Idogen rekryterar erfaren CFO till styrelsen

Report this content

Inför årsstämman den 11 maj 2021 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder och Sharon Longhurst samt nyval av Lennart Svensson.  Agneta Edberg föreslås till omval som styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av större aktieägare i bolaget såsom Tobias Ekman (ordförande) Per Eliasson och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, att omval ska ske av Agneta Edberg, Leif G. Salford, Christina Herder och Sharon Longhurst. Lennart Svensson föreslås till ny ordinarie ledamot.

Lennart Svensson har 30 års erfarenhet av kvalificerade arbeten som CFO. Han har nyligen slutat som CFO på Midsona (publ) noterade på Nasdaq Mid Cap. Lennart har arbetat på Midsona i 12 år och deltagit i strategisk omställning, flertal förvärv och kapitalresningar. Innan Lennart kom till Midsona hade han en lång internationell karriär från Ericsson som avslutades på Ericsson Mobile Platforms AB i Lund.

Han har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och är född 1961.

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Agneta Edberg som styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med 300 000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 150 000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

Information om personerna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com). Foto på Lennart Svensson finns också för nedladdning.

Styrelseordförande Agneta Edberg kommenterar valberedningens förslag till nyvalet: ”Lennart har en gedigen kompetens på finanssidan och kan bidra till arbetet med kapitalisering, bolagsstyrning och internationella affärer samt tillsammans med övriga styrelsen fortsätta utveckla Idogen för att uppnå fortsatta framgångar.”

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 11 maj 2021 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbyggnaden Spark konferensrum Collaboration, Scheelevägen 2, Lund. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras senast under vecka 15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Agneta Edberg, styrelsens ordförande Idogen AB
Tel: +46 (0) 705 55 75 18
E-post: edberg.agneta@gmail.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 10:00 CET.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0) 8-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Idogen (Nasdaq First North Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar