Idogen AB Delårsrapport januari-juni 2018


Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -8 689 (-4 659) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -8 669 (-4 662) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 896 (-1 412) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,42 (-0,38) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,38) SEK

PERIODEN (JANUARI – JUNI 2018)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -15 797 (-7 935) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -15 510 (-7 939) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 102 (-4 146) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,65) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,65) SEK
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 •  I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 2020.  
 •  Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.
 •  Årsstämman omvalde Agneta Edberg som ordförande, Leif G Salford, Christina Herder och Karin Hoogendoorn som ledamöter
 •  TO2 lösenperiod inföll under kvartalet och gav 20 TSEK

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.
 •  Idogens forskningsavdelning flyttades från Biomedicinskt centrum i Lund till Medicon Village i Lund.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; autoimmuna sjukdomar.
 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
   

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAGFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Om oss

Idogen AB utvecklar tolerogena cellterapier som omprogrammerar immunförsvaret. Bolagets teknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota och minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar