Image Systems valberedning och årsstämma 2022

Report this content

Image Systems årsstämma kommer att avhållas den 5 maj 2022 på bolagets kontor i Linköping.

I enlighet med beslutad princip för tillsättande av valberedning på Image Systems årsstämma 2021 meddelas härmed att bolagets större ägare har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Thomas Wernhoff som sammankallande.

I valberedningen ingår:

  • Hans Karlsson, utsedd av Tibia Konsult AB
  • Jan Lundström, eget innehav
  • Thomas Wernhoff, eget innehav samt styrelseordförande i Image Systems

Valberedningen har utsett Hans Karlsson till sin ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2022 års årsstämma avseende:

  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
  • arvode till styrelse och revisorer
  • val av ordförande för årsstämman
  • i förekommande fall ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedning@imagesystems.se (rubricera "Till Valberedningen") eller brev till Image Systems Valberedning, Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping, senast den 31 januari 2022.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman ska inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 23 mars 2022, för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

För ytterligare information:

Hans Karlsson, valberedningens ordförande, 070-787 39 51

Thomas Wernhoff, styrelseordförande Image Systems AB, 070-767 75 81

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Finland och Norge. År 2020 omsatte koncernen 167 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se