Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 januari – 30 september 2021

Report this content

Idogen AB:s kvartalsrapport för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

Tredje kvartalet (Juli-September 2021)
•  Övriga rörelseintäkter uppgick till 7 171 (1 968) TSEK.
•  Rörelseresultatet uppgick till -5 249 (-4 779) TSEK.
•  Periodens resultat uppgick till -5 191 (-4 729) TSEK.
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 029 (-6 864) TSEK.
•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,28 (-0,52) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,52).

Perioden (Januari-September 2021)
•  Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 580 (6 164) TSEK.
•  Rörelseresultatet uppgick till -25 413 (-18 704) TSEK.
•  Periodens resultat uppgick till -25 326 (-18 925) TSEK.
•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –25 116 (-17 653) TSEK.
•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,39 (-2,45) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,39 SEK (-2,45).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•  Idogen initierat ytterligare aktiviteter i syfte att maximera effekten av sin tolerogena cellterapi IDO 8 inför starten av den första patientstudien.
•  Arbetet med att förbereda inlämnande av ansökan om start av den planerade kliniska studien på patienter med antikroppar mot sin behandling av blödarsjuka förväntas kunna lämnas in till berörda myndigheter i slutet av 2021 fortskrider.

Väsentliga händelser under perioden
•  Covid-19 pandemin påverkar arbetet hos Radboud University Medical Center.
•  Idogen knyter till sig välrenommerade vetenskapliga rådgivare inom transplantation.
•  Årsredovisningen utökas med Bolagsstyrning och därmed följer Idogen Börskoden.
•  Ytterligare utbetalning sker för EU projektet Horizon 2020 om 3 MSEK.
•  Europeiska patentverket (”EPO”) beviljar ett europeiskt patent som skyddar företagets tolerogena cellterapi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•  Idogen tillförs 9,8 MSEK efter emissionskostnader när aktier tecknas med stöd av teckningsoption (TO 4).
•  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Telefon: +46 (0)70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-463 80 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 08:47 CEST.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det faktum att vi nu närmar oss den första kliniska studien är därför inte bara inspirerande utifrån perspektivet att vår teknologi äntligen kommer utvärderas i patienter – det innebär också en betydligt starkare bas för vår affärsutveckling.
Anders Karlsson, VD