Idogen har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är på torsdag den 4 juni 2020.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Idogen uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är på torsdag den 4 juni 2020. Idogen är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är på onsdag den 3 juni 2020. I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Idogen utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser.

Idogens aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0014428561 och under kortnamnet IDOGEN. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com
 

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar