Dela

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Kontakt

 • Ingvar Karlsson

  CFO


 • Länkar

  Citat

  Vi är mycket glada för att de positiva diskussioner som vi fört med kliniska experter i Norge nu har resulterat i att man avser att delta i vår första kliniska studie med IDO 8. Detta är ännu ett viktigt och efterlängtat steg för att möjliggöra effektiv behandling av svårt sjuka patienter med blödarsjuka och som har utvecklat neutraliserande antikroppar mot sin livsviktiga behandling
  Anders Karlsson, vd på Idogen
  Vi tar nu ett mycket efterlängtat steg mot den kliniska utvecklingen av IDO 8 för patienter som är i behov av fortsatt god effekt av sin behandling mot blödarsjuka, trots att man utvecklat antikroppar mot sin behandling. Ansökan är ett resultat av våra gedigna prekliniska forskningsinsatser och ett framgångsrikt arbete i att skala upp vår tillverkningsprocess från laboratorieskala till industriskala. Vi ser fram emot den fortsatta interaktionen med Läkemedelsverket och hoppas att snart kunna inleda den kliniska fas 1/2-studien på patienter i Sverige
  Anders Karlsson, VD Idogen AB
  Det omfattande optimeringsarbete som genomförts under hösten har resulterat i att vår cellterapi IDO 8 har uppgraderats på ett sätt som vi anser väsentligt ökar möjligheterna att få en god behandlingseffekt. Vi kommer inom kort att lämna in vår ansökan till Läkemedelsverket för den första kliniska studien för IDO 8, som planeras starta under andra kvartalet 2022
  Anders Karlsson, VD Idogen AB
  Det faktum att vi nu närmar oss den första kliniska studien är därför inte bara inspirerande utifrån perspektivet att vår teknologi äntligen kommer utvärderas i patienter – det innebär också en betydligt starkare bas för vår affärsutveckling.
  Anders Karlsson, VD
  Idogen tackar de aktieägare som utnyttjade sina TO4 till köp av nya aktier. Vi genomför nu de sista förberedelserna inför en klinisk prövning i patienter med svår blödarsjuka, hemofili A, som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII). För tillfället pågår en optimering av tillverkningsprocessen av bolagets tolerogena cellterapi. Avsikten är att starta studien i början av andra kvartalet 2022 och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen
  Anders Karlsson, VD
  Tolerogena cellterapier har potential att förbättra och förlänga livet för många patienter med oönskade immunologiska tillstånd och sjukdomar. Idogen har ambitionen att spela en nyckelroll i den snabba utveckling som sker inom området.
  Anders Karlsson, VD
  Vi är mycket glada att få denna positiva nyhet som bekräftar patentgodkännande från Europeiska Patentverket (EPO). Patentet skyddar Idogens teknik för att förhindra immunförsvarets produktion av neutraliserande (hämmande) antikroppar mot behandling med blodfaktorer såsom faktor VIII (FVIII). Detta patent skall ses som ett kompletterande skydd till den patentansökan som lämnats in i december 2020 och som avser Idogens teknologiplattform. Det nu godkända patentet kommer att ge ytterligare skydd och stärka företagets patentportfölj för IDO 8, för vilken vi tänker inleda kliniska studier under andra halvåret 2021
  Anders Karlsson vd på Idogen
  Vi ser fram emot att under året ta vårt första cellterapiprojekt in i klinisk fas – en viktig milstolpe i vårt arbete för att förbättra livet för en rad patientgrupper vars nuvarande behandlingar lämnar mycket i övrigt att önska
  Anders Karlsson, VD
  Detta patent kommer att ge ett utökat skydd och stärka patentportföljen för vår produkt IDO 8, med vilken vi avser att starta kliniska prövningar under andra halvåret 2021
  Anders Karlsson, VD
  Trots konsekvenserna av coronapandemin, som inneburit såväl stora utmaningar på global nivå som i korridorerna hos Idogen, så lägger vi ett mycket innehållsrikt och produktivt år bakom oss. Vi fortsätter framåtlutade in i 2021 med ett starkare team än någonsin då vi under året har rekryterat en rad nya erfarna och kompetenta medarbetare till nyckelpositioner i bolaget.
  Anders Karlsson, VD
  Vi är mycket glada över att Bolaget lyckats säkerställa tillräcklig finansiering genom Företrädesemissionen som, tillsammans med likvid från teckningsoptionerna, möjliggör ett viktigt steg i Bolagets fortsatta utveckling – uppstart av kliniska studier för IDO 8. Kapitaltillskottet möjliggör även att vi kan accelerera utvecklingen av vår behandling mot organavstötning vid transplantation, IDO T. Vi har en spännande tid framför oss och jag välkomnar såväl befintliga som nya aktieägare på vår fortsatta resa.
  Anders Karlsson, VD Idogen AB
  Företrädesemissionen ämnar i huvudsak finansiera tre olika fokusområden: säkra starten av Bolagets första kliniska studie med IDO 8 under andra halvan av 2021, öka tempot för utvecklingen av Idogens behandling mot organavstötning vid transplantation, IDO T och öka fokus på kommersiella och akademiska partnerskap.
  VD Anders Karlsson
  Det är tillfredsställande att Idogens tillverkningspartner, trots begränsad kapacitet under covid-19-pandemin, har lyckats etablera en framgångsrik produktionsprocess för vår cellterapi. Vi väljer nu att justera tidslinjerna något i projektet för att bibehålla de högt ställda kvalitetskraven i det återstående utvecklingsarbetet. Den kapacitetsrelaterade förseningen hos Radboud University Medical Center medför en senarelagd start för den kliniska studien, men vi ser goda möjligheter att korta ned tiden för patientrekrytering genom att använda flera prövningscentra som agerar parallellt. Vår tidigare bedömning var att den kliniska studien kan slutföras i december 2022 och i nuläget ser vi goda möjligheter att avsluta den under första kvartalet 2023.
  Anders Karlsson, vd Idogen AB.
  Sammantaget fortsätter Idogen att utvecklas positivt och vi arbetar vidare i högt tempo för att vår unika tolerogena cellterapi ska kunna normalisera livet för en rad patientgrupper vars nuvarande behandlingar lämnar mycket i övrigt att önska
  ANDERS KARLSSON, VD
  ”Att etablera skalbar produktion av cellterapiprodukter är en erkänt stor utmaning, och vi är därför mycket glada över de betydande framsteg som vi kan kommunicera idag. Vi har nu tagit oss ytterligare ett viktigt steg på vägen mot den första kliniska studien av IDO 8, som förväntas kunna starta under det första halvåret 2021”
  Hanne Risager Romedahl, Chief Scientific Officer på Idogen
  ”Listningen på Nasdaq First North Growth Market har varit ett viktigt och högt ställt mål för Idogen under 2020 och det är glädjande att idag kunna meddela att Bolaget uppfyller samtliga Nasdaqs krav och därmed erhållit ett villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i Bolaget. Jag vill även passa på att tacka Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått”
  Anders Karlsson, VD i Idogen
  ”Bedriften att genomföra en lyckad kapitalanskaffning i rådande börsklimat är ett styrkebevis för Idogen och understryker förtroendet för vår kompetens och den potential som finns i vår produktportfölj”
  Anders Karlsson, verkställande direktör
  Framgångarna i vårt systematiska utvärderingsarbete innebär att vi har kunnat etablera en betydligt bättre metod för framtagning av vår tolerogena cellterapi. De senaste månaderna har varit ett kraftprov för bolagets medarbetare och med de lovande resultat som uppnåtts kan vi kan nu se tillbaka på våra ansträngningar med stolthet. Vi fortsätter nu utvecklingen av våra projekt i högt tempo
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Vi fann visserligen att vi var överens i en del frågor, men kunde till slut inte konkretisera en struktur som var tillfredsställande för båda parter”, säger Idogen ABs styrelseordförande Agneta Edberg och tillägger ”Idogen ser dock fram emot att diskutera möjliga områden för samarbete med NextCell samtidigt som vi arbetar vidare med att uppnå nästa viktiga delmål i utvecklingen av våra cellterapier
  Agneta Edberg, styrelseordförande Idogen AB
  Vi såg det som industriellt logiskt att försöka kombinera de båda cellterapi-företagen och förhoppningsvis kan vi hitta andra former för samarbete bolagen emellan
  Anders Essen-Möller, styrelseordförande NextCell Pharma AB
  Den här studien är ett viktigt steg i den utvärdering av ett antal autoimmuna sjukdomar som vi nu genomför och det är positivt att vi lyckas uppnå dessa resultat. Resultaten är en viktig pusselbit i vår analys och kommer att jämföras med ytterligare arbete som vi genomför inom andra autoimmuna sjukdomar och med andra administreringssätt
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Den förestående företrädesemissionen har potential att markant stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T och IDO AID till nästa nivå. Vi har nyligen breddat Bolagets projektportfölj till att även innefatta autoimmuna sjukdomar och i slutet av september beviljades Idogens första produktkandidat IDO 8 särläkemedelsstatus i USA, vilket är ett viktigt värdehöjande steg. Genom kapitalanskaffningen får Idogen dessutom nya investerare som avser att vara med långsiktigt
  Idogens vd Lars Hedbys
  Det här patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena cellterapi i Kanada, den tionde största läkemedelsmarknaden i världen och ett viktigt land för innovativa behandlingar som till exempel vår egen behandling. Patentfamiljen omfattar viktiga delar i vår teknologi tillsammans med dess användning och produkter
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Särläkemedelsstatusen av IDO 8 i USA innebär att vi nu får stöd från FDA under utvecklingsarbetet och sju års marknadsexklusivitet efter lansering. Detta underlättar den vidare utvecklingen och potentiella kommersialiseringen av vår cellterapi, vilken riktar sig mot en väldefinierad grupp blödarsjuka patienter som är i stort behov av förbättrad behandling
  Lars Hedbys, vd Idogen
  Vi är mycket förväntansfulla inför möjligheten att utvärdera potentialen i Idogens teknikplattform inom området autoimmuna sjukdomar. Det finns idag ett stort medicinskt behov hos patienter som inte uppfylls med dagens standardbehandlingar där vi tror att Idogens tolerogena cellterapi kan spela en viktig roll. Vårt fokus kommer ligga på en eller flera sällsynta sjukdomar, vilket ger möjlighet att beviljas särläkemedelstatus som kan minska såväl utvecklingskostnaderna, som tidsåtgången för att erhålla ett marknadsgodkännande, en status som dessutom ger oss förlängd marknadsexklusivitet
  Lars Hedbys, vd Idogen
  Utfallet av teckningsoptionen var i linje med vad vi förväntade givet den nuvarande börskursen och vi vill tacka de som omvandlade sina TO2 till aktier. Vi ser med tillförsikt på framtiden. Vi har idag en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten fram till och med första kvartalet 2019 och har ett år bakom oss med stärkt patentstatus, beviljad särläkemedesstatus (orphan drug designation) i Europa samt ett bidrag från EU Horizon 2020 om 2,9 MEUR som vi beviljats i stark konkurrens
  Lars Hedbys, vd
  Teckningskursen är över den nuvarande börskursen och de som tecknar skall vara medvetna om det
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Under det gångna året har Idogen positionerat sig genom stärkt patentstatus, beviljad särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka samt i stark konkurrens beviljats 2,9 MEUR (drygt 29 MSEK) i anslag från EU Horizon 2020. Vi ser med tillförsikt på framtiden med en kassa som förväntas täcka den planerade verksamheten under mer än 12 månader från första kvartalets slut
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Jag ser mycket fram emot att arbeta med Idogen – det är en bra möjlighet för mig att återigen arbeta med dendritiska celler som jag har lång erfarenhet av. Min bedömning är att dendritiska celler har stor potential som framtida cellterapi för många allvarliga immunologiska sjukdomar. Det är en ära att få förtroendet att leda forskningen i ett så innovativt bolag som Idogen som utvecklar en helt ny behandlingsmetod
  Hanne Risager Romedahl
  Med sin bakgrund som disputerad immunolog och gedigna forsknings- och chefserfarenhet inom området, är Hanne en viktig förstärkning av Idogens forskningsorganisation. Eftersom Anette Sundstedt går in i en roll som vetenskaplig expert, behåller vi kontinuitet och kompetens inom bolaget och ger Anette möjlighet att fokusera på de vetenskapliga frågeställningarna
  Idogens vd Lars Hedbys
  ”I am looking much forward to working with Idogen - it's a great opportunity for me to work again with dendritic cells that I have long experience with. My view is that dendritic cells hold great potential in future novel cell therapy for many serious immune disorders. It is an honor to be trusted the leadership role for the research of such an innovative company as Idogen that develops a whole new pharmaceutical approach
  Hanne Risager Romedahl
  With her background as PhD in immunology and a solid pharmaceutical research and managerial experience in the field, Hanne is an important enhancement of Idogen’s research organization. As Anette Sundstedt enters into a role as scientific expert, we maintain continuity and competence within the company, giving Anette the opportunity to focus on the scientific matters
  Idogens vd Lars Hedbys
  Det här är en mycket viktig affär som visar på det stora och ökande intresset för företag som i likhet med Idogen utvecklar cellterapier
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  Det nu beviljade patentet ger ett starkt immaterialrättsligt skydd på världens största läkemedelsmarknad och ökar därmed signifikant den kommersiella potentialen för våra innovativa tolerogena immunterapier
  Lars Hedbys, vd Idogen AB
  ”Den ombyggnad Medicon Village AB genomfört åt oss är nu färdigställd och testerna har visat att renrumskraven uppfylls. Idogen tar nu över renrummen och installerar produktionsutrustningen. Nästa steg är att kvalitetssäkra den installerade utrustningen och tillverkningsprocessen för att erhålla tillverkningstillstånd inför de kliniska studierna”
  CTO Dennis Henriksen
  ”Det är mycket glädjande att produktionslokalerna nu planenligt anpassats för vår tillverkning. Det är ett viktigt steg i det pågående arbetet med att färdigställa produktionskapaciteten inför den kliniska studie med blödarsjuka patienter som förväntas initieras under nästa år”
  VD Lars Hedbys
  Cell- och genterapi är ett framtidsområde som ger möjlighet att bota eller behandla patienter som idag saknar behandlingsalternativ, men på sikt också för de stora folksjukdomarna. Vi har den senaste tiden sett betydande satsningar internationellt inom området och det är en oerhört viktig signal att Vinnova nu medverkar till att göra Sverige ledande inom området med en så pass omfattande satsning. Det unika i vårt beviljade projekt är att vi skapar ett brett samarbete där akademi, vård och såväl mindre som större läkemedelsbolag gemensamt etablerar ett internationellt erkänt cell- och genterapicentrum
  Agneta Edberg, Idogens styrelseordförande samt styrelseledamot i CAMP-projektet.
  För Idogen är det mycket glädjande och meriterande att få delta i etableringen av ett internationellt erkänt centrum för cell- och genterapi tillsammans med stora och små företag inom området, samtliga svenska universitet och flertalet vårdgivare. Samarbetet väntas bidra positivt till utvecklingen av vårt tolerogena vaccin, då det ger oss enklare och snabbare tillgång till expertis inom cellterapi och blir ett viktigt stöd för klinisk utveckling och produktion, logistik och kommersialisering
  Idogens VD Lars Hedbys
  Jag vill rikta ett stort tack till alla befintliga aktieägare som visat förtroende för vårt arbete och tecknat i emissionen. Det stora intresset från nya aktieägare som vill vara med och skapa världens första tolerogena vaccin för behandling av svårt sjuka patienter gläder oss mycket. Med detta kapitaltillskott i hamn, en befintlig kassa på cirka 10 MSEK samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK som vi beviljats från EU i stark konkurrens, kommer vi att kunna driva utvecklingsarbetet med högsta fart mot vår första kliniska studie i hemofili A som planeras starta under nästa år.
