Idogen offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner serie TO 4

Report this content

Styrelsen för Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av nyttjandeperioden för teckningsoptioner serie TO 4 (”Teckningsoptioner”) som emitterades i samband med Idogen AB:s företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2020. Teckningsoptionerna tecknades till 52,92 procent och Idogen tillförs cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Totalt emitterade Idogen 9 121 654 units under det fjärde kvartalet 2020, som bestod av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Varje Teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 6 september 2021 till och med den 17 september 2021, vilket fastställdes till en kurs om 2,06 per aktie. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 21 september 2021 till och med den 5 oktober 2021. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till 52,92 procent, motsvarande 4 827 167 Teckningsoptioner för teckning av lika många aktier.  Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor dvs ca 20 oktober.

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet aktier i Idogen ökar med 4 827 167, från 18 243 308 till 23 070 475. Aktiekapitalet i Idogen ökar med 3 379 016,90 SEK, från 12 770 315,60 SEK till 16 149 332,50 SEK.

”Idogen tackar de aktieägare som utnyttjade sina TO 4 till köp av nya aktier. Vi genomför nu de sista förberedelserna inför en klinisk prövning i patienter med svår blödarsjuka, hemofili A, som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII). För tillfället pågår en optimering av tillverkningsprocessen av bolagets tolerogena cellterapi. Avsikten är att starta studien i början av andra kvartalet 2022 och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen”, säger Anders Karlsson VD i Idogen.

Lund den 8 oktober 2021
Idogen AB (publ)

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 4, vänligen kontakta:
Erik Penser Bank AB
Tel: +46 (0)8-463 80 00
E-post:
emission@penser.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2021 klockan 08:42 CEST.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen. Ett erbjudande till de berörda personerna om att teckna enheter bestående av aktier och teckningsoptioner serie 4 i Idogen har endast lämnats genom det prospekt som Idogen publicerade den 12 november 2020.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Idogen tackar de aktieägare som utnyttjade sina TO4 till köp av nya aktier. Vi genomför nu de sista förberedelserna inför en klinisk prövning i patienter med svår blödarsjuka, hemofili A, som utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII). För tillfället pågår en optimering av tillverkningsprocessen av bolagets tolerogena cellterapi. Avsikten är att starta studien i början av andra kvartalet 2022 och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen
Anders Karlsson, VD