Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari – september 2017

Ökade intäkter och ett positivt resultat under tredje kvartalet

Tredje kvartalet 2017

 •  Intäkterna uppgick till 29,7 (23,7) Mkr
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,6 (–1,7) Mkr
 •  Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (–3,3) Mkr
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (–3,6) Mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,01 (–0,09) kr
 •  Orderingången uppgick till 28,2 (30,1) Mkr
 •  Orderstocken uppgick till 43,4 (40,2) Mkr
 •  Bruttomarginalen uppgick till 65 (65) procent

Januari - september 2017

 •  Intäkterna uppgick till 90,3 (77,9) Mkr
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,5 (–4,1) Mkr
 •  Rörelseresultatet uppgick till –4,0 (–8,9) Mkr
 •  Resultatet efter skatt uppgick till –4,4 (–9,6) Mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till –0,12 (–0,25) kr
 •  Orderingången uppgick till 100,8 (93,7) Mkr
 •  Orderstocken uppgick till 43,4 (40,2) Mkr
 •  Bruttomarginalen uppgick till 65 (68) procent

VD har ordet

Orderingången för det tredje kvartalet var i nivå med tredje kvartalet förra året. Intäkterna för perioden ökade med 6 Mkr jämfört med föregående år.

Resultatet (EBITDA) förbättrades till 2,6 (–1,7) Mkr

Koncernen visar nu upp ett klart förbättrat resultat jämfört med förra året. Vårt arbete med ständiga förbättringar, både inom försäljning och på kostnadssidan, ger ett positivt resultat på flera fronter.

Konjunkturen för båda affärsområdena är stabilt bra och vi ser att förutsättningarna finns till ytterligare framtida resultatförbättringar. Besparingsprogrammet för koncerngemensamma kostnader ger fortsatt positiv effekt och under kvartalet har kostnaderna nästan halverats jämfört med föregående år.

RemaSawco

Affärsområdet gör ett starkt kvartal med flertalet installationer som gjorts under sommarmånaderna vilket resulterar i en hög försäljning och ett kraftigt förbättrat resultat. RemaSawco har under perioden deltagit i en av studie utförd av Svenskt Trätekniskt Forum och RI.SE avseende automat-sorteringssystem. Resultaten visar att automatsortering är vida överlägsen manuell sortering och har framtiden för sig. Detta borgar för att RemaSawcos satsning inom kvalitetssorterande BoardScannersystem ligger väl i tiden.

Motion Analysis

Motion Analysis gör också ett starkt kvartal med både förbättrad försäljning och resultat jämfört med föregående år. Affärsområdet är inne i en utvecklingsintensiv period för att stärka positionen på befintlig marknad samt ta nya marknadsandelar på nya intilliggande marknader inom beröringsfri mätteknik. Försäljningen inom området DIC ökar för varje kvartal och vi kan nu anse att Motion Analysis tillhör det ledande skiktet av system på världsmarknaden.

Nettoomsättning och resultat

Tredje kvartalet

Orderingången uppgick till 28,2 (30,1) Mkr och orderstocken uppgick per 30 september till 43,4 (40,2) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 29,7 (23,7) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 65 (65) procent. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,6 (1,7) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 1,9 (1,6) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6 (1,6) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (–3,6) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – september 

Orderingången uppgick till 100,8 (93,7) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 september till 43,4 (40,2) Mkr. Nettoomsättningen ökade med drygt 12 Mkr och uppgick till 90,3 (77,9) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 65 (68) procent. Den något lägre bruttomarginalen beror på en högre andel hårdvaruförsäljning. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,5 (4,1) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 5,5 (4,8) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 4,7 (4,8) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 4,4 (9,6) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,8 (3,3) Mkr varav 4,0 (2,8) Mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 september 2017 till 8,1 (8,9) Mkr. Under september har moderbolaget upptagit ett kortfristigt banklån om 10 Mkr. Soliditeten uppgick den 30 september 2017 till 56 (61) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till 9,8 (2,3) Mkr. Vår bedömning är att det operativa kassaflödet kommer att förbättras väsentligt under det fjärde kvartalet. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,2) ggr.

Forskning och utveckling 

RemaSawco

Under perioden har den nya stockoptimeringen tagits i drift med gott resultat. RS-BoardscannerQ:s mjukvara har uppdaterats med bl.a. ny och effektivare defektdetektering. Individspårning från stock till planka är implementerad och driftsatt, spårningen är också en del i satsningen på det Digitala sågverket som utvecklas bl.a. i samarbete med RI.SE och Moelven. Xray är i certifieringsfas för ny funktionalitet. RS-Strenghtgrader har erhållit utökad certifiering.  

Motion Analysis

Motion Analysis har under perioden intensifierat och konkretiserat arbetet med den nya teknikplattformen på flera sätt.  Detta förväntas ge en avsevärd prestandaförbättring, till att börja med främst för produkter inom kategorin DIC. Vidare, som en del i arbetet med att dra upp riktlinjer för framtida mjukvaruprodukter, har ett större projekt inom användargränssnitt och ergonomi genomförts tillsammans med ledande experter inom GUI/UX området. Utkomsten är ny design och logik på framtida produkter. Innan årets slut kommer den första kommersiella produkten i den nya tekniken att levereras till kund. Flera påföljande stora kundprojekt ligger därefter i kön att påbörjas. Personalstyrkan har fått flera tillskott, flera nya ingenjörer liksom ny chef för utvecklingsavdelningen. I och med det besitter affärsområdet nu det största utvecklingsteamet sett till antalet medarbetare någonsin.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,0 (0,2) Mkr och resultat efter skatt uppgick till 4,3 (6,2) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Under september har moderbolaget upptagit ett kortfristigt banklån om 10 Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 5,6 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2017 till 50,5 (54,1) Mkr och soliditeten uppgick till 68 (79) procent.

Valberedning

Till valberedning inför årsstämman 2018 har följande valberedning utsetts; Hans Karlsson (ordförande) representerande Tibia Konsult AB, Ingemar Andersson representerande LMK Forward AB och Thomas Wernhoff representerande eget innehav.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2018, kl. 14.00 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 68 (69).

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 september 2017 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter redovisningsperiodens utgång

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårs-rapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2017 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter. 

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2016 års årsredovisning. Arbetet med analys av effekterna av IFRS 15 är i det närmaste klart, effekten på bolagets finansiella rapporter blir begränsade. Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 8 och relevanta avstämningar finns på sidan 10.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t.ex. risker i förändrade valutakurser.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2016. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet. 

Linköping den 24 oktober 2017

Johan Friberg

Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Bokslutskommuniké 2017: 8 februari 2018

Årsredovisning: April 2018

Delårsrapport januari-mars 2017: 3 Maj 2018

Årsstämma: 3 Maj 2018

 Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 oktober 2017 klockan 08.30.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystems.se  

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se 

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2016 omsatte koncernen 124 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se