  Lars Hedbys, VD Idogen
  Vi är oerhört glada och stolta över att vara ett av fåtalet utvalda i den tuffa konkurrensen om bidrag från Horizon 2020, SME Instrument. Att EU väljer att satsa på vårt projekt är en viktig konfirmering av potentialen i vår vaccinteknologi.
  Lars Hedbys, VD Idogen AB
  Baserat på de tre viktiga framsteg vi uppnått under senaste året med framgångsrikt proof-of-concept i modell av hemofili, resultat som visar att vi kan påverka delar av ett mänskligt immunsystem i provrörsförsök samt vår påbörjade överföring av metoden till en GMP-anpassad process så har vi stark tilltro till vår teknologi. Vi har därför beslutat om ett mer offensivt utvecklingsprogram med parallell utveckling av tolerogena vaccin inom två olika viktiga terapiområden med behov av förnyad behandlingsregim.
  Lars Hedbys, VD Idogen AB
  De största fördelarna med att tillverka vårt tolerogena vaccin i egen regi är att vi har kontroll över alla delar av utvecklingen och styr över tillverkningsprocessen tidsmässigt ‒ samtidigt behåller vi kompetensen inom företaget. Vår kostnadsanalys visade också att egen produktion av våra produkter är kostnadseffektiv jämfört med att utnyttja kontraktstillverkare, även om man avgränsar till de första kliniska studierna
  CTO Dennis Henriksen
  Avtalet om lokaler för GMP-tillverkning är en central milstolpe i vår utvecklingsplan. Att behålla kompetensen inom tillverkning av vår produkt är viktigt för vår långsiktiga framgång och det är framförallt därför vi väljer att producera i egen regi. Avtalet innebär att vi följer tidplanen med start av klinisk studie under 2018
  VD Lars Hedbys
  Jag ser fram emot att arbeta med Idogen och hemofili igen – en patientgrupp som jag tidigare arbetat mycket med. Idogen har en intressant teknologi som kan förändra nuvarande behandlingssätt av medicinskt mycket utsatta patienter och jag tror mina tidigare erfarenheter kan bli nyttiga
  Steven Glazer, tillträdande CMO Idogen
  Det beviljade patentet i Europa är ett betydelsefullt godkännande. Idogen utvecklar tolerogena vacciner med stor medicinsk och kommersiell potential och vi har nu säkrat patentskydd för dessa metoder på två viktiga marknader – Europa och Japan. Vi har även ett förhandsbesked från USA om beslut att godkänna denna patentansökan
  VD Lars Hedbys
  Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform i USA. Det är en betydande marknad som står för 40% av den globala läkemedelsmarknaden och är viktig för innovativa behandlingar såsom vår. Beslutet att det amerikanska patentverket avser att bevilja vårt patent är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys.
  VD Lars Hedbys
  Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform på den europeiska marknaden – en betydande marknad för oss. Beslutet från det europeiska patentverket att de avser att bevilja patentet är mycket glädjande
  Lars Hedbys, VD Idogen
  Mötet var mycket givande och vi hade en bra dialog med Läkemedelsverket om vår första kliniska studie. Vi ser det som glädjande att Läkemedelsverkets bedömning är i linje med vår egen uppfattning och ser nu med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet som återstår inför den kliniska prövningen av vårt tolerogena vaccin
  VD Lars Hedbys
  Det är glädjande att vår enskilt största aktieägare HCN Group AB starkt tror på vår verksamhet och ökar sin ägarandel i Idogen – det visar på förtroende och långsiktigt stöd från vår största aktieägare
  Lars Hedbys, VD Idogen AB
  Genom att ytterligare en stor marknad för vårt tolerogena vaccin nu läggs till patentportföljen stärks våra framtida möjligheter. Beslutet innebär en tydlig värdeökning av vår produktportfölj
  VD Lars Hedbys
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp