Kommuniké från extra bolagsstämma i Idogen AB den 17 februari 2020

Idag, den 17 februari 2020, hölls extra bolagsstämma i Idogen AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 28 januari 2020 om företrädesemission av högst 48 491 533 aktier, varvid bolaget kan komma att tillföras en total emissionslikvid om högst cirka 29 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 26 februari 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 3 394 407,31 kronor. Teckningstiden i företrädesemissionen löper från och med den 2 mars 2020 till och med den 16 mars 2020.

Lund den 17 februari 2020

Idogen AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post:
anders.karlsson@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020.

 

 

 

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar