InCoax har genomfört den tidigare aviserade kvittnings­emissionen av konvertibler

Report this content

InCoax Networks AB (”InCoax” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”), meddelar att Bolaget idag genomfört den kvittningsemission av konvertibler till Stiftelsen Norrlandsfonden som aviserades den 23 juli 2020.

InCoax styrelse har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2020,  beslutat om en kvittningsemission av konvertibler till Stiftelsen Norrlandsfonden (”Norrlandsfonden”) på de villkor som aviserades den 23 juli 2020. Bakgrunden till kvittningsemissionen är att Norrlandsfonden hade en fordran på Bolaget om 3 245 786,25 kronor hänförlig till tidigare utestående konvertibler som löpte ut den 30 april 2020. I enlighet med den träffade överenskommelsen har Bolaget idag reglerat skulden genom en kvittningsemission av nya konvertibler. Det totala nominella beloppet för de nya konvertiblerna uppgår till 3 245 778,52 kronor. Konvertiblerna löper med en årlig räntesats om 5 procent samt förfaller, i den mån konvertering inte skett dessförinnan, till betalning den 31 juli 2025. Konvertiblerna kan under konverteringsfönster som infaller den sista månaden i varje kalenderkvartal under löptiden konverteras till nya aktier till en konverteringskurs om 9,14 kronor per aktie. Konverteringskursen motsvarar cirka 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under juli 2020. Vid full konvertering kommer maximalt 355 118 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent beräknat på antalet aktier i Bolaget efter slutförandet av den företrädesemission som aviserades den 23 juli 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl. 18:00 (CET)

För mer information:
Jörgen Ekengren, CEO, InCoax Networks AB                                 
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52  ​​​​​​​

Om InCoax Networks AB
InCoax Networks AB (publ) utvecklar innovativa och framtidssäkrade lösningar inom bredbands-access. InCoax MoCA Access 2.5 plattform tillhandahåller nästa generations kostnadseffektiva multi-gigabit Fiber Access Extension lösningar till världens ledande telekom-, kabel TV- och bredbandsleverantörer. För mera information om Incoax, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.