Idogen listas på Nasdaq First North Growth Market den 4 juni 2020

Report this content

Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 4 juni 2020.

Idogen har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är den 4 juni 2020. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 3 juni 2020. Nasdaqs beslut är villkorat av (i) att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt (iii) att Bolaget senast två dagar innan första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market har varit ett viktigt och högt ställt mål för Idogen under 2020 och det är glädjande att idag kunna meddela att Bolaget uppfyller samtliga Nasdaqs krav och därmed erhållit ett villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i Bolaget. Jag vill även passa på att tacka Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått”, säger Anders Karlsson, VD i Idogen.

Idogens aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet IDOGEN med ISIN-kod SE0014428561. Som tidigare meddelats kommer Bolagets ISIN-kod att ändras till följd av den förestående sammanläggningen av aktier (1:10). Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market och Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Idogen upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.idogen.com. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 28 januari 2020 och som godkändes av extra bolagsstämma i Bolaget den 17 februari 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier eller andra finansiella instrument.

Idogen har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Listningen på Nasdaq First North Growth Market har varit ett viktigt och högt ställt mål för Idogen under 2020 och det är glädjande att idag kunna meddela att Bolaget uppfyller samtliga Nasdaqs krav och därmed erhållit ett villkorat godkännande. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i Bolaget. Jag vill även passa på att tacka Spotlight Stock Market för ett fint samarbete under åren som gått”
Anders Karlsson, VD i Idogen