Idogen publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Idogen AB (”Idogen”) har idag offentliggjort årsredovisningen för 2019

Idogens årsredovisning finns tillgänglig på hemsidan www.idogen.com.

I årsredovisningen kommenterar VD Anders Karlsson; "Det råder ingen tvekan om att cell- och genterapi på sikt kommer att förändra hur vi ser på sjukvård och vilka sjukdomar som kan botas. Med ett starkt forskningsteam, världsledande samarbetspartners och dedikerade investerare ser jag med stor spänning fram emot att fortsätta positionera oss väl inför den behandlingsrevolution som vården världen över står inför under det kommande decenniet.

Idogen bedömer i årsredovisningen att effekterna, i dagsläget, av Corona pandemin haft mindre inverkan på bolagets verksamhet men om nedsättning av samhällsfunktioner blir långvarig finns risk för ytterligare påverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar: