Rättelse: Delårsrapport IDOGEN AB Januari-September 2019

Report this content

Pressmeddelandet publicerades med ett felaktigt datum i den s k MAR-etiketten. Informationen i rapporten nedan är densamma men med korrekt datum i MAR-etiketten.

”Med nya starka patent på gång, stabila vetenskapliga resultat och en organisation som visat på stor kompetens, flexibilitet och effektivitet är Idogen nu redo att ta sina tolerogena cellterapier vidare mot klinik.”

Anders Karlsson, VD


TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 973 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -6 753 (-7 268) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -6 622 (-7 318) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –8 624 (-6 860) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,35) SEK

PERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2019)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 967 (0) TSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -24 822 (-23 065) TSEK
 •  Periodens resultat uppgick till -24 487 (-22 828) TSEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –27 809 (-13 189) TSEK
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,50 (-1,10) SE


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 •  Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.
 •  Arbete med patentansökan fortskrider enligt plan.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 •  I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i bolaget.
 •  Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan åtminstone tre månader.
 •  Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 MSEK.
 •  I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen avbrutits.
 •  I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T.
 •  Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför listningen på First North. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 •  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.


RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019  2018   2019  2018 2018 
3 mån  3 mån   9 mån  9 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK om ej annat anges) jul-sep  jul-sep   jan-sep  jan-sep jan-dec 
Övriga rörelseintäkter 973   0 2 967  0 3 766 
Rörelsens kostnader -7 726  -7 268 -27 789  -23 065 -31 627 
Rörelseresultat - 6 753  -7 268 -24 822  -23 065 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -6 622  -7 318 - 24 487  -22 828 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 781 790 48 491 533  20 779 833 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 2 820 621  12 880 835 11 790 710 
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 624  -6 860 -27 185  -9 961 -10 394 
NYCKELTAL
Rörelsekapital 21 760  8 532 21 760  8 532 42 306 
Kassalikviditet, % 290   151 290  151 305 
Soliditet, % 69  51 69  51 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,14  -0,35 -0,50  -1,10 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533  20 781 790 48 491 533  20 779 833 21 843 166 VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Karlsson, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar