• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 i Idogen AB är idag, den 1 oktober 2021

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO 4 i Idogen AB är idag, den 1 oktober 2021

Report this content

Idag, den 1 oktober 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 i Idogen AB. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO 4 pågår till och med den 5 oktober 2021. Varje teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Idogen. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 4 är 2,06 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas kommer Idogen AB att tillföras ca 18 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 5 oktober, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 1 oktober 2021. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 5 oktober 2021.

 Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4:

  • Teckningsperiod: 21 september – 5 oktober 2021
  • Emissionsvolym: 9 121 654 teckningsoptioner
  • Teckningskurs: 2,06 SEK per aktie
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4: 1 oktober 2021
  • Pressmeddelande om utfall: 8 oktober 2021
  • Planerat datum för omväxling till aktier: 20 oktober 2021

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 5 oktober 2021, alternativt avyttras senast den  1 oktober 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Om optionsinnehavaren har Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av Teckningsoptioner.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Erik Penser Banks och Idogens respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast klockan 17.00 CET den 5 oktober 2021.

För mer information om teckningsoptioner serie TO 4, besök Idogens hemsida

Lund den 1 oktober 2021
Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 kl. 08:45 CEST.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel: +46 (0)8-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar