Idogen publicerar bokslutskommuniké för 2020

Report this content

Idogen AB:s bokslutskommuniké för januari till december 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • En företrädesemission genomfördes i november och tecknades till 100 procent och tillförde Idogen netto 28,3 MSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • En företrädesemission genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.
 • Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits i mars och 550 KEUR har utbetalats.
 • I juni noteras Idogen aktien på Nasdaq First North Growth market efter att aktien flyttas från Spotlight.
 • I juni meddelas att tillverkningsprocessen för bolagets tolerogena cellterapi framgångsrikt har etablerats hos samarbetspartnern Radboud University Medical Center i Nederländerna.
 • Åsa Schiött utses till ny Chief Scientific Officer (CSO), Christina Brattström utses till ny Chief Medical Officer (CMO) och Vicky Venizelos till Chief Regulatory Officer (CRO).
 • I september meddelade Idogen att den pågående Corona-pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet. Den planerade starten av en första klinisk studie med den tolerogena cellterapin IDO 8 skjuts upp 6 månader, från första till andra halvåret 2021. Detta då tillfälliga begränsningar i kapaciteten hos tillverkningspartnern Radboud University Medical Center uppkommit till följd av covid-19-pandemin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Finansiell information för fjärde kvartalet (Oktober-December 2020)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 949 (1 225) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 449 (-8 005) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 897 (-8 207) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 428 (-7 790) TSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,74 (-1,69) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,74 (-1,69) SEK
 • Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

Finansiell information för perioden (Januari-December 2020)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 8 113 (4 192) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 153 (-32 826) TSEK
 • Periodens resultat uppgick till -26 822 (-32 694) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 081 (-34 974) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -3,32 (-6,74) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -3,32 (-6,74) SEK

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: 
anders.karlsson@idogen.com

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: 
certifiedadviser@penser.se

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.  Mer information om Idogen finns att tillgå via www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Trots konsekvenserna av coronapandemin, som inneburit såväl stora utmaningar på global nivå som i korridorerna hos Idogen, så lägger vi ett mycket innehållsrikt och produktivt år bakom oss. Vi fortsätter framåtlutade in i 2021 med ett starkare team än någonsin då vi under året har rekryterat en rad nya erfarna och kompetenta medarbetare till nyckelpositioner i bolaget.
Anders Karlsson, VD