Image Systems förvärvar Limab Oy

Image Systems AB har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i det finländska företaget Limab Oy. Limab Oy, med kontor i  S:t Michel och Helsingfors, är verksamt inom beröringsfri mätteknik med tillämpningar i sågverksindustrin och kompletterar affärsområdet RemaSawco med både produkter och marknadsandelar, framför allt i Finland, Baltikum och Ryssland.

Limab Oy har 22 anställa och omsatte under det brutna räkenskapsåret 2017-03-01--2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget förvärvas på skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,8 MSEK), varav den initiala köpeskillingen uppgår till 4,0 MEUR (cirka 41,2 MSEK). En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,6 MSEK) kommer att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet finansieras genom banklån om 41,2 MSEK och en säljarrevers om 21,6 MSEK. Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en nyemission. Affären förväntas påverka Image Systems vinst per aktie positivt under innevarande år och fortsättningsvis.

Tillträde förväntas ske 2018-06-08.

”Vi är väldigt glada över att integrera oss med Image Systems och dotterbolaget RemaSawco, ett ledande företag inom vår bransch med vilka vi delar visionen om att driva utvecklingen av det Digitala Sågverket”, säger Juho Virta, majoritetsägare och affärsutvecklingschef i Limab Oy.

”Vår strategiska plan för tillväxt innefattar både förvärv och organisk tillväxt med nya produkter. Förvärvet av Limab tjänar båda dessa syften då vi dels förvärvar marknadsandelar, dels  kompletterar vårt produktutbud med nya produkter som passar väl in i vår ambition att leda utvecklingen av framtidens Digitala Sågverk”, säger Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems.


Proforma resultaträkning 
(Ej granskad av bolagets revisor) MSEK

Image Systems
2017-01-01--12-12-31
Proforma*)
Image Systems
inkl. Limab Oy
2017-03-01--2018-02-28
Intäkter                                                                                                                           133,6 188
Råvaror och förnödenheter  -47,7 -66,7
Övriga externa kostnader  -19,7 -27,2
Personalkostnader  -57,7 -67,4
EBITDA 8,5 26,8
Avskrivningar  -7,4 -10,1
Rörelseresultat  1,1 16,7
Finansnetto  -0,8 -5,7
Resultat före skatt  0,3 11,0
Skatt 11,4 8,7
Periodens resultat 11,7 19,7
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 11,7 19,7
Resultat per aktie, proforma 0,31 0,52

*) Proforma Image Systems inklusive Limab Oy omfattar räkenskapsår och kalenderår 2017 för Image Systems och räkenskapsår 2017-03-01--2018-02-28 för Limab Oy. Bolaget bedömer att Limab Oy:s brutna räkenskapsår 2017/2018 väl reflekterar Limab Oy:s resultatutfall under kalenderåret 2017.

I samband med tillträdet kommer Limab Oy att ändra företagsnamn till RemaSawco Oy.

Frågor besvaras av: Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se

Informationen i denna pressrelease är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2018 klockan 08.30 (CET) genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden, RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2017 omsatte koncernen 134 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap-lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Taggar:

Om oss

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är väldigt glada över att integrera oss med Image Systems och dotterbolaget RemaSawco, ett ledande företag inom vår bransch med vilka vi delar visionen om att driva utvecklingen av det Digitala Sågverket.
Juho Virta, majoritetsägare och affärsutvecklingschef i Limab Oy
Vår strategiska plan för tillväxt innefattar både förvärv och organisk tillväxt med nya produkter. Förvärvet av Limab tjänar båda dessa syften då vi dels förvärvar marknadsandelar, dels kompletterar vårt produktutbud med nya produkter som passar väl in i vår ambition att leda utvecklingen av framtidens Digitala Sågverk.
Johan Friberg, VD och koncernchef för Image Systems