Idogens första handelsdag på Nasdaq First North uppmärksammad vid Times Square i New York

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolagets aktie från och med idag handlas på Nasdaq First North Growth Market. Den traditionella klockringningen uteblev på grund av den rådande covid-19-pandemin, men händelsen uppmärksammades på Nasdaqs handelsplats vid Times Square i New York. Idogen utvecklar en helt ny typ av cellterapier som har potential att förbättra behandlingen av blödarsjuka (hemofili A) och minska risken för avstötning av transplanterade njurar.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i Idogens utveckling. Bolaget har under det senaste året gjort betydande framsteg i sina unika cellterapiprojekt. En ny kombination av substanser för att framställa tolerogena dendritiska celler har etablerats och patentsökts, med en potentiell marknadsexklusivitet till år 2040. Dessutom har ett samarbete inletts med Radboud University Medical Center i Nederländerna för att etablera en skalbar tillverkningsprocess som uppfyller de regulatoriska kraven (GMP) inför starten av kliniska studier.

Idogen planerar att under innevarande år lämna in en ansökan om klinisk prövning av IDO 8, som utvecklas för att återskapa tolerans hos hemofili A-patienter med resistens mot standardbehandlingen faktor VIII. Den kliniska prövningen förväntas starta under första halvåret 2021. Läkemedelsprojektet IDO T utvecklas i syfte att minska risken för avstötning av transplanterade njurar, och kommer att fortsätta utvärderas prekliniskt under 2020. Därefter inleds förberedelser inför den första kliniska studien, vilken förväntas starta under 2022.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market innebär en extern validering av kvaliteten i Idogens bolagsstyrning, interna rutiner och finansiella information och ger en ökad synlighet för bolaget på kapitalmarknaden. Vi hoppas att härigenom kunna attrahera ännu fler långsiktiga ägare som ser potentialen i våra unika cellterapiprojekt”, säger Idogens vd, Anders Karlsson.

Idogens aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0014428561 och under kortnamnet IDOGEN. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 70 918 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2020.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje program, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar