Idogen har framgångsrikt etablerat en ny metod för bolagets cellterapi

Report this content

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har etablerat en ny metod för utvecklingen av sin tolerogena cellterapi. I januari 2019 inleddes en utvärdering av ett antal nya potentiella metoder i en förbättrad analysmodell vilken gör det möjligt att med större precision bedöma den tolerogena effekten på humana immunceller i laboratoriemiljö. Detta omfattande arbete har nu avslutats med mycket gott resultat.

Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler.

Idogen meddelade i januari 2019 att analyser utförda i en vetenskapligt förbättrad utvärderingsmodell visat att bolagets dittillsvarande metod, baserad på zebularin som toleransinducerare, inte gav den effekt som tidigare prekliniska försök hade indikerat. Därför inleddes en omfattande systematisk utvärdering av ett antal alternativa toleransinducerare i syfte att identifiera en effektivare metod för att skapa dendritceller som lär kroppen tolerera läkemedel, kroppsegna molekyler och celler. Detta arbete har lett fram till att en ny metod kunnat etableras för utvecklingen av bolagets cellterapiprojekt inom områdena blödarsjuka (IDO 8), njurtransplantation (IDO T) och autoimmuna sjukdomar (IDO AID). Den nya metoden baseras på en noggrant utvald kombination av toleransinducerande substanser som kommer att ersätta zebularin.

Idogen fortsätter nu utvecklingen av sin tolerogena cellterapi baserat på den nya metoden. Nästa viktiga delmål är att initiera en klinisk studie av IDO 8 i blödarsjuka patienter som har drabbats av immunitet mot sin behandling.

Baserat på det positiva resultatet från en initial immaterialrättslig utvärdering har Idogen påbörjat arbetet med att sammanställa patentansökningar för den nya metoden. 

”Framgångarna i vårt systematiska utvärderingsarbete innebär att vi har kunnat etablera en betydligt bättre metod för framtagning av vår tolerogena cellterapi. De senaste månaderna har varit ett kraftprov för bolagets medarbetare och med de lovande resultat som uppnåtts kan vi kan nu se tillbaka på våra ansträngningar med stolthet. Vi fortsätter nu utvecklingen av våra projekt i högt tempo”, säger Idogens vd, Lars Hedbys.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com
 

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019.


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök
www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Framgångarna i vårt systematiska utvärderingsarbete innebär att vi har kunnat etablera en betydligt bättre metod för framtagning av vår tolerogena cellterapi. De senaste månaderna har varit ett kraftprov för bolagets medarbetare och med de lovande resultat som uppnåtts kan vi kan nu se tillbaka på våra ansträngningar med stolthet. Vi fortsätter nu utvecklingen av våra projekt i högt tempo
Lars Hedbys, vd Idogen AB