• news.cision.com/
  • Idogen/
  • Idogens företrädesemission genomförd ‒ tillförs 48,5 MSEK tillräckligt för drift till april 2020

Idogens företrädesemission genomförd ‒ tillförs 48,5 MSEK tillräckligt för drift till april 2020

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.


Den 5 december 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Idogen AB (publ) (”Idogen” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 17 oktober 2018. Företrädesemissionen tecknades till 80 procent och tillför Idogen cirka 36,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader vilket är tillräckligt för drift av verksamheten fram till april 2020.

Resultatet visar att cirka 12,2 MSEK motsvarande 20,1 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 0,7 MSEK mottagits för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 1,2 procent av de erbjudna aktierna. 35,6 MSEK tilldelas garanter motsvarande cirka 58,7 procent av de erbjudna aktierna. Av det belopp som tilldelas garanter tilldelas 22,6 MSEK motsvarande cirka 37,3 procent de garanter som ingår i den så kallade bottengarantin som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent av företrädesemissionen. Resterande belopp av det som tilldelas garanter, dvs cirka 13,0 MSEK motsvarande 21,4 procent av företrädesemissionen tilldelas de långsiktiga investerare som ingår i den så kallade toppgarantin som avser utrymmet av företrädesemissionen mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent. Företrädesemissionen tecknades således totalt till 80 procent och Bolaget tillförs cirka 48,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 12,1 MSEK.  

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 14 november 2018. Meddelande om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning av aktierna ska ske i enlighet med instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Idogens aktiekapital med 1 939 682,01 SEK, från 1 454 725,30 SEK till 3 394 407,31 SEK och antalet aktier ökar med 27 709 743 från 20 781 790 till 48 491 533. Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

I enlighet med villkoren för de 8 555 883 teckningsoptioner serie TO3 som Idogen gav ut enligt beslut vid årsstämma den 17 maj 2017 har företrädesemissionen inte medfört någon omräkning av villkoren för utnyttjande av teckningsoptionerna. 


Rådgivare

Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Hedbys, vd, Idogen AB

Tel: 046-275 63 30

E-post: lars.hedbys@idogen.com


Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018.
 


Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com


Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen har endast skett genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 14 november 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar