Idogen AB Delårsrapport 1 Januari – 31 Mars 2020

Report this content

Första kvartalet (Januari-Mars 2020)

•    Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 414 (854) TSEK

•    Rörelseresultatet uppgick till -6 634 (-6 762) TSEK

•    Periodens resultat uppgick till -6 220 (-6 653) TSEK

•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 786 (-12 031) TSEK

•    Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,14) SEK 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

•    I januari meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission om brutto 29 MSEK.

•    I slutet av januari valde Kronprinsessan och Prins Daniel att besöka Idogen för att lära sig mera om bolagets tolerogena cellterapi.

•    Extra bolagsstämma hölls den 17 februari i Lund som godkände emissionen.

•    Emissionen genomfördes i mars och tecknades till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.
.
•    Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits och 550 KEUR utbetalades i mars.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•    Den pågående Corona-pandemin har hittills haft liten påverkan på företagets verksamhet. Om minskningen av samhällsfunktioner fortsätter eller utvidgas finns det dock risk för ytterligare påverkan.

•    Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
 

Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

 

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Bedriften att genomföra en lyckad kapitalanskaffning i rådande börsklimat är ett styrkebevis för Idogen och understryker förtroendet för vår kompetens och den potential som finns i vår produktportfölj”
Anders Karlsson, verkställande direktör