-Juni 2020)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 195 (1 994) TSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -13 925 (-18 069) TSEK
• Periodens resultat uppgick till -14 197 (-17 865) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 788 (-18 562) TSEK
• Resultat per aktie uppgick till -2,03 (-3,68) SEK
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet
• I början av juni godkänns Idogen för listning på Nasdaq First North Growth Market.
• Idogens aktie handlas från och med den fjärde juni på Nasdaq First North vilket uppmärksammas vid Times Square i New York.
• Idogens samarbetspartner Radboud University Medical Center i Nederländerna etablerar en GMP-certifierad process för storskalig produktion av bolagets cellterapiprodukt.
• Den pågående Corona-pandemin har hittills haft viss påverkan på företagets verksamhet. Radboud University Medical Center har under pandemin arbetat med begränsad kapacitet. Idogen monitorerar i samarbete med Radboud kontinuerligt den möjliga inverkan på våra utvecklingsplaner som skulle kunna uppstå om Radboud inte i närtid kan återgå till sin normala aktivitetsnivå.
 
Väsentliga händelser under perioden
• I slutet av januari blev Idogen utvalda av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel för studiebesök och att lära mera om Idogens tolerogena cellterapi.
• En företrädesemission genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.
• Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits i mars och 550 KEUR har utbetalades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• I juli utsågs Idogen Åsa Schiött till ny Chief Scientific Officer (CSO) och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer (CRO).
• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com


Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Sammantaget fortsätter Idogen att utvecklas positivt och vi arbetar vidare i högt tempo för att vår unika tolerogena cellterapi ska kunna normalisera livet för en rad patientgrupper vars nuvarande behandlingar lämnar mycket i övrigt att önska
ANDERS KARLSSON, VD