Delårsrapport Image Systems AB (publ) JANUARI – JUNI 2019

Report this content

Mycket god utveckling för Motion Analysis

Svagt resultat för RemaSawco

Andra kvartalet 2019

 •  Intäkterna uppgick till 51,4 (44,0) Mkr
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4 (2,5) Mkr
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (0,4) Mkr
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -2,2 (-1,0) Mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,03) kr
 •  Orderingången uppgick till 43,3 (32,6) Mkr
 •  Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
 •  Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent
 •  Intäkterna uppgick till 95,5 (66,3) Mkr
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,3 (1,0) Mkr
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,0) Mkr
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-4,5) Mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) kr
 •  Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr
 •  Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
 •  Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent 

 

Januari - Juni 2019

 •  Intäkterna uppgick till 95,5 (66,3) Mkr
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 3,3 (1,0) Mkr
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-3,0) Mkr
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 (-4,5) Mkr
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,12) kr
 •  Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr
 •  Orderstocken uppgick till 84,2 (59,0) Mkr
 •  Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent 


VD har ordet 

RemaSawcos rörelseresultat var för perioden svagt och beror till stor del av medvetet tagna kostnader avseende leveransförberedelser, marknadsföring och utveckling av det digitala sågverket i samband med lanseringen under Lignamässan i Hannover. Försäljningen på den finska marknaden har varit under förväntan. Den stora orderstocken som i huvudsak levereras ut under det andra halvåret förväntas förbättra affärsområdets resultat.

Det andra kvartalet har präglats av en mycket god utveckling inom affärsområdet Motion Analysis både vad gäller omsättning och resultat.

Den rekordstora orderingången föregående två kvartal har avmattats något men ligger fortfarande kvar på historiskt sett höga nivåer och bolaget ser en stabil marknadssituation framöver.

Utvecklingen under andra kvartalet

RemaSawco

Orderingången har avmattats något efter de föregående rekordkvartalen men ligger fortsatt kvar på mycket goda nivåer. Vi ser en svag avmattning på sågverksmarknaden i Norden men kvarvarande på goda nivåer vilket gör att investeringsklimatet är fortsatt gynnsamt. Samordning av verksamheterna fortgår enligt plan och viss optimering av organisationen har genomförts under kvartalet vilket förväntas slå igenom på kostnadssidan under slutet av året. I ljuset av det svaga resultatet för affärsområdet under det andra kvartalet har en kostnadsöversyn initierats som beräknas sänka kostnaderna i bolaget omgående.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett mycket starkt kvartal med ökande intäkter och ett enastående resultat. Kvartalet har präglats av många order av god storlek samt utleverans av tidigare tagna utvecklings- och leveransprojekt.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 43,3 (32,6) Mkr och orderstocken uppgick per 30 juni till 84,2 (59,0) Mkr. Nettoomsättningen ökade till 51,4 (44,0) Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 66 (59) procent. Den högre bruttomarginalen är beroende på ökad försäljning inom affärsområdet Motion Analysis som har en mycket hög bruttomarginal. Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,4 (2,5) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 3,7 (2,1) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden, såsom varumärken och kundrelationer, uppgick till 2,5 (1,6) Mkr. Skattekostnaden uppgick till 0,2 (–0,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till – 2,2 (–1,0) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Januari – juni 2019 

Orderingången uppgick till 116,6 (60,0) Mkr. Orderstocken uppgick per den 30 juni till 84,2 (59,0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 95,5 (66,3) Mkr. Ökningen beror till stor del på förvärvet av RemaSawco OY i juni 2018. Bruttomarginalen uppgick till 63 (67) procent och rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3,3 (1,0) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 7,5 (4,0) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 5,1 (3,2) Mkr. Finansnettot försämrades med 0,8 Mkr till –1,5 (–0,7) Mkr, beroende på valutakursdifferenser. Skattekostnaden uppgick till 0,2 (–0,8) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till –5,6 (–4,5) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 5.

Investeringar och finansiell ställning 

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,0 (39,5) Mkr, varav 1,2 (1,5) Mkr avser aktivering av utvecklingsprojekt. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av checkkredit uppgick per den 30 juni 2019 till 25,5 (6,8) Mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 0,4 (–35,7) Mkr. Soliditeten uppgick per 30 juni 2019 till 58 (32) procent. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (0,6) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Flera nyutvecklade digitala produkter har presenterats för kunder, som gett mycket positiv och värdefull feedback till det fortsatta utvecklingsarbetet. Tillsammans med flera samarbetspartners har vi blivit antagna i ett EU finansierat projekt där vi kommer att fokusera på utvecklingen av vår digitala plattform.  Optimeringsprogramvaran RS-Opt 2.0 för sågoptimering har lanserats.

Motion Analysis

Under kvartalet släpptes en ny förbättrad version av vår kärnprodukt TrackEye, i2019, med en stor mängd buggrättningar och förbättringar. Två stora externa forsknings- och utvecklingsprojekt, baserade på Trackeye, som beställdes under 2018, har nu kommit igång ordentligt och är just nu inne i en intensiv fas. Därtill har vi uppgraderat och levererat ett POM-system (som används för projektilattitydmätning), till Frankrike, med förbättringar såväl av hårdvara som mjukvara.

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,4 (1,8) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –3,6 (–3,1) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 0,0 (0,1) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 117,9 (53,2) Mkr och soliditeten uppgick till 77 (41) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 96 (74). Antalet anställda vid periodens utgång uppgår till 98.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2019 till 89 207 818 st.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16 Leasingavtal tillämpas från och med 1 januari 2019. Image Systems har valt att redovisa övergången till den nya standarden enligt den framåtriktade metoden. ’Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. En diskonteringsränta har fastställts per land och bestäms kvartalsvis. Nyttjanderättsavtal kortare än 12 månader redovisas som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Nyttjanderättsavtal med ett anskaffningsvärde under 5 000 USD klassificeras som lågvärdeavtal och ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna.

Image Systems leasingportfölj innehåller endast ett tjugotal avtal och omfattar främst operationella leasingavtal för kontor, lager, tjänstebilar Bolaget har identifierat ett antal avtal, främst rörande fastigheter med rätt att förlänga. Som en följd av dessa övervägande har ett antal leasingkontrakt avseende kontor bedömts vara längre än kontrakten.

Effekter avseende övergång till IFRS 16 Leases

Kvartalsrapporten per den 30 juni är upprättad enligt denna nya standard vilket innebär att tillgångarna och skulderna i balansräkningen har ökats med nyttjanderätter avseende hyrda materiella anläggningstillgångar med 12,4 Mkr och leasingskulder (lång- och kortfristiga) om totalt 12,4 Mkr. Det är även en förändring i resultaträkningen då leasingkostnaden omklassificerats till avskrivning och räntekostnad, vilket ackumulerat minskat externa kostnader med 1,1 Mkr och ökat avskrivningarna med 0,9 Mkr och försämrat finansnettot med 0,2 Mkr.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel risker i förändrade valutakurser. En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2018. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. 

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 23 augusti 2019

Styrelsen

Thomas Wernhoff                                           Catharina Lagerstam                               Örjan Johansson

Ordförande                                                      Styrelseledamot                                      StyrelseledamotHans Malm                                                       Annika Ölme                                         Johan Friberg

Styrelseledamot                                               Styrelseledamot                                      VD

 

Kommande rapporteringstillfällen: 

Delårsrapport juli-september 2019  7 november 2019 
Bokslutskommuniké 2019  14 februari 2020 

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 23 augusti 2019 klockan 08.00. 

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats http://www.imagesystemsgroup.se

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319–4041. 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar