Idogen publicerar kvartalsrapport för 1 Januari – 31 Mars 2021

Report this content

Idogen AB:s kvartalsrapport för Januari till Mars 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

 

Första kvartalet (Januari-Mars 2021)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 679 (1 414) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 651 (-6 634) TSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10 531 (-6 220) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 952 (-1 786) TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-1,28) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,58 (-1,28) SEK.
 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Förberedelserna för ansökan om start av kliniska studier framskrider väl.
 • Dokumentation och kvalitetssäkring av produktion fortsätter hos partnern Radboud University Medical Center.
 • Covid-19 pandemin påverkar arbetet hos Radboud University Medical Center.
 • Valberedningen föreslår Lennart Svensson till ny ledamot av styrelsen.
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Idogen knyter till sig välrenommerade vetenskapliga rådgivare inom transplantation.
 • Årsredovisningen utökas med Bolagsstyrning och därmed följer Idogen Börskoden.
 • Ytterligare utbetalning sker för EU projektet Horizon 2020 om 3 MSEK.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08:50 CET.

Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi ser fram emot att under året ta vårt första cellterapiprojekt in i klinisk fas – en viktig milstolpe i vårt arbete för att förbättra livet för en rad patientgrupper vars nuvarande behandlingar lämnar mycket i övrigt att önska
Anders Karlsson, VD