Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari – juni 2018

Förvärv av Limab Oy och förbättrat resultat

Andra kvartalet 2018

 • Förvärv av Limab OY
 • Intäkterna uppgick till 44,0 (31,6) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader uppgick till 4,3 (–1,3) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,5 (–1,3) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (–3,2) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –1,0 (–3,3) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,03 (–0,09) kr
 • Orderingången uppgick till 32,6 (41,1) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 59,0 (43,8) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent

Första halvåret 2018

 • Intäkterna uppgick till 66,3 (60,6) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader uppgick till 2,8 (–1,1) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,0 (–1,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till –3,0 (–4,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till –4,5 (–4,9) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till –0,12 (–0,13) kr
 • Orderingången uppgick till 60,0 (72,6) Mkr
 • Orderstocken uppgick till 59,0 (43,8) Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 67 (65) procent

VD har ordet

Image Systems gör ett bra andra kvartal och tar igen det svaga första kvartalet på de flesta fronter. Under det andra kvartalet förvärvade bolaget det finska mätteknikbolaget Limab Oy som sedan den första juni fullt integrerats i affärsenheten RemaSawco. Förvärvet stärker affärsenheten RemaSawco med både produkter och marknadsandelar och ligger inom ramen för vår ambition att bygga det Digitala Sågverket. Koncernen visar en avsevärd intäktsförbättring på ca 23%, exklusive förvärvet, jämfört med andra kvartalet föregående år. Orderingången för koncernen är lägre både under kvartalet och sammantaget det första halvåret. Orderingångstappet kan i sin helhet hänföras till affärsenheten RemaSawco. Sågverkens investeringsvilja har under det första halvåret varit avvaktande men vi räknar med ökat intresse efter sommaren. Koncernens rörelseresultat, som även belastas med förvärvskostnader av engångskaraktär om ca 1,8 Mkr, förbättrades kraftigt jämfört med föregående år från -3,2 till 0,4 Mkr.

  

RemaSawco

Affärsområdet har kraftigt präglats av införlivandet av det finska bolaget i affärsområdet. Sedan affären offentliggjordes den första juni har ett antal aktiviteter genomförts för att stärka bolagens gemensamma position på marknaden. Bolagen har uppdaterat produktportföljen så att den optimerats för satsningen på det Digitala Sågverket. De respektive bolagens försäljningsorganisationer har arbetat igenom kampanjer för ”Cross-Selling” av respektive företags produkter samt en gemensam strategi för nya exportmarknader.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett mycket starkt kvartal och förbättrar intäkterna med ca 25 procent jämfört med föregående år och tar sålunda tillbaka intäktstappet ifrån det första kvartalet. Affärsområdet visar på ett resultat före avskrivningar för halvåret om 2,9 Mkr, vilket är en förbättring om knappt 40 procent jämfört med föregående år. Affärsområdet har under kvartalet tecknat avtal med MicroVec angående försäljning av system inom mätning av flödesmekanik. Tekniken används inom till exempel bil- och flygindustrin för att mäta turbulens av fordon och flygplan.

Förvärvet av Limab OY

Den 1 juni förvärvades Limab Oy med 22 anställa och som omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017-03-01–2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget har förvärvats på skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,5 MSEK), varav den initiala köpeskillingen uppgick till 4,0 MEUR (cirka 41,0 MSEK). En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK) kommer att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet har finansierats genom banklån om 41,5 MSEK och en villkorad säljarrevers om 21,5 MSEK. Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en nyemission. Limab Oy konsolideras från och med den 1 juni, Limab OY namnändrat till RemaSawco OY och ingår i affärsområdet RemaSawco. Kostnaderna för förvärvet om 1,8 Mkr har belastat koncernens resultaträkning under perioden.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 32,6 (41,1) Mkr och orderstocken uppgick per 30 juni till 59,0 (43,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 12,4 Mkr, varav förvärvet av RemaSawco OY tillförde 5,0 Mkr, till 44,0 (31,6) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent. Den lägre bruttomarginalen är beroende på ökad en försäljning av framförallt produkter med högre andel inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader av engångskaraktär uppgick till 4,3 (–1,3) Mkr. Förvärvskostnaderna om 1,8 Mkr redovisas under rubriken Övriga rörelsekostnader. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 2,1 (1,9) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6 (1,6) Mkr. Resultatet efter skatt för uppgick till –1,0 (–3,3) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Första halvåret

Orderingången uppgick till 60,0 (72,6) Mkr.  Orderstocken uppgick per 30 juni till 59,0 (43,8) Mkr, en ökning med 15,2 Mkr. Nettoomsättningen ökade med 5,7 Mkr, till 66,3 (60,6) Mkr varav förvärvet av RemaSawco OY tillförde 5,0 Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 67 (65) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, och förvärvs-kostnader av engångskaraktär uppgick 2,8 (–1,1) Mkr. Förvärvskostnaderna om 1,8 Mkr redovisas under rubriken Övriga rörelsekostnader. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 4,0 (3,6) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 3,2 (3,2) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till –4,5 (–4,9) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 41,6 (3,8) Mkr varav 38,0 Mkr avser förvärv av Limab OY och 3,4 (3,0) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 juni 2018 till 12,9 (6,3) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 juni 2018 till 32 (59) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till –35,7 (–1,6) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,2) ggr.

Forskning och utveckling 

RemaSawco

Bolaget har under den gångna perioden framför allt arbetat med att integrera de två produktportföljerna till en. Bland annat så har mycket arbete lagts ner på att ensa den nytillkomna produktfloran till AIS och det Digitala Sågverkskonceptet. RS-BoardScannerQ release 2018 har lanserats och de första leveranserna godkänts under

kvartalet. Vidare har flertalet leveranser iordningställts vilka krävt kundanpassningar och generisk utveckling som bolaget kan dra nytta av i framtida försäljningar. 

Motion Analysis

Under den gångna perioden har arbetet påbörjats med att utveckla stöd för bildanalys och mätning i strömmande video. Tekniken innebär förmåga att analysera bildsekvenser i nära realtid, direkt från kamerorna ögonblick från faktiskt händelse. Detta viktiga steg i produktutvecklingen kommer att berika flera av våra ryggradsprodukter inom målföljning liksom de inom deformationsanalys genom Digital Image Correlation (DIC).

Inom vår produktgrupp för DIC mätsystem har en ny, mer avancerad och robust generation system tagits fram. Detta system inriktar sig på de mest krävande applikationerna som bland annat kräver professionella höghastighetskameror, och är en investering tänkt att konkurrera med de mest etablerade konkurrenterna inom detta segment.

Ett nytt produktsegment har vidare lagts till i systemportföljen. Denna gång är det så kallade ’PIV’ System för flödesanalys ibland annat vätskor och gaser. Particle Image Velocimetry (PIV) är en helt ny marknad, vilken tillsammans med övriga produkter breddar utbudet inom beröringsfri mätning.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,8 (1,2) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –3,1 (–3,0) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 65,6 (0,0) Mkr och avser i sin helhet förvärvet av samtliga aktier i Limab Oy. Förvärvet har finansierats med banklån och en säljarrevers, som säkerhet för lånen har aktier i dotterbolag pantsatts.  Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2011 till 0,1 (0,0) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 53,0 (51,8) Mkr och soliditeten uppgick till 41 (78) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 74 (68). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 93.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2018 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2018 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2017 års årsredovisning. Införandet av IFRS 9 per den 1 januari 2018 har inte haft någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter. Bolaget har ännu inte analyserat effekterna av IFRS 16 fullt ut.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för

finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2017. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

 

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 30 augusti 2018

                                                                            Styrelsen

Thomas Wernhoff                                           Catharina Lagerstam                               Örjan Johansson

Ordförande                                                       Styrelseledamot                                        Styrelseledamot
                                      Jan Swedin                                                             Johan Friberg

                                      Styrelseledamot                                                      Verkställande direktör

 

 

 

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport juli-september 2018                         26 oktober 2018

Bokslutskommuniké 2018                                      8 februari 2019


Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 klockan 18.00.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se  

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se 

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har knappt 100 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Finland och Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se 

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